Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. 3 MAJA


Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, działając na podstawie Uchwały Nr LXI/73/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 września 2018 r., ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3 Maja.
I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna jako działka numer 191/31 (obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy nr 30) o powierzchni 0,0671 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3 Maja.
II. Dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00033073/4.
III. Nieruchomość usytuowana jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. przedmiotowa działka znajduje się na terenie mieszkaniowym o przewadze zabudowy jednorodzinnej. Rodzaj użytku działki został oznaczony w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna symbolem „RIV” jako grunty orne.
Działka nr ewid. 191/31 (obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy nr 30) powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki nr ewid. 191/6 (obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy nr 30), w odniesieniu do której Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej wydał decyzję znak: PŚ.6730.86.2017.MB z dnia 20.12.2017 r. o ustaleniu warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego. Wydana decyzja nie ogranicza możliwości lokalizacji na terenie działki będącej przedmiotem przetargu, obiektów o innej funkcji i parametrach.
IV. Dostęp nieruchomości do drogi publicznej został uregulowany w formie służebności gruntowej.
Na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży ustanowiona została służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez
działki nr ewid. 191/18, 191/23 i 191/24. Ww. prawo zostało ujawnione w Dziale III ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości obciążonych.
V. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
VI. Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim 1.  
VII. Naruszona jest zachodnia granica prawna nieruchomości będącej przedmiotem przetargu poprzez wykonanie na jej terenie ogrodzenia. Wyegzekwowanie opuszczenia zajętego terenu należeć będzie do Nabywcy nieruchomości.
VIII. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 47 500,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) + 23% VAT.
IX. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 30 września 2019 r.  o godzinie 10.00 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.
X. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) przy wpłacaniu wadium należy podać numer ewidencyjny i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej Getin Noble Bank S.A. nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 26 września 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu: 26 września 2019 r.),
2. złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
3. złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
4. okazanie dowodu tożsamości,
5. w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
6. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
7. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu,o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
XI. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.
XII. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
XIII. Wpłacone wadium podlega:
1. zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,
2. przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
3. zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
XIV. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
XV. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
XVI. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
XVII. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
XVIII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 201, tel. (41) 25-20-184.
    Skarżysko-Kamienna, dnia 29.08.2019 r.

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Aptecznej

 

Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 13.08.2019 r., dotyczący nieruchomości gruntowej  położonej w Skarżysku-Kamiennej przy  ulicy Aptecznej.  Wykaz ten został opublikowany także na stronie internetowej BIP Urzędu.
Zarządzenie Nr 219/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w załączeniu.

 

INFORMACJA

Informujemy mieszkańców miasta, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. (piątek )- Urząd Miasta w Skarżysku -Kamiennej będzie nieczynny.

Odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi w dniu 24 sierpnia 2019 r.
( sobota ) w godzinach od 730  do 1400

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie powyższej zmiany przy planowaniu załatwiania spraw w Urzędzie w w/w dniu.

     
      Jednocześnie przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

 

 

      Sekretarz Miasta

/-/ Agnieszka Winiarska

Nowa edycja konkursu "ŚWIĘTOKRZYSKI ANIOŁ DOBROCI"

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego,  dostrzegając trud pracy i zaangażowanie pracowników instytucji oraz organizacji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej,  ustanowił nagrodę "Świętokrzyski Anioł Dobroci".

Czytaj więcej...

Przetwarzanie Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. przetwarzania danych osobowych
podanych we wniosku o przyznanie Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny lub wydanie Duplikatu Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny.
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Skarżysko-Kamienna, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna(dane adresowe: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18).
  2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pisemnie na adres Administratora danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 li. c1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) oraz Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XXXVI/27/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny w skrócie SKDR, oraz Uchwały Nr XLIII/75/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/27/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny w skrócie SKDR, w celu przyznania i wydania Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny lub Duplikatu Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie podmiot, któremu zlecono drukowanie kart tj. P.U. COMPUS Lech Grochulski i Piotr Szyszkowski, ul. Kopalniana 27 w Starachowicach.
  5. Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Wobec przysługującego prawa do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust.3, art.20 i art. 21 Rozporządzenia UE. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby (art.6 ust1 lita RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora – Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
  2. Przystąpienie do Programu Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny jest dobrowolne. W przypadku decyzji o przystąpieniu do programu podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencja ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku, przyznania i wydanie Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny
  3. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych
  4. Pan/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
1 Art.6 RODO, czyli a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą; c)przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby; e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Niepodległości i ul. Młodzawy

 

       Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz nieruchomości z dnia 06.05.2019 r. dotyczący nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, usytuowanych w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Niepodległości i ul. Młodzawy. Wykaz ten został także zamieszczony na stronie internetowej www.bip.skarzysko.pl.
      Zarządzenie Nr 119/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 06.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w załączeniu. 

 

 
 
 
 

Budżet Obywatelski na 2020

 
HARMONOGRAM KONSULTACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK:

 

- od 27 maja 2019 r. do 30 czerwca 2019 roku - składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu obywatelskiego na 2020 r.;
- od 1 lipca 2019 r. do 15 lipca 2019 r. - weryfikacja złożonych projektów;
- do 16 lipca 2019 r. - ogłoszenie wyników weryfikacji projektów;
- do 30 lipca 2019 r. - opracowanie i publikacja ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców;
- od 26 sierpnia 2019 r. do 8 września 2019 r. - głosowanie;
- do 10 września 2019 r. - przeliczenie głosów oraz przedstawienie wyników głosowania;
- do 15 listopada 2019 r. - ujęcie wygranych projektów w projekcie budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2020 r.
 
Na zadania objęte budżetem obywatelskim w projekcie budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2020 r. przeznacza się kwotę 400.000 zł.

 

STRONA INTERNETOWA POŚWIĘCONA BUDŻETOWI OBYWATELSKIEMU skarzysko.budzet-obywatelski.org

 
Do pobrania:
Regulamin budżetu obywatelskiego
Formularz zgłoszenia zadania
Lista poparcia zadania
Zgoda na udostępnienie terenu

 

WYNIKI WERYFIKACJI PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

OSTATECZNA LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE TRAFIĄ POD GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW

WYNIKI GŁOSOWANIA

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PODJAZDOWEJ


      

     Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, działając na podstawie Uchwały Nr XXXIX/31/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 kwietnia 2017 r., ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna jako działka nr 221/2
(obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy nr 32) o powierzchni 0,0965 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej. Dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00005817/7.

II. Nieruchomość usytuowana jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. przedmiotowa działka znajduje się na terenie mieszkaniowym o przewadze zabudowy wielorodzinnej. Rodzaj użytku działki został oznaczony w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna symbolem „Bz” jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

III. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

IV. Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim 1.

V. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 5 listopada 2018 r.

VI. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi: 90 700,00 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset złotych 00/100).

VII. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.

VIII. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.30 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

IX. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) przy wpłacaniu wadium należy podać numer ewidencyjny i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej Getin Noble Bank S.A. nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 11 kwietnia 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu: 11 kwietnia 2019 r.),
2. złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
3. złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
4. okazanie dowodu tożsamości,
5. w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
6. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
7. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

X. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

XI. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XII. Wpłacone wadium podlega:
1. zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,
2. przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
3. zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XIII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XIV. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XV. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XVI. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 201, tel. (41) 25-20-184.
    

          Skarżysko-Kamienna, dnia 12.03.2019 r.

Ogłoszono przetargi na wykonanie zadań z Budżetu Obywatelskiego

Do końca września tego roku mają zostać zrealizowane zadania, wybrane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Gmina ogłosiła przetargi na wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” trzech projektów. Trwają też prace nad opracowaniem dokumentacji wykonawczej dla czwartego z zadań.

Czytaj więcej...

bip
 

um

um

mbti um