Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zadania i kompetencje

Zadania i kompetencje Andrzeja Brzezińskiego - Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta

Andrzej Brzeziński - Drugi Zastępca Prezydenta Miasta prowadzi sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, w tym :

a)gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

b)wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

c) lokalnego transportu zbiorowego,

d) targowisk i hal targowych,

e) zieleni gminnej i zadrzewień,

f) cmentarzy gminnych,

g) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

h) promocji gminy,

i) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami

bip
 

um

um

mbti um