Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora ZPO w Skarżysku-Kamiennej

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Zwycięzców 13, w skład, którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Zwycięzców 13,
- Przedszkole Publiczne Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Zwycięzców 13.

Czytaj więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Skalnej, Sokolej i Paryskiej

Prezydent Miasta Skarżyska- Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 13.03.2020 r., dotyczący nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Skalnej, Sokolej i Paryskiej. Wykaz ten został opublikowany także na stronach internetowych Urzędu.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie ewidencji działalności gospodarczej

W okresie d 04.02.2020r. (wtorek) do 07.02.2020r. (piątek) ewidencja działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta będzie nieczynna. W sprawach pilnych można zgłaszać się do dowolnych urzędów miast i gmin na terenie całego kraju lub będzie je można załatwić w tutejszym urzędzie od 10.02.2020r. (poniedziałek).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2020 roku

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamienne ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2020 roku. Zadania realizowane będą w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin, w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności  leczniczej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO SKARŻYSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej działając w imieniu i na rzecz gminy Skarżysko-Kamienna ogłasza nabór wniosków do Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Celem strategicznym działalności Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest podniesienie poziomu aktywności gospodarczej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

Czytaj więcej...

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019.688)

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019.688) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego gminy z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, pod nazwą "Depresja - czym jest, jak ją rozpoznać" - warsztaty dla rodziców". 

Czytaj więcej...

bip
 

um

um

mbti um