Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Przetwarzanie Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. przetwarzania danych osobowych
podanych we wniosku o przyznanie Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny lub wydanie Duplikatu Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny.
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Skarżysko-Kamienna, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna(dane adresowe: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18).
  2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pisemnie na adres Administratora danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 li. c1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) oraz Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XXXVI/27/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny w skrócie SKDR, oraz Uchwały Nr XLIII/75/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/27/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny w skrócie SKDR, w celu przyznania i wydania Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny lub Duplikatu Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie podmiot, któremu zlecono drukowanie kart tj. P.U. COMPUS Lech Grochulski i Piotr Szyszkowski, ul. Kopalniana 27 w Starachowicach.
  5. Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Wobec przysługującego prawa do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust.3, art.20 i art. 21 Rozporządzenia UE. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby (art.6 ust1 lita RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora – Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
  2. Przystąpienie do Programu Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny jest dobrowolne. W przypadku decyzji o przystąpieniu do programu podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencja ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku, przyznania i wydanie Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny
  3. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych
  4. Pan/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
1 Art.6 RODO, czyli a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą; c)przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby; e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Niepodległości i ul. Młodzawy

 

       Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz nieruchomości z dnia 06.05.2019 r. dotyczący nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, usytuowanych w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Niepodległości i ul. Młodzawy. Wykaz ten został także zamieszczony na stronie internetowej www.bip.skarzysko.pl.
      Zarządzenie Nr 119/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 06.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w załączeniu. 

 

 
 
 
 

Budżet Obywatelski na 2020

 
HARMONOGRAM KONSULTACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK:

 

- od 27 maja 2019 r. do 30 czerwca 2019 roku - składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu obywatelskiego na 2020 r.;
- od 1 lipca 2019 r. do 15 lipca 2019 r. - weryfikacja złożonych projektów;
- do 16 lipca 2019 r. - ogłoszenie wyników weryfikacji projektów;
- do 30 lipca 2019 r. - opracowanie i publikacja ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców;
- od 26 sierpnia 2019 r. do 8 września 2019 r. - głosowanie;
- do 10 września 2019 r. - przeliczenie głosów oraz przedstawienie wyników głosowania;
- do 15 listopada 2019 r. - ujęcie wygranych projektów w projekcie budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2020 r.
 
Na zadania objęte budżetem obywatelskim w projekcie budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2020 r. przeznacza się kwotę 400.000 zł.
 
Do pobrania:
Regulamin budżetu obywatelskiego
Formularz zgłoszenia zadania
Lista poparcia zadania
Zgoda na udostępnienie terenu

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PODJAZDOWEJ


      

     Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, działając na podstawie Uchwały Nr XXXIX/31/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 kwietnia 2017 r., ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna jako działka nr 221/2
(obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy nr 32) o powierzchni 0,0965 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej. Dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00005817/7.

II. Nieruchomość usytuowana jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. przedmiotowa działka znajduje się na terenie mieszkaniowym o przewadze zabudowy wielorodzinnej. Rodzaj użytku działki został oznaczony w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna symbolem „Bz” jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

III. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

IV. Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim 1.

V. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 5 listopada 2018 r.

VI. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi: 90 700,00 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset złotych 00/100).

VII. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.

VIII. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.30 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

IX. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) przy wpłacaniu wadium należy podać numer ewidencyjny i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej Getin Noble Bank S.A. nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 11 kwietnia 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu: 11 kwietnia 2019 r.),
2. złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
3. złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
4. okazanie dowodu tożsamości,
5. w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
6. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
7. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

X. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

XI. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XII. Wpłacone wadium podlega:
1. zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,
2. przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
3. zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XIII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XIV. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XV. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XVI. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 201, tel. (41) 25-20-184.
    

          Skarżysko-Kamienna, dnia 12.03.2019 r.

Ogłoszono przetargi na wykonanie zadań z Budżetu Obywatelskiego

Do końca września tego roku mają zostać zrealizowane zadania, wybrane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Gmina ogłosiła przetargi na wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” trzech projektów. Trwają też prace nad opracowaniem dokumentacji wykonawczej dla czwartego z zadań.

Czytaj więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego - Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, a także na stronach internetowych Urzędu, został wywieszony wykaz nieruchomości z dnia 10.01.2019 r. dotyczący nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, usytuowanej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego – Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W załączeniu Zarządzenie Nr 15/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

Załączniki

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

 

        Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18 został wywieszony wykaz nieruchomości z dnia 7 stycznia 2019 r. dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowych mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali, usytuowane w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Sikorskiego.

 

Zarządzenie Nr 10/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 07.01.2019 r.

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szydłowieckiej

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza przetarg ustny nieograniczony
 na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy
 ul. Szydłowieckiej
 

I. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej  nr 227/12, 227/18, 227/26  oraz część działek nr  227/31 i 123 (ark. 16  obręb 0011 Górna Kamienna) o łącznej powierzchni 3966 m², położona w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szydłowieckiej.

II. Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzone są księgi wieczyste:  KI1R/00007524/0 i KI1R/00037095/2.

III. Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. znajduje się ona na terenie mieszkaniowym o przewadze zabudowy wielorodzinnej.

IV. Przedmiotowy teren zostanie wydzierżawiony z przeznaczeniem na prowadzenie samochodowego parkingu strzeżonego.

V. Cena wywoławcza za dzierżawę powyższego gruntu w stosunku miesięcznym wynosi 1.830,00 zł / słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści złotych 00/100/ + VAT, wg stawki 23 %.

VI. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 28 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 360,00 zł / słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100/ przy wpłaceniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S. A. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 22 stycznia 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta /ostateczny termin wpływu: 22 stycznia 2019 r./,

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i treścią umowy dzierżawy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wydzierżawienia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

- okazanie dowodu tożsamości,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

- przedstawienie aktualnego zaświadczenia o braku zobowiązań finansowych z tytułu czynszu dzierżawnego, podatku od nieruchomości i innych tytułów wobec gminy właściwej dla swojego miejsca zamieszkania, jeżeli nie jest nią Gmina Skarżysko-Kamienna. Weryfikacji istnienia  zobowiązań  z  podanych  tytułów w  Gminie  Skarżysko-Kamienna dokonuje organ organizujący przetarg, a ich istnienie jest powodem niedopuszczenia oferenta do przetargu,

- przedstawienie aktualnego zaświadczenia o braku zobowiązań w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz  w Urzędzie Skarbowym.

VIII. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

IX. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

X. Wpłacone wadium podlega :

- zaliczeniu w poczet kwoty czynszu dzierżawnego – w przypadku wygrania przetargu,

- przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu,

- zwrotowi- uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XI. Istotne warunki umowy dzierżawy:

- teren będący przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiony na okres 1 roku z możliwością przedłużenia tego terminu maksymalnie do lat 3, z przeznaczeniem na samochodowy parking strzeżony,

-  czynsz za dzierżawę, ustalony w wyniku przetargu będzie płatny do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc,

- dzierżawca będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy, jeżeli wynikają one z przepisów prawa,

- dzierżawca wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany do jednoczesnego ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy na czas trwania umowy,

- Wydzierżawiający – Gmina Skarżysko-Kamienna zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu dzierżawnego o roczny stopień inflacji występujący w gospodarce narodowej w przypadku przedłużenia umowy, nie częściej jednak niż raz w roku,

- dzierżawca będzie zobowiązany do podania do publicznej wiadomości regulaminu funkcjonowania  parkingu,

- dzierżawca będzie zobowiązany do udostępniania dzierżawionej nieruchomości służbom eksploatacyjnym i konserwatorskim istniejących na niej sieci lub urządzeń w przypadku przeprowadzania ich modernizacji, usuwania awarii, przeprowadzania konserwacji lub remontu. Lokalizacja i przebieg urządzeń stanowiących uzbrojenie techniczne nieruchomości będącej przedmiotem przetargu są uwidocznione na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim 1, 

- brak przekazania po zakończonej umowie przedmiotu dzierżawy, daje prawo Gminie do odszkodowania za bezumowne korzystanie z terenu w wysokości 300 % stawki czynszu dzierżawnego.

XII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204/ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XIII. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu  zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XIV. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu oraz treść umowy dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 218, tel. /41/25-20-181.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Prusa i Szkolnej

 

        Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 11.12.2018 r., dotyczący nieruchomości gruntowych  położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Prusa i Szkolnej. Wykaz ten został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej.

       W załączeniu Zarządzenie Nr 420/2018 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

 
 
 
 
 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Słonecznej

 

          Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 28.04.2017 r., dotyczący nieruchomości gruntowej  położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Słonecznej.

bip
 

um

um

mbti um