Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

"Mąż zmarł, ale już mu lepiej" w MCK (VIDEO)

15 stycznia w Miejskim Centrum Kultury Studio Teatralne Moniki Wójtowicz przygotowało spektakl komediowy Izabeli Degórskiej "Mąż zmarł, ale już mu lepiej". Spektakl odbył się dwa razy o 9:00 i o 17:00, został zorganizowany w ramach wsparcia leczenia pracownika Miejskiego Centrum Kultury Pawła Kupidury.

Czytaj więcej...

Konsultacje Społeczne Budżet na 2020 r.

W okresie od 30 listopada 2019 r. do 8 grudnia 2019 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok. Celem konsultacji jest zebranie od mieszkańców miasta opinii oraz uwag w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2020.
 
Opinie oraz uwagi można przesłać do 8 grudnia 2019 r.:
1) pisemnie na adres: Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, z dopiskiem „Budżet na 2020 r.",
2) drogą elektroniczną: na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Z projektem budżetu miasta na 2020 rok można się zapoznać TUTAJ

Grodno (Białoruś)

Porozumienie o współpracy partnerskiej między Skarżyskiem-Kamienną a Grodnem zostało podpisane we wrześniu 2019 roku w trakcie Międzynarodowego Forum Biznesowego Niemen 2019 w Grodnie.
 
Podpisanie umowy jest efektem współpracy, nawiązanej między samorządem naszego miasta a przedstawicielami Grodna z Białorusi, którzy gościli w Skarżysku przy okazji Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w 2018 roku.

 

Podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej między miastami określa kierunki wspólnych działań w dziedzinie edukacji, kultury, sportu, turystyki, ale także rozwoju gospodarczego. W planach jest również wymiana młodzieży, organizacji sportowych, czy wzajemna promocja artystów.

 

Grodno to miasto obwodowe na Białorusi, położone nad Niemnem. Powierzchnia miasta stanowi 142,11 km2, liczba ludności 370 919. Polacy stanowią ok. 25 proc. jego populacji.

 

Najstarszy zachowany zabytek Grodna pochodzi z XII wieku. To cerkiew św. Borysa i Gleba, zwana też cerkwią na Kołoży. W czasach Batorego było faktyczną stolicą Rzeczpospolitej. Tu abdykował Stanisław August Poniatowski, tu mieszkała i tworzyła Eliza Orzeszkowa.

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Przedsiębiorco! Wytwarzasz, zbierasz lub transportujesz odpady? Wprowadzasz na rynek produkty, opakowania lub produkty w opakowaniach? Wprowadzasz na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy, baterie lub akumulatory? Sprawdź, czy musisz zarejestrować się w Rejestrze BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

Czytaj więcej...

Konsultacje – strategia promocji gminy

Prezydent miasta ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zebrania propozycji do Strategii Promocji Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2020-2024. Konsultacje potrwają od 11 października do 18 listopada 2019 roku.
 
Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców miasta Skarżyska-Kamiennej opinii oraz uwag do tworzonej Strategii Promocji Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2020-2024.
 
Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
  1. spotkań z mieszkańcami miasta Skarżyska-Kamiennej, odbywających się według poniższego harmonogramu:
     
    - 11 października 2019 roku, godz. 16.00 – otwarte spotkanie w Sali konferencyjnej (pok. 25) Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna
    - 18 listopada 2019 roku, godz. 17.00 – otwarte spotkanie w Sali konferencyjnej (pok. 25) Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna
  1. pisemnej na adres Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna z dopiskiem „Strategia Promocji Gminy” do dnia 18 października 2019r.
  2. drogą elektroniczną, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18 października 2019 roku.
 
DO POBRANIA:
zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zebrania propozycji do Strategii Promocji Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2020-2024

 

Projekt Strategii Promocji Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2020 - 2024

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących zebrania propozycji do Strategii Promocji Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2020-2024

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Południowej

 

Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 28.03.2018 r., dotyczący nieruchomości gruntowej  położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Południowej.

 

 
 
 
 

X Skarżyski Marsz Różowej Wstążeczki (VIDEO)

26 września odbył się X Skarżyski Marsz Różowej Wstążeczki – profilaktyka raka piersi. Jest to impreza o charakterze profilaktycznym mająca na celu zachęcenie mieszkanek powiatu skarżyskiego do wykonania badania mammograficznego, poprzez promowanie tych badań, szerzenie wiedzy na temat raka piersi oraz promowanie postawy dbałości o zdrowie własne i innych.Patronat nad imprezą objął prezydent Konrad Kroing i starosta Artur Berus.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. 3 MAJA


Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, działając na podstawie Uchwały Nr LXI/73/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 września 2018 r., ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3 Maja.
I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna jako działka numer 191/31 (obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy nr 30) o powierzchni 0,0671 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3 Maja.
II. Dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00033073/4.
III. Nieruchomość usytuowana jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. przedmiotowa działka znajduje się na terenie mieszkaniowym o przewadze zabudowy jednorodzinnej. Rodzaj użytku działki został oznaczony w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna symbolem „RIV” jako grunty orne.
Działka nr ewid. 191/31 (obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy nr 30) powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki nr ewid. 191/6 (obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy nr 30), w odniesieniu do której Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej wydał decyzję znak: PŚ.6730.86.2017.MB z dnia 20.12.2017 r. o ustaleniu warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego. Wydana decyzja nie ogranicza możliwości lokalizacji na terenie działki będącej przedmiotem przetargu, obiektów o innej funkcji i parametrach.
IV. Dostęp nieruchomości do drogi publicznej został uregulowany w formie służebności gruntowej.
Na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży ustanowiona została służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez
działki nr ewid. 191/18, 191/23 i 191/24. Ww. prawo zostało ujawnione w Dziale III ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości obciążonych.
V. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
VI. Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim 1.  
VII. Naruszona jest zachodnia granica prawna nieruchomości będącej przedmiotem przetargu poprzez wykonanie na jej terenie ogrodzenia. Wyegzekwowanie opuszczenia zajętego terenu należeć będzie do Nabywcy nieruchomości.
VIII. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 47 500,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) + 23% VAT.
IX. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 30 września 2019 r.  o godzinie 10.00 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.
X. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) przy wpłacaniu wadium należy podać numer ewidencyjny i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej Getin Noble Bank S.A. nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 26 września 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu: 26 września 2019 r.),
2. złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
3. złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
4. okazanie dowodu tożsamości,
5. w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
6. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
7. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu,o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
XI. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.
XII. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
XIII. Wpłacone wadium podlega:
1. zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,
2. przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
3. zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
XIV. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
XV. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
XVI. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
XVII. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
XVIII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 201, tel. (41) 25-20-184.
    Skarżysko-Kamienna, dnia 29.08.2019 r.

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Aptecznej

 

Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 13.08.2019 r., dotyczący nieruchomości gruntowej  położonej w Skarżysku-Kamiennej przy  ulicy Aptecznej.  Wykaz ten został opublikowany także na stronie internetowej BIP Urzędu.
Zarządzenie Nr 219/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w załączeniu.

 

INFORMACJA

Informujemy mieszkańców miasta, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. (piątek )- Urząd Miasta w Skarżysku -Kamiennej będzie nieczynny.

Odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi w dniu 24 sierpnia 2019 r.
( sobota ) w godzinach od 730  do 1400

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie powyższej zmiany przy planowaniu załatwiania spraw w Urzędzie w w/w dniu.

     
      Jednocześnie przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

 

 

      Sekretarz Miasta

/-/ Agnieszka Winiarska

bip
 

um

um

mbti um