Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PTASIEJ

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


       Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, działając na podstawie Uchwały VIII/31/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r., ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ptasiej.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna jako działka numer 106/33 (obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy nr 30), o powierzchni 0,0499 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ptasiej. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00005817/7.
II. Nieruchomość usytuowana jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. oznaczona została jako tereny mieszkaniowe o przewadze zabudowy jednorodzinnej. Rodzaj użytku działki został oznaczony w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna symbolem „Bp” - zurbanizowane tereny niezabudowane.
III. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
IV. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 46 780,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100).
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.
V. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 19 listopada 2019 r.  o godzinie 10.00 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.
VI. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) przy wpłacaniu wadium należy podać numer ewidencyjny i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej Getin Noble Bank S.A. nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 14 listopada 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu: 14 listopada 2019 r.),
2. złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
3. złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
4. okazanie dowodu tożsamości,
5. w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
6. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
7. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
VII. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.
VIII. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
IX. Wpłacone wadium podlega:
1. zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,
2. przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
3. zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
X. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
XI. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
XII. Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
XIII. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
XIV. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 201, tel. (41) 25-20-184.
    

Skarżysko-Kamienna, dnia 17.10.2019 r.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego i al. Niepodległości

 

       Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 14.10.2019 r., dotyczący nieruchomości gruntowych  położonych w Skarżysku-Kamiennej przy : ul. Sikorskiego i al. Niepodległości.  Wykaz ten został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
W załączeniu Zarządzenie Nr 281/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców, usytuowanych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

 

      Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18 został wywieszony wykaz nieruchomości z dnia 8 października 2019 r. dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowych mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali, usytuowane w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach Aptecznej, Konarskiego, Krasińskiego, Piłsudskiego, Popiełuszki, Pułaskiego, Sikorskiego, Słowackiego.

 

Zarządzenie Nr 276/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu - w załączeniu.

 

Zarządzenie Nr 276/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 października 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. KONARSKIEGO NR 17 I AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

 
    Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr XV/80/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 września 2019 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego nr 17 – Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

I.     Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej jako działki o numerach 46/8 i 61/6 (arkusz mapy nr 19, obręb 0003 Place) o łącznej powierzchni 0,4295 ha, oraz 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej jako działka nr ewidencyjny 46/9 (arkusz mapy nr 19, obręb 0003 Place) o powierzchni 0,1100 ha.
    Na nieruchomości znajduje się ogrodzenie z siatki w ramach stalowych na słupkach stalowych osadzonych w betonowym cokole.
        Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzone są księgi wieczyste nr KI1R/00010679/5 i nr KI1R/00038188/8.

II.    Zgodnie ze zmianą Nr 1 w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Tysiąclecia – Piłsudskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej zatw. Uchwałą Nr VII/21/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 marca 2019 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2019 r. poz. 2191) nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym symbolami: UM.1 – przeznaczonym pod zabudowę usług nieuciążliwych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (działki nr ewidencyjny 46/8 i 61/6) oraz symbolem KDW.1 – przeznaczonym pod drogę wewnętrzną (działka nr ewidencyjny 46/9).

III.    Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

IV.    Na nieruchomościach znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim 1 oraz do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 201 (II piętro).  

V.    W przypadku działek nr ewidencyjny 46/8 i 46/9 (arkusz mapy nr 19, obręb 0003 Place) naruszone są granice prawne poprzez wykonanie w części na ich terenie placu zabaw Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej. Usunięcie placu zabaw planowane jest na pierwszą połowę 2020 r. Nabywca przyjmuje to do wiadomości i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu wysuwał żadnych roszczeń wobec Gminy Skarżysko-Kamienna.   

VI.    Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi 1 141 370,00 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT.

VII.    Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej oświadcza, że Gmina Skarżysko-Kamienna nie będzie ponosiła żadnych kosztów związanych z urządzeniem i utrzymaniem drogi wewnętrznej (teren o symbolu KDW.1), a Nabywca przyjmuje to do wiadomości i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu wysuwał żadnych roszczeń wobec Gminy.      

VIII.    Nabywca nieruchomości w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży lub usunie sieci i obiekty infrastruktury technicznej istniejące w granicach zbywanej nieruchomości na własny koszt, w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci.

IX.   Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 9 grudnia 2019 r. o godzinie 10.30 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

X. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
-  wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 5 grudnia 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 5 grudnia 2019 r.),
-  złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
-  złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
-  okazanie dowodu tożsamości,
-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
-  w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

XI.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.

XII. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XIII. Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XIV. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XV. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XVI.  Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XVII. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVIII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

    Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 201 (II piętro) – tel. 41 25-20-179.


    Skarżysko-Kamienna, dnia 04.10.2019 r.        

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Prusa i al. Niepodległości

 

Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 23.10.2017 r., dotyczący nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Prusa i al. Niepodległości.

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej

 

      Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 10.11.2017 r., dotyczący nieruchomości gruntowej  położonej w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej.
Powyższa nieruchomość została przeznaczona na samochodowy parking strzeżony bez prawa wznoszenia obiektów trwale związanych z gruntem.

Zarzadzenie Nr 343/2017

 

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. nieruchomości lokalowej niemieszkalnej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3 Maja 19

 

      Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18 został wywieszony wykaz nieruchomości z dnia 26 września 2019 r. dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej niemieszkalnej w formie przetargu ustnego nieograniczonego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy 3 Maja 19.

 Zarządzenie Nr 266/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego przy ul. 3 Maja 19 w Skarżysku-Kamiennej w załączeniu. 

 

 
 
 
 
 
 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Chałubińskiego

 

       Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 20.06.2018 r., dotyczący nieruchomości gruntowej  położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Chałubińskiego.
Powyższa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie przetargowym z przeznaczeniem pod usytuowanie garażu metalowego.

 

Zarządzenie Nr 193/2018

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. ŻEROMSKIEGO

 

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U


    Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr IX/46/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 kwietnia 2019 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Żeromskiego.

I.     Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej jako działka numer 33/6 (arkusz mapy numer 22, obręb 0003 Place) o powierzchni 0,0477 ha.
         Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta numer KI1R/00030582/4.

II.    Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zwanym „Moniuszki–Żeromskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej zatw. Uchwałą Numer XLVI/109/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2017 r. nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 2.MW.U – przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zabudowę usługową.

III.    Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

IV.    Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi 89 480,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT.

V.    Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ul. Żeromskiego, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu, obciążająca działkę gruntu numer 33/7 (arkusz mapy numer 22, obręb 0003 Place). Wartość służebności (jednorazowe wynagrodzenie) wynosi 6 060,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT.   

VI.    Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej oświadcza, że Gmina Skarżysko-Kamienna nie będzie ponosiła żadnych kosztów związanych z urządzeniem i utrzymaniem drogi dojazdowej do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, a Nabywca przyjmuje to do wiadomości i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu wysuwał żadnych roszczeń wobec Gminy.   

VII.    Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 29 października 2019 r. o godzinie 10.30 w sali numer 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

VIII.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
        -  wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać numer i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej numer 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 24 października 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 24 października 2019 r.),
        -  złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
        -  złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
        -  okazanie dowodu tożsamości,
        -  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu, przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
    -  w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
        -  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

IX.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.

X.     O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XI.    Wpłacone wadium podlega:
       - zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,
       - przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
       - zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XII.   Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XIII. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XIV.  Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XV.  Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVI. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

    Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 201 (II piętro) – tel. 41 25-20-179.


    Skarżysko-Kamienna, dnia 17.09.2019 r.   

 

    

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy al. Niepodległości i ul. Ogólnej 11

 

       Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, iż w siedzibie  Urzędu Miasta  w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz nieruchomości z dnia 18.09.2019 r. dotyczący nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Niepodległości i ul. Ogólnej 11. Wykaz ten został także zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej www.bip.skarzysko.pl
        Zarządzenie Nr 257/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 18
września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w załączeniu.   

 

 
 
 
 
 
 

bip
 

um

um

mbti um