Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Skalnej, Sokolej i Paryskiej

Prezydent Miasta Skarżyska- Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 13.03.2020 r., dotyczący nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Skalnej, Sokolej i Paryskiej. Wykaz ten został opublikowany także na stronach internetowych Urzędu.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie ewidencji działalności gospodarczej

W okresie d 04.02.2020r. (wtorek) do 07.02.2020r. (piątek) ewidencja działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta będzie nieczynna. W sprawach pilnych można zgłaszać się do dowolnych urzędów miast i gmin na terenie całego kraju lub będzie je można załatwić w tutejszym urzędzie od 10.02.2020r. (poniedziałek).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2020 roku

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamienne ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2020 roku. Zadania realizowane będą w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin, w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności  leczniczej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO SKARŻYSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej działając w imieniu i na rzecz gminy Skarżysko-Kamienna ogłasza nabór wniosków do Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Celem strategicznym działalności Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest podniesienie poziomu aktywności gospodarczej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

Czytaj więcej...

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019.688)

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019.688) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego gminy z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, pod nazwą "Depresja - czym jest, jak ją rozpoznać" - warsztaty dla rodziców". 

Czytaj więcej...

Informacja na temat wydawania decyzji stypendialnych

Informujemy, że wydawanie decyzji stypendialnych przyznających stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 r. w godz. od 7.45 do 16.30 w sali 25 na parterze Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Informacja o zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4

Informujemy, że w związku z trwającym remontem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Towarowej 20 w Skarżyska-Kamiennej, siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 na czas wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku przeniesiona zostaje do Centrum Rzemieślnicza, przy ulicy Rzemieślniczej 5/7a w Skarżysku-Kamiennej.

bip
 

um

um

mbti um