Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

ogłoszenie Krasińskiego

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że powzięty został zamiar zbycia terenu położonego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Krasińskiego, który w momencie wykupu był oznaczony jako działki gruntu numer 6 i numer 13 (w dacie wykupu nieruchomości położone przy ul. Żeromskiego).

Czytaj więcej...

Asfaltowa dwa

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G UPrezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr VIII/57/2011 z dnia 19 maja 2011 r. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Asfaltowej.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna numerem 1/406 (obręb 5 Młodzawy, arkusz mapy 74) o powierzchni 0,9116 ha.
Cena wywoławcza przy zbyciu ww. nieruchomości wynosi 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium zostało ustalone w wysokości,

II. Dla wyżej wymienionej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest Księga wieczysta Nr KI1R/00024498/3.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23 października 2013 r.

III. Przeznaczenie ww. nieruchomości jest następujące:
- usytuowana jest na terenie dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. – przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod cyt. „Tereny Przemysłu, Magazynów, Centr. Logistyki wraz z usługami”.
Według danych z ewidencji gruntów miasta Skarżyska-Kamiennej jest to teren oznaczony symbolem „Ba”.

IV. Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie podziemne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Plac Floriański 1.

V. Każdoczesny użytkownik wieczysty ww. nieruchomości obowiązany jest nieodpłatnie udostępnić działkę do sieci: ciepła grzewczego, ciepła technologicznego, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarno-przemysłowej, kanalizacyjnej deszczowej i teletechnicznej służbom, w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją, dozorem, konserwacją i usuwaniem awarii tychże sieci oraz udostępniać tę działkę do urządzeń energetycznych znajdujących się na nich służbom energetycznym w celu wykonywania wymienionych wyżej czynności.

VI. Działka będąca przedmiotem przetargu obciążona jest bezpłatną służebnością gruntową, polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę obciążoną na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działki gruntu oznaczonej w Księdze wieczystej Nr KI1R/00024498/3 numerem 1/231.

VII. Otwarcie przetargu dotyczącego działki nr ewid. 1/406 nastąpi w dniu 07.04.2014 r. o godzinie 10.30 w sali nr 5 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

VIII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłacenie wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wpłaty należy dokonać do dnia 03.04.2014 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 03.04.2014 r.),
2. wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr:
95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S. A. ,
3. przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie danej nieruchomości,
4. złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
5. złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.),
6. okazanie dowodu tożsamości,
7. w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
8. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

IX. Wadium może zostać wniesione w pieniądzu lub w obligacjach Skarbu Państwa.

X. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

XI. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XII. Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi – uczestnikom którzy przetargu nie wygrają, na wskazany przez nich numer konta.

XIII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

XIV. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XV. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XVI. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pok. nr 85 lub 83 (II piętro) – tel. (41) 25-20-183 lub (41) 25-20-184.

Skarżysko-Kamienna, dnia 19.02.2014 r.

Uwaga Zmiana rachunków bankowych

UWAGA

Zmiana rachunków bankowych
Gminy Skarżysko-Kamienna

Od 1 stycznia 2014 obowiązuja nowe numery rachunków bankowych.

 

 

Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych 
- subwencje

 

Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

- dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego, 

dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka, 

 

Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

- wadia i kaucje 

 

Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

- podatki i opłaty

 

Spotkanie autorskie z Grzegorzem Miecugowem

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z Grzegorzem Miecugowem, któe odbędzie się 18 czerwca 2013r. o godz. 17.00 w Miejskim Centrum Kultury – ul. Słowackiego 25.

Czytaj więcej...

Akcja szczepienia lisów

Na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostanie w dniach 29 kwietnia - 06 maja 2012 roku ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim prostokątnym pakiecie stanowiącym przynętę, wagi 15 gramów, koloru szaro-zielonego.Pakiety te zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotu.

Czytaj więcej...

Sesja rady miasta

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, która odbędzie się w dniu 29 września o godz 15..00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18. 

Czytaj więcej...

Mks informuje

Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kam. Sp. z o.o. informuje, że w dniach 20-21 września 2011r. w związku z wymianą kanalizacji i zamknięciem dla ruchu ul. Książęcej wprowadza się zmiany w kursowaniu linii nr: 9, 14, 22.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na szkolenie

Herb-1 []W związku ze zmianą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jak również w związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w 2011 roku, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz w celu ułatwienia i doskonalenia naszej współpracy, w dniu 21 września 2011 roku o godzinie 10.45 w hotelu „Promień” ul. Legionów 105, odbędzie się bezpłatne szkolenie nt.: „Zasad realizacji, rozliczania i sprawozdawczości zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – po wejściu w życie nowego rozporządzenia w sprawie wzoru oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego”.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięto konkurs ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy z zakresu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
pn.: „Podróże teatralne - refleksje nad samym sobą" 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Przyznana kwota dotacji w zł.

 

1.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława" ul. Legionów 64 ,          Skarżysko-Kamienna

 

34 626,00

Regulamin Konsultacji

Regulamin Konsultacji Społecznych

 


§ 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawach ważnych dla mieszkańców miasta. Celem konsultacji społecznych jest możliwie najpełniejsze informowanie społeczności o planowanym projekcie bądź inwestycji miejskiej, zebranie opinii i uwag w celu wyłonienia najbardziej optymalnego rozwiązania uwzględniającego postulaty uczestników konsultacji.

 

§ 2. Obowiązkowym konsultacjom prowadzonym z inicjatywy własnej Prezydenta Miasta podlegają następujące projekty:

 

1. budżet miasta,

 

2. programy rozwoju (strategii) miasta, w tym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 

3. inne kwestie dla których odrębne przepisy przewidują wymóg konsultacji.

 

§ 3. Zaleca się prowadzenie konsultacji społecznych na możliwie najwcześniejszym etapie tworzenia projektu bądź inwestycji.

 

§ 4. W konsultacjach uczestniczą:

 

1. Mieszkańcy Miasta

 

2. Organizacje pozarządowe w zakresie ich działalności statutowej za pośrednictwem ich umocowanych przedstawicieli lub upoważnionych przez nich reprezentantów.

 

3. Inne podmioty zainteresowane.

 

4. W przypadku inwestycji lub projektów miejskichmieszkańcy obszaru, na którym dana inwestycja lub projekt miejski będą realizowane oraz mieszkańcy obszarów bezpośrednio sąsiadujących, a także mieszkańcy obszarów pozostających pod wpływem danej inwestycji lub projektu miejskiego,

 

§ 5. Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej w formie zarządzenia.

 

§ 6. Konsultacje w sprawie innych projektów realizowanych na poziomie lokalnym lub miejskim, z wyłączeniem projektów dotyczących podatków mogą być przeprowadzone
z inicjatywy własnej Prezydenta Miasta lub na wniosek:

 

1. Przewodniczącego Rady Miasta,

 

2. Komisji Rady Miasta,

 

3. grupy co najmniej 5 radnych,

 

4. Rada Osiedla, w formie podjętej przez nią uchwały

 

5. grupy co najmniej 150 mieszkańców Miasta Skarżyska-Kamiennej posiadających czynne prawo wyborcze i wpisanych do stałego rejestru wyborców.

 

§ 7. Inicjowanie konsultacji społecznych:

 

1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych składa się na ręce Prezydenta Miasta.

 

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien określać:

 

1) przedmiot konsultacji,

 

2) propozycję terminu konsultacji,

 

3) propozycję formy konsultacji,

 

4) uzasadnienie.

 

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców Miasta Skarżyska-Kamiennej oprócz wymagań określonych w ust. 2 zawiera także:

 

1) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu,

 

2) listę osób popierających wniosek zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL i podpisy.

 

4. Prezydent Miasta rozpatruje wniosek, uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji, istotność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej oraz zasadność proponowanego sposobu konsultacji. O sposobie rozpatrzenia wniosku w formie zarządzenia wraz z uzasadnieniem Prezydent Miasta informuje wnioskodawców w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty jego złożenia.

 

§ 8. Koszty konsultacji społecznych pokrywane są z budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej.

 

§ 9. Sposób prowadzenia konsultacji.

 

1. Konsultacje społeczne mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

 

1) pisemnej,

 

2) protokołowanego spotkania z zainteresowanymi (zgodnie z § 4) umożliwiającego składanie wniosków i uwag,

 

3) umożliwiającego identyfikację użytkownika internetowego forum dyskusyjnego
z użyciem strony internetowej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej,

 

4) warsztatów projektowych umożliwiających zainteresowanym zdobycie informacji na temat konsultowanego tematu i wypracowanie rozwiązań zakończonych sporządzeniem pisemnego podsumowania zawierającego wszystkie opinie i wnioski

 

2. Dopuszczalne są także inne formy zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa
w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające użycie narzędzi komunikacji elektronicznej (np.: email, ankiety internetowe).

 

3. Wybrane formy konsultacji społecznych powinny uwzględniać wyniki wstępnej analizy określającej adresatów oraz uczestników konsultacji z danego obszaru lub potencjalnie zaangażowanych w dany projekt (profilowanie uczestników) dla określenia optymalnego kanału komunikacji.

 

4. Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej jest zobowiązany zapewnić odpowiednią opiekę merytoryczną i organizacyjną nad konsultacjami oraz bezstronny sposób ich prowadzenia.

 

5. Realizacja konsultacji społecznych wymagająca specjalistycznej wiedzy, odbywać się będzie z udziałem ekspertów w danej dziedzinie,

 

§ 10. Prezydent Miasta w uzasadnionych przypadkach może powołać zespół opiniodawczo-konsultacyjny, którego zadaniem jest pomoc w ocenie zasadności składanych uwag. W jego skład mogą wejść przedstawiciele uczelni wyższych, organizacji społecznych oraz miejskich jednostek organizacyjnych, a także eksperci z zakresu prowadzonej inwestycji lub projektu.

 

§ 11. Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej prowadzi i utrzymuje specjalną stronę internetową dotyczącą konsultacji społecznych.

 

Strona ta zawiera co najmniej:

 

1. Ogłoszenia o wszystkich złożonych wnioskach o przeprowadzenie konsultacji społecznych,

 

2. Informacje o sposobie rozpatrzenia wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych,

 

3. Zarządzenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

 

4. Jasne i zwięzłe wytłumaczenie przedmiotu konsultacji.

 

5. Szczegółowe informacje o terminie, miejscu i formie prowadzonych konsultacji,

 

6. Dokumentację związana z prowadzonymi konsultacjami społecznymi, w tym: wszelkie opracowania, projekty, wizualizacje i inne materiały odnoszące się do tematu konsultacji,
a w szczególności: raporty z przeprowadzonych konsultacji,

 

7. Forum dyskusyjne wymagające rejestracji użytkowników,

 

8. Informacje o wynikach konsultacji.

 

9. Informacje na temat konsultacji przeprowadzonych z inicjatywy i na koszt inwestorów.

 

§ 12.

 

1. Konsultacje powinny być poprzedzone akcją informacyjną wykorzystującą narzędzia,
o których mowa w §13 oraz prowadzoną przez ogłoszenia na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej.

 

2. Wskazane jest informowanie o konsultacjach również poprzez ogólnodostępne media lokalne, ogłoszenia na przystankach komunikacji miejskiej oraz w inny sposób, zapewniający szeroki dostęp społeczny.

 

3. Publikowana informacja o rozpoczęciu konsultacji, powinna zawierać przede wszystkim: przedmiot konsultacji, termin i zakres konsultacji, formę i tryb konsultacji.

 

4. Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

 

§ 13. Informacje o wynikach konsultacji podaje się do wiadomości przede wszystkim
za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej nie później niż
w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji, a także w inny sposób, który pozwoli zainteresowanym na zapoznanie się z wynikami.

 

§ 14. Wyniki konsultacji społecznych zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz
z uzasadnieniem stanowiska Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do danej opinii.

 

§ 15. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz miasta.

 

§ 16. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny
z Regulaminem.

 

§ 17. Konsultacje przeprowadzone niezgodnie z regulaminem wymagają ponownego przeprowadzenia.

 

§ 18. Prezydent Miasta raz do roku przedstawia przed Radą Miasta raport z realizacji konsultacji społecznych.

 

§ 19. Postanowienia Regulaminu nie naruszają przepisów Statutu oraz odrębnych ustaw

 

      

bip
 

um

um

mbti um