Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Ogłoszenia

 

„Rzetelni w Biznesie"

Zapraszamy do udziału w programie „Rzetelni w Biznesie" który jest realizowany w 16 województwach dla firm, samorządów, instytucji oraz placówek medycznych. Uczestnicy programu mogą ubiegać się będą o Certyfikat na poziomie regionalnym, krajowym bądź europejskim.

Celem Programu jest kreowanie i umacnianie etycznych działań w czterech

obszarach: przedsiębiorczości, samorządu, ochronie zdrowia oraz instytucji.

1) Rzetelni w Biznesie - Certyfikat przyznawany firmom, które z poszanowaniem zasad etycznych w biznesie, spełniają kryteria wysokiej jakości organizacji pracy i zarządzania.

2) Rzetelni dla Biznesu - Certyfikat przyznawany samorządom, które dbając o wysokie standardy rzetelnie współpracują z inwestorami oraz partnerami biznesowymi z zachowaniem terminowości i norm etycznych.

3) Rzetelni w Ochronie Zdrowia - Certyfikat przyznawany zakładom opieki zdrowotnej oraz firmom działającym w sektorze medycznym, które na każdym etapie działania kierują się etyką, profesjonalizmem, rzetelnością oraz efektywnością zarządzania.

4) Rzetelna Instytucja - Certyfikat przyznawany instytucjom oraz jednostkom, które w swoim działaniu mają istotny wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny otoczenia, w którym funkcjonują.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.rzetelni.eu

 

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczek dla przedsiębiorców w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę w kwocie od 200 000 zł do 2 000 000 zł. Wnioski o udzielenie pożyczek można składać od 15 listopada 2013 r. w trybie ciągłym. PARP przewidział preferencyjne rozwiązania związane ze spłatą pożyczki jak również z oprocentowaniem wynoszącym 6,5 % w skali roku.

 

Pożyczki dla przedsiębiorców mogą być udzielone na:

 

I) uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek;

 

II) wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem, że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi

 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:

 

I) mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy, będący spółką kapitałową, z wyłączeniem spółek kapitałowych w organizacji, prowadzącemu działalność gospodarczą i mającemu siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który spełni łącznie następujące warunki:

 

·         przedstawi umowę inwestycyjną zawartą z co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, na mocy której anioł biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital zobowiązał się do dokonania inwestycji kapitałowej w tego mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę i jej utrzymania do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami;

 

·         złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą a aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital;

 

·         przedstawi biznesplan przedsiębiorstwa oparty na wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej lub marketingowej, który wykaże rentowność przedsięwzięcia;

 

Więcej informacji na stronie DofinansowanieDlaFirm.pl oraz na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

 

bip

 

um

um

mbti um