Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Informacja WIOŚ w sprawie planu nawożenia azotem

Wojewódzki Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach, w związku z wejściem w życie z dniem 27.07.2018r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku (Dz. U.z 2018 r., poz. 1339) informuje o obowiązku opracowania planu nawożenia azotem przez pomioty prowadzące produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, które:

Czytaj więcej...

Nabór członka do Komitetu Rewitalizacji

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w kadencji 2014-2018, będącego członkiem Komitetu Rewitalizacji, Urząd Miasta ogłasza nabór członka do Komitetu Rewitalizacji wśród przedstawicieli Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2019 roku. Zadania realizowane będą w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin, w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Czytaj więcej...

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2018.450 t.j.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego gminy z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, Pod nazwą „Poradnia 2019”. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Apteczna 7 i zamieszczana jest jednocześnie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz na stronie internetowej Gminy www.skarzysko.pl na okres siedmiu dni.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie Wyprawki szkolnej 2018

Wypłata środków finansowych (I tura) pochodzących z rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna 2018 odbędzie się w kasie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej we wtorek, 13 listopada 2018 roku od godz. 10.00 do godz. 15.00. Osoba uprawniona do odbioru środków finansowych powinna posiadać ze sobą aktualny dowód osobisty.

Informacja o wydawaniu decyzji przyznających stypendium szkolne

Wydawanie decyzji stypendialnych przyznających stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 w sali 25 na parterze Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej w godz. od 7.45 do 15.15.

Informacja na temat Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta

Gmina Skarżysko-Kamienna otrzymała dofinansowanie na przedsięwzięcie pn. „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w latach 2017-2018” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacja o zadaniu "Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej"

Informujemy, że Gmina Skarżysko-Kamienna realizuje zadanie pod nazwą „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej -  Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”, które jest dofinansowane kwotą 24 000,00 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

bip
 

um

um

mbti um