Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. MŁODZAWY

 

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Gen. W. Sikorskiego 18 został wywieszony wykaz nieruchomości z dnia 08.10.2018 r. dotyczący nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, usytuowanych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Młodzawy.
Zarządzenie Nr 345/2018 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w załączeniu.

 

Wykaz nieruchomości położonych przy ul. Młodzawy

 

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Krasińskiego

Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 04.04.2017 r., dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Krasińskiego.

Zarządzenie Nr 94/2017 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 04.04.2017 r. w załączeniu.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

 

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY DOT. NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. KASZTANOWEJ I PODJAZDOWEJ

Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.04.2018 r. dotyczący nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Kasztanowej i Podjazdowej.

 

Wykaz nieruchomości przy ul. Podjazdowej i Kasztanowej

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

 

    Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18 zostały wywieszone wykazy nieruchomości z dnia 27 marca 2018 r. dotyczące sprzedaży nieruchomości lokalowych mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali, usytuowane w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach Aptecznej, Orkana, Osterwy, Piłsudskiego, Popiełuszki, Rejowskiej, Sikorskiego, Sokolej, Szkolnej, Szydłowieckiej.

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PARYSKIEJ

 

      Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr 11/80/2001 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2001 r. ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej.

I.    Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej numerem 243/25 (arkusz mapy nr 44, obręb 0010 Metalowiec) o powierzchni 0,1445 ha.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta Nr KI1R/00010044/5.

II.    Przeznaczenie nieruchomości:
nieruchomość usytuowana jest na terenie dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. nieruchomość znajduje się na terenie mieszkaniowym o przewadze zabudowy jednorodzinnej. Według danych z ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej działka oznaczona jest symbolem „Bp”.
Na przedmiotowy teren została wydana decyzja znak: PŚ.III-7331/108/07 z dnia 16.10.2007 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku dydaktyczno-szkoleniowego z częścią mieszkalną oraz budowie parkingu do 15 miejsc postojowych na samochody osobowe i budowie wjazdu na działkę przy ul. Paryskiej 210 (nr ewid. dz. 243/25, 56) w Skarżysku-Kamiennej. Wydana decyzja nie ogranicza możliwości lokalizacji na tym terenie obiektów o innej funkcji i parametrach.

III.    Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

IV.    Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej plac Floriański 1.

V.    Poprzednie przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostały przeprowadzone w dniach 23 czerwca i 18 grudnia 2017 r.

VI.    Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi 233 390,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT.

VII.    Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

VIII.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej numer 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 19 kwietnia 2018 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 19 kwietnia 2018 r.),
- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,    
- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
- okazanie dowodu tożsamości,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

IX.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

X.     O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XI.    Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi – uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.

XII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XIII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XIV. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XV.  Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVI.  W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

    Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 201 (II piętro) – tel. 41 25-20-179.

    Skarżysko-Kamienna, dnia 15.03.2018 r.       

    

        Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18 zostały wywieszone wykazy nieruchomości z dnia 25 lipca 2017 r. dotyczące sprzedaży nieruchomości lokalowych mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali, usytuowane w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Sikorskiego, Sokolej.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej - Al. Tysiąclecia i Al. Niepodległości

    

       Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Gen. W. Sikorskiego 18 został wywieszony wykaz nieruchomości z dnia 10.07.2017 r. dotyczący nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, usytuowanych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej – Al. Tysiąclecia i Al. Niepodległości.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. ASFALTOWEJ

 

     Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej NR XII/95/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nw. nieruchomości gruntowych niezabudowanych (obręb 0005 Młodzawy, arkusz mapy 74), położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Asfaltowej.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego:

1. nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna numerem 1/444 o powierzchni 0,8291 ha.     
Cena wywoławcza przy zbyciu prawa użytkowania wieczystego ww. działki gruntu wynosi 129.348,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych 00/100).
Wadium 20.00,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.
Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ul. Asfaltowej na rzecz każdoczesnego właściciela oraz użytkownika wieczystego nieruchomości nr ewid. 1/444 zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu obciążająca działkę gruntu nr 1/445 (obręb 0005 Młodzawy, arkusz mapy nr 74).
Wartość służebności (jednorazowe wynagrodzenie) wynosi 2.985,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) + 23% VAT.

2. nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna numerem 1/446 o powierzchni 0,4123 ha.    
Cena wywoławcza przy zbyciu prawa użytkowania wieczystego ww. działki gruntu wynosi 64.323,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote 00/100).
Wadium 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.
Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ul. Asfaltowej na rzecz każdoczesnego właściciela oraz użytkownika wieczystego nieruchomości nr ewid. 1/446 zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu obciążająca działkę gruntu nr 1/445 (obręb 0005 Młodzawy, arkusz mapy nr 74).
Wartość służebności (jednorazowe wynagrodzenie) wynosi 1.484,00 zł (słownie: jeden  tysiąc czterysta osiemdziesiąt cztery złote 00/100) + 23% VAT.

3. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna numerem 1/447 o powierzchni 0,3925 ha.    
Cena wywoławcza przy zbyciu prawa użytkowania wieczystego ww. działki gruntu wynosi 61.234,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 00/100).
Wadium 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.
Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ul. Asfaltowej na rzecz każdoczesnego właściciela oraz użytkownika wieczystego nieruchomości nr ewid. 1/447 zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu obciążająca działkę gruntu nr 1/445 (obręb 0005 Młodzawy, arkusz mapy nr 74).
Wartość służebności (jednorazowe wynagrodzenie) wynosi 1.413,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta trzynaście złotych 00/100) + 23% VAT.

II. Dla nieruchomości wymienionych pkt. I - w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest Księga wieczysta Nr KI1R/00024498/3.

III. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargów usytuowane są na terenie, dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. są to: cyt. „Tereny Przemysłu, Magazynów, Centr. Logistyki wrazz usługami”.
Według danych z ewidencji gruntów miasta Skarżyska-Kamiennej działki oznaczone symbolem „Ba”.

Teren stanowiący przedmiot przetargów przygotowany został przy współudziale środków zewnętrznych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”. Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych. w ramach zadania ,,Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w Skarżysku-Kamiennej”, zapis ten zostanie zawarty w umowie sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego.

IV. Na nieruchomościach znajduje się uzbrojenie podziemne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej Plac Floriański 1.

V. Według zapisu w dziale III Księgi wieczystej Nr KI1R/00024498/3, każdoczesny użytkownik wieczysty działek będących przedmiotem przetargów obowiązany jest nieodpłatnie udostępnić je do sieci: ciepła grzewczego, ciepła technologicznego, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarno-przemysłowej, kanalizacyjnej deszczoweji teletechnicznej służbom, w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją, dozorem, konserwacją i usuwaniem awarii tychże sieci oraz udostępniać działki do urządzeń energetycznych znajdujących się na nich służbom energetycznym w celu wykonywania wymienionych wyżej czynności.

VI. Działki będące przedmiotem przetargów obciążone są bezpłatną służebnością gruntową, polegającą na prawie przechodu  i przejazdu przez działkę obciążoną na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działki gruntu oznaczonej w Księdze wieczystej Nr KI1R/00024498/3 numerem 1/231.

VII. Otwarcie przetargów nastąpi  w dniu 2 sierpnia 2017 r., w sali nr 25 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18:

- działka gruntu nr ewid. 1/444   o godzinie 10.00;
- działka gruntu nr ewid. 1/446   o godzinie 10.30;
- działka gruntu nr ewid. 1/447   o godzinie 11.00.

VIII. Warunkiem przystąpienia do każdego z ww. przetargów jest:

- wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej w punkcie I. Przy czym przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie danej  nieruchomości  – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 27 lipca 2017 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 27 lipca 2017 r.);

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z poźn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

- okazanie dowodu tożsamości,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

IX. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

X. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 %  ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XI. Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,

- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

- zwrotowi – uczestnikom którzy przetargu nie wygrają, na wskazany przez nich numer konta.

XII. Przetargi zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1490).


XIII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XIV. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XV. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVI. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargów można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział, Gospodarki Nieruchomościami pok.  nr  216  –  tel. (41) 25-20-183.

Skarżysko-Kamienna, dnia 28.06.2017 r.       INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PODJAZDOWEJ

 

      Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.06.2017 r. dotyczący nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej.

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18 został wywieszony wykaz nieruchomości z dnia 01.09.2016 r. dotyczący nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, usytuowanych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Rejowskiej, Legionów, Rajdowej – Wieżowej, Młodzawy, Armii Krajowej, Pięknej, Moniuszki i Alei Niepodległości.

bip

 

um

um

mbti um