Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Krasińskiego, Piłsudskiego i Robotniczej

  

      Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18 został wywieszony wykaz nieruchomości z dnia 31 lipca 2019 r. dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowych mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali, usytuowane w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach Krasińskiego, Piłsudskiego, Robotnicza.

W załączeniu Zarządzenie Nr 209/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

 

 
 
 

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej

 
    Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej.

I. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa stanowiąca część działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej nr ewid. 154/39 ark. 17 obręb 0003 Place o powierzchni 3641 m², położona w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej /teren w granicach wyznaczonych ogrodzeniem/.

II. Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta KI1R/00009532/3.

III. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. znajduje się ona na terenie usług. Według danych z ewidencji gruntów jest to inny teren zabudowany oznaczony symbolem „ Bi”.

IV. Przedmiotowy teren zostanie wydzierżawiony z przeznaczeniem na prowadzenie samochodowego parkingu strzeżonego.

V. Cena wywoławcza za dzierżawę powyższego gruntu w stosunku miesięcznym wynosi 1.540,00 zł /słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści złotych 00/100/ + VAT, wg stawki 23 %.

VI Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 2 września 2019 r. o godz. 10.00 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 300,00 zł / słownie: trzysta złotych 00/100/ przy wpłaceniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S. A. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 28 sierpnia 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta /ostateczny termin wpływu: 28 sierpnia 2019 r./,

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i treścią umowy dzierżawy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wydzierżawienia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

- okazanie dowodu tożsamości,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt VIII – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego we właściwej formie,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie właściwego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- przedstawienie aktualnego zaświadczenia o braku zobowiązań finansowych z tytułu czynszu dzierżawnego, podatku od nieruchomości i innych tytułów wobec gminy właściwej dla swojego miejsca zamieszkania, jeżeli nie jest nią Gmina Skarżysko-Kamienna. Weryfikacji istnienia  zobowiązań  z  podanych  tytułów w  Gminie  Skarżysko-Kamienna dokonuje organ organizujący przetarg, a ich istnienie jest powodem do niedopuszczenia oferenta do przetargu,

- przedstawienie aktualnego zaświadczenia o braku zobowiązań w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędzie Skarbowym.

VIII. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jednak posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.

IX. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

X. Wpłacone wadium podlega :

- zaliczeniu w poczet kwoty czynszu dzierżawnego – w przypadku wygrania przetargu,

- przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu,

- zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XI. Istotne warunki umowy dzierżawy:

- teren będący przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiony na okres 1 roku z możliwością przedłużenia tego terminu maksymalnie do lat 3, z przeznaczeniem na samochodowy parking strzeżony,

- czynsz za dzierżawę, ustalony w wyniku przetargu będzie płatny do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc,

- dzierżawca będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy, jeżeli wynikają one z przepisów prawa,

- dzierżawca wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany do jednoczesnego ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy na czas trwania umowy,

- Wydzierżawiający – Gmina Skarżysko-Kamienna zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu dzierżawnego o roczny stopień inflacji występujący w gospodarce narodowej w przypadku przedłużenia umowy, nie częściej jednak niż raz w roku,

- dzierżawca będzie zobowiązany do podania do publicznej wiadomości regulaminu funkcjonowania  parkingu,

- dzierżawca będzie zobowiązany do udostępniania dzierżawionej nieruchomości służbom eksploatacyjnym i konserwatorskim istniejących na niej sieci lub urządzeń w przypadku przeprowadzania ich modernizacji, usuwania awarii, przeprowadzania konserwacji lub remontu. Lokalizacja i przebieg urządzeń stanowiących uzbrojenie techniczne nieruchomości będącej przedmiotem przetargu są uwidocznione na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim 1,

- brak przekazania po zakończonej umowie przedmiotu dzierżawy, daje prawo Gminie do odszkodowania za bezumowne korzystanie z terenu w wysokości 300 % stawki czynszu dzierżawnego.

XII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm/ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobui trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XIII. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu  zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XIV. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu oraz treść umowy dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 218, tel. /41/25-20-181.
 
 
 
 
 
 
 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Prusa i Asfaltowej

 
        Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 19.07.2019 r., dotyczący nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Prusa i Asfaltowej. Wykaz ten został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

W załączeniu Zarządzenie Nr 199/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

 
 
 
 
 
 
 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Szydłowieckiej

     
          Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 30.11.2018 r., dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szydłowieckiej. Wykaz ten zamieszczono także na stronach internetowych Urzędu.
         Powyższa nieruchomość została przeznaczona na samochodowy parking strzeżony bez prawa wznoszenia obiektów trwale związanych z gruntem.
             Wykaz w załączeniu.

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej mieszkalnej usytuowanej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego

 

        Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18 został wywieszony wykaz nieruchomości z dnia 26 listopada 2018 r. dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej mieszkalnej w przetargu nieograniczonym, usytuowany w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 32.
W załączeniu:
- Zarządzenie Nr 397/2018 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 listopada 2018 r.,
- Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 397/2018 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 listopada 2018 r.

 

Załączniki

 
 
 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Krasińskiego

     

         Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 04.04.2017 r., dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Krasińskiego.

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości lokalowych mieszkalnych położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców tych lokali

      

       Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18 zostały wywieszone wykazy nieruchomości z dnia 30 października 2018 r. dotyczące sprzedaży nieruchomości lokalowych mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali, usytuowane w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach Konarskiego, Krasińskiego, Piłsudskiego, Prusa, Rejowskiej, Sikorskiego, Skalnej, Słowackiego, Szkolnej, Szydłowieckiej, Źródlanej.

       W załączeniu:
        - Zarządzenie Nr 364/2018 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2018 r.,
        - Zarządzenie Nr 365/2018 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2018 r.

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. MŁODZAWY

 

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Gen. W. Sikorskiego 18 został wywieszony wykaz nieruchomości z dnia 08.10.2018 r. dotyczący nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, usytuowanych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Młodzawy.
Zarządzenie Nr 345/2018 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w załączeniu.

 

Wykaz nieruchomości położonych przy ul. Młodzawy

 

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Krasińskiego

Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 04.04.2017 r., dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Krasińskiego.

Zarządzenie Nr 94/2017 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 04.04.2017 r. w załączeniu.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

 

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY DOT. NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. KASZTANOWEJ I PODJAZDOWEJ

Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.04.2018 r. dotyczący nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Kasztanowej i Podjazdowej.

 

Wykaz nieruchomości przy ul. Podjazdowej i Kasztanowej

bip
 

um

um

mbti um