Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że powzięty został zamiar zbycia nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Langiewicza (arkusz mapy nr 93, obręb 0013 Nowy Młyn) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej numerami: 4091/2 o powierzchni 0,0396 ha i 4094/2 o powierzchni 0,0203 ha (położenie nieruchomości w dacie wywłaszczenia: Skarżysko-Kamienna Pastwisko).

Czytaj więcej...

Badania ankietowe GUS

Urząd Statystyczny w Kielcach informuje o prowadzonych na terenie województwa świętokrzyskiego statystycznych badaniach ankietowych. Badania mają charakter reprezentacyjny i są nimi objęte losowo wybrane gospodarstwa domowe i rolne.

Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w 2017 roku

Prezydent miasta, na podstawie opinii komisji konkursowej, przyznał dotacje na zadania dotyczące: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej. 

Czytaj więcej...

Bezpłatne jabłka i marchew

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego” i Fundacji „Serce” informujemy, że 26 stycznia na parkingu przy Miejskim Centrum Kultury (ul. Słowackiego) odbędzie się bezpłatna dystrybucja marchwi i jabłek dla potrzebujących mieszkańców. Jabłka i marchew rozdawane będą od godziny 9.00 do 14.00.

Decyzja prezydenta miasta w sprawie podziału nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów

D E C Y Z J A

Na podstawie  art.  95 punkt 4, art. art. 96 ust. 1 oraz art. 97 ust. 3 punkt 1 i 97 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami ),  Rozporządzenia  Rady  Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości  ( Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 23 ze zmianami ), art. 4  ustawy z dnia  marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz. U.
z 2002 r. Nr 25 poz. 253) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19-07-2016 r. Pana Krzysztofa Strzelczyka reprezentującego Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach w sprawie podziału nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów

z a t w i e r d z a m   z   u r z ę d u

podział  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów, oznaczonej jako działka o nr 5/2 na arkuszu nr 79 mapy ewidencji gruntów i budynków ( obręb 0009 Zachodnie) o powierzchni 0,7530 ha. na:  

nr  5/3  o powierzchni    0,0477 ha

nr  5/4  o powierzchni    0,7053 ha

Czytaj więcej...

XXXIV sesja Rady Miasta

W środę, 25 stycznia o godzinie 9.00 w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się sesja Rady Miasta. 

Czytaj więcej...

Od pomysłu do biznesu – zachęcamy do zapoznania się z projektem

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1. Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Czytaj więcej...

bip
 

um

um

mbti um