Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Komitet Rewitalizacji

 

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej
ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miast w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 
 
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy1 rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 10 stycznia 2017 r. do dnia 16 lutego 2017 r. do godz. 15:30 w formie:
  1. spotkania konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającego wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu, spotkanie odbędzie się w Sali nr 5 Urzędu Miasta w dniu 17 stycznia 2017 r. o godz.1000;
  2. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej oraz podczas spotkania, o którym mowa w pkt 1. Uwagi można dostarczyć: 
    - drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
    - drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, z dopiskiem Gminny Program Rewitalizacji,
    - bezpośrednio do pokoju nr 224, w godzinach pracy Urzędu Miasta.
  3. zbierania uwag ustnych. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie opinii i uwag jest Marek Boguszewski, Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel.: 25-20-145.
Uwagi składać można od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30).
 
Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
- z datą wpływu przed dniem 10 stycznia 2017 r. i po godz. 15:30 w dniu 16 lutego 2017 r.,
- bez oznaczenia zgłaszającego,
 
Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 17 stycznia 2017 r.:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej pod adresem www.umskarzysko.bip.doc.pl,
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej pod adresem www.um.skarzysko.pl,
- w pokoju 224 Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, w godzinach pracy Urzędu.

 

1 Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

DO POBRANIA:

Ogłoszenie

Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji

 

Nobilitujące oświadczenie

W DNIU 1 LUTEGO BR. W KRAKOWIE ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE - przedstawicieli Klastra COP-u w osobach wicepremiera Janusza Steinhoffa, wiceprezydenta Radomia Krzysztofa Ferensztajna, prez. GI „Nauka na Rzecz Gospodarki” Jana Banaszaka oraz prez. Grzegorz Orawca, reprezentującego marsz. Woj. Świętokrzyskiego Aadama Jarubasa – Z RODZINĄ ŚP. PREMIERA EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO. Gmina Skarzysko-Kamienna również wspiera działania klastra przemysłowego COP. 

Czytaj więcej...

Drugie spotkanie KKMG

W dniu 8 grudnia 2011 r. odbyło się II spotkanie członków KKMG organizowane i prowadzone przez specjalistę Ministerstwa Gospodarki ds. klasteringu w Polsce i na świecie dr Igora Mitroczuka. Zebrani to elita formacji gospodarczej klastrów w Polsce.

Czytaj więcej...

Konsultacje centrum

Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące realizacji przyszłego Centrum Miasta Skarżysko-Kamienna.Konsultacje odbędą się w dniu 13 października 2011 r. o godz. 19:00 w Sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury Skarżysku – Kamiennej.

Program spotkania


1. PPP jako metoda realizacji zadań inwestycyjnych w gminie
– co to jest PPP
- formy PPP
- proponowane obiekty do realizacji w ramach PPP
A. Winiarska
2. Podstawowe dokumenty określające przyszły kształt Centrum Miasta
- studium
- MPZP
E. Stachowicz
3. Koncepcje urbanistyczno architektoniczna podstawowych elementów Centrum
R. Wojcieszek
4. Koncepcje realizacyjne – likwidacja targowiska Manhattanu – budowa docelowej hali – okres przejściowy
R. Wojcieszek

5. Propozycje Radnych Rady Miasta
6. Propozycje, uwagi, wypowiedzi mieszkańców, handlowców, osób przybyłych
7. Podsumowanie, wnioski

Zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Konsultacje 2011 Strategia

 

 

 

Zapraszam na konsultacje społeczne

w sprawie projektu nowelizacji strategii rozwoju miasta.

Konsultacje odbędą się 16 marca 2011r. o godz.17.00

w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.

 

Projekt zmian w strategii

(tutaj)  

 

Z poważaniem
 
Roman Wojcieszek

 

Zakres czynności

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ
PIERWSZEGO ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA

Drugi Zastępca Prezydenta Miasta odpowiada za sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta:

1) bezpieczne funkcjonowanie miasta - zapewnienie prawidłowego i nieprzerwanego świadczenia usług komunalnych na rzecz mieszkańców,

2) lokalny transport zbiorowy,

3) inżynieria i organizacja ruchu drogowego :
a) zarządzanie ruchem - opracowanie kompleksowego systemu komunikacji i transportu dla miasta,
b) zarząd dróg - utrzymanie i remonty gminnych dróg, ulic, mostów i placów,
c) strefy ograniczonego postoju,


4) gospodarka wodno-ściekowa w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta - nadzór nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za zaopatrzenie w wodę oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,

5) gospodarka odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta oraz nadzór nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za utrzymanie czystości i urządzeń sanitarnych,

6) gospodarka energetyczna i cieplna -zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostaw energii cieplnej i elektrycznej

7) zieleń, gospodarka leśna i cmentarze :
a) zadrzewienie i utrzymanie zieleni komunalnej oraz opracowanie programu utrzymania i odtworzenia zieleni miejskiej,
b) nadzór nad utrzymaniem lasów komunalnych,
c) zarządzanie cmentarzami,

8) ochrona zwierząt,

9) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,

10) koordynowanie tworzenia planów i strategii rozwoju miasta oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych na ich realizację,

11) inwestycje miejskie :
a) opracowanie programu inwestycji miejskich,
b) planowanie, realizacja oraz rozliczanie inwestycji miejskich,


12) aktywizacja gospodarcza - projekty inwestycyjne :
a) realizacja okresowych oraz wieloletnich programów rozwoju gospodarczego miasta,
b) obsługa inwestorów, w tym przygotowywanie miejskich ofert inwestycyjnych,


13) handel, usługi i targowiska :
a) sprawy związane z funkcjonowaniem handlu, usług, targowisk oraz reklam na terenie miasta,
b) kształtowanie podatków i opłat lokalnych - w zakresie targowisk i reklam,


14) promocja miasta - podejmowanie działań popularyzujących Skarżysko-Kamienna jako atrakcyjne i korzystne miejsce dla lokowania kapitału oraz promujących pozytywny wizerunek miasta,

15) przeciwdziałanie bezrobociu,

16) gospodarka nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi :
a) zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
b) nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami.,
c) przygotowywanie gruntów do sprzedaży,
d) dokonywanie regulacji prawnych nieruchomości będących w użytkowaniu przedsiębiorstw, spółdzielni i innych osób prawnych oraz stanów prawnych działek,
e) komunalizacja mienia,
f) przekształcanie prawa wieczystego użytkowania na prawo własności,
g) ustalanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów


17) administracja geodezyjna i kartograficzna – scalanie, podział i rozgraniczanie nieruchomości,

18) nadzór nad działalnością wydziałów :
a) Wydział Projektów i Inwestycji Miejskich
b) Wydział Nieruchomości i Mienia Gminnego,
c) Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg


19) współpraca ze Spółkami :
a) Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o,
b) Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
c) Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z o.o.
d) Miejskie Usługi Komunalne Spółka z o.o.
e) Zarząd Budynków Komunalnych “Administrator” Spółka z o.o.
f) Skarżyska Strefa Gospodarcza Spółka z o.o
g) ”Targowiska Miejskie” Spółka z o.o. w likwidacji.


Prezydent Miasta
Roman Wojcieszek
Zadania i kompetencje

Zastępca Prezydenta Miasta - Andrzej Brzeziński

Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej
26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18, I piętro, pokój 118
Sekretariat Prezydenta Miasta tel. 41 25 20 565 fax. 25-20-200

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca Prezydenta do spraw inwestycji prowadzi bezpośredni nadzór i koordynuje działania:

1) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

2) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,

3) Wydziału Dróg i Transportu,

4) Wydziału Rozwoju i Planowania Przestrzennego,

5) Stanowiskiem ds. nadzoru właścicielskiego.

Zakres czynności


SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ
DRUGIEGO ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta odpowiada za sprawy społeczne :

1) oświata :
a) sprawowanie mecenatu nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,
b) polityka funkcjonowania placówek przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów oraz innych placówek oświatowo - wychowawczych,

2) kultura szkolna :
a) przygotowywanie założeń polityki kulturalnej szkół ,
b) podejmowanie działań promujących kulturę szkolną, współudział w imprezach artystycznych i kulturalnych,


3) kultura fizyczna, sport szkolny :
a) stworzenie systemu optymalnego wykorzystania miejskiej bazy sportowej, umożliwiającego efektywny rozwój sportu,
b) współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi w zakresie organizacji szkolnych imprez sportowych na terenie miasta


4) ochrona konserwatorska zabytków

5) opieka zdrowotna :
a) określanie kierunków rozwoju świadczeń zdrowotnych,
b) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom podstawowej opieki zdrowotnej z uwzględnieniem jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych,
c) inicjowanie i wspieranie działań promujących zdrowie,


6) opieka społeczna :
a) analiza potrzeb oraz koordynacja działań na rzecz efektywnej pomocy mieszkańcom w zakresie pomocy społecznej,
b) przeciwdziałanie patologiom społecznym w oparciu o opracowane programy,


7) współpraca z organizacjami pozarządowymi :
a) reprezentowanie miasta na spotkaniach z organizacjami pozarządowymi,
b) monitorowanie procesu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi,
c) nadzór nad prawidłowością wykonywania procedur finansowych dotyczących organizacji pozarządowych .


8) opracowanie zasad polityki mieszkaniowej,

9) gospodarowanie zasobem mieszkaniowym - zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta w oparciu o istniejącą sytuację mieszkaniową, w tym :
a) zasiedlanie oraz lokale socjalne,
b) zamianę mieszkań,
c) podnajem lokali mieszkalnych,
d) samowole mieszkaniowe,
e) polityka zbywania budynków i lokali mieszkalnych,


10) nadzoruje działalność wydziałów :
a) Wydziału Spraw Obywatelskich,
b) Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu,
c) Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej


11) koordynuje działalność jednostek podporządkowanych :
a) Miejskiego Centrum Kultury,
b) Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji,
c) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
d) Muzeum im. Orła Białego,
e) Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Wł. Sedlaka,
f) Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnego Przedszkoli Publicznych,
g) Szkoły podstawowe i gimnazja.

 

Zadania i kompetencje

Zastępca Prezydenta Miasta - Krzysztof Myszka

Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej
26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18, I piętro, pokój 118
Sekretariat Prezydenta Miasta tel. 41 25 20 565 fax. 25-20-200

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zastępca Prezydenta do spraw Społecznych prowadzi bezpośredni nadzór i koordynuje działania:

1) Referatu Spraw Obywatelskich,

2) Referatu Edukacji,

3) Referatu Zdrowia,

4) Referatu Spraw Społeczno-Lokalowych.

bip
 

um

um

mbti um