Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Gospodarka

Informacja gospodarcza

Skarżysko-Kamienna oferuje wszystkim zainteresowanym dogodnie zlokalizowane tereny przemysłowe, posiadające dobry dostęp do wszystkich elementów infrastruktury technicznej - energii elektrycznej, wody, gazu, kanalizacji, sieci telefonicznej oraz ciepłowniczej. Warto przy tym dodać, iż miasto posiada duże rezerwy wytwarzanej energii cieplnej (moc kotłowni jest wykorzystana na poziomie 64 %).

Ponadto miasto ciągle inwestuje w infrastrukturę komunalną, kanalizację, drogi itp. W 2001 roku została oddana do użytku zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków, która powstały w procesie technologicznym biogaz wykorzystuje do zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych oraz suszenia osadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków.

Zmiany ustrojowe i gospodarcze ostatniej dekady lat 90. miały istotne znaczenie dla potencjału gospodarczego naszego miasta. W zaistniałych uwarunkowaniach gospodarczych nie wszystkie firmy potrafiły sprostać nowym wymaganiom. W początkach wymienionego okresu wyraźnie wzrosło bezrobocie, jednocześnie uwolniona inicjatywa ludzi spowodowała szybki rozwój handlu i niektórych usług oraz małych przedsiębiorstw.

Obecnie dominujący, związany z tradycjami przemysłowymi miasta przemysł metalowy, obuwniczy, energetyczny oraz kolejnictwo stopniowo zmniejsza rolę największego pracodawcy na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.


Ilość zarejestrowanych podmiotów

W Skarżysku-Kamiennej na przestrzeni ostatnich 10 lat odnotowujemy stały wzrost liczby podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym. Obecnie działa 4678 firm, których głównymi obszarami działalności gospodarczej są: handel i naprawy – 2040 firm, przetwórstwo przemysłowe – 480, budownictwo – 418 firm, transport, gospodarka magazynowa i łączność – 348 firm, obsługa nieruchomości i firm – 547 firm, hotele i restauracje – 116 podmiotów oraz pośrednictwo finansowe – 220 firm, pozostałe działy – 509 firmy.

Liczba podmiotów gospodarczych według form i rodzajów działalności w 2006r.

Dbając o stałe podnoszenie inwestycyjnej atrakcyjności naszego miasta, staraniem władz lokalnych, została utworzona a następnie poszerzona Podstrefa Starachowickiej Strefy Ekonomicznej w Skarżysku-Kamiennej, która obejmuje 10,5 ha dobrze uzbrojonych terenów przemysłowych.

Pozytywnym zjawiskiem ostatnich 4 lat jest widoczne zainteresowanie miastem ze strony firm zagranicznych. Największych inwestycji z udziałem kapitału zagranicznego dokonano w gospodarce komunalnej (kapitał niemiecki), w handlu (kapitał niemiecki, brytyjski, portugalski i francuski), w branży dystrybucji paliw (kapitał brytyjski i norweski) oraz w przemyśle (kapitał norweski,szwecki, amerykański i izraelski).

Dominujący dotychczas w naszym mieście pracodawcy: PKP Skarżysko oraz Zakłady Metalowe MESKO SA istnieją po restrukturyzacji nadal a MESKO S.A. przy pomocy kapitału zewnętrznego unowocześnia swoją produkcję i uruchamia nową generację produktów, które zapewnią temu pracodawcy stabilność ekonomiczną w najbliższych latach.

Skarżysko-Kamienna dzięki dogodnemu położeniu, przewidywalnym i stabilnym warunkom prowadzenia działalności gospodarczej, wzrostowi nakładów na infrastrukturę otoczenia biznesu, ulgom podatkowym dla pracodawców, jest dobrym miejscem do inwestowania.


Struktura zatrudnienia - pracujacy w gospodarce narodowej wg. PKD

Ogółem w poszczególnych działach zatrudnionych jest 11 715 osób:
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo – 39, przetwórstwo przemysłowe – 3350, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,gaz i wodę – 934,budownictwo – 216, handel i naprawy – 815, hotele i restauracje – 68, transport, gospodarka magazynowa i łączność - 2 203, pośrednictwo finansowe – 172, obsługa nieruchomości i firm - 446, administracja publiczna i obrona narodowa – 725, edukacja - 1 274, ochrona zdrowiai opieka społeczna - 1 273, pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna - 200
 

Rozwijająca się gospodarka krajowa

Polska gospodarka jest jedną z najlepiej rozwijających się w regionie. Wzrost Produktu Krajowego Brutto w 2007 roku (o 6,7%) dał jej 5. miejsce w Unii Europejskiej, w drugim kwartale 2008 (6%) już 2. miejsce. Od 2000 roku wzrósł on łącznie o ponad 30%. Bardzo ożywiony jest handel zagraniczny. W 2007 roku eksport wzrósł w porównaniu z 2006 rokiem o 15,8%, import o 19,5%. Stale spada bezrobocie. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku zmniejszyło się z 19% do 8,8%, a według danych Eurostatu do zaledwie 6,4% (październik 2008). Inflacja została opanowana i jest utrzymywana na stabilnym poziomie. Od 2002 nie przekroczyła ona 4%, w 2007 roku wyniosła 2,5%. Korzystna sytuacja gospodarcza pozwala jednocześnie wzmocnić budżet państwa.

Przed polską gospodarką są perspektywy dalszego szybkiego rozwoju. W ramach funduszy Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Polska otrzyma z budżetu wspólnoty około 67 mld €. Oznacza to, że będzie największym beneficjentem środków unijnych. Obiecujące dla zagranicznych przedsiębiorców mogą okazać się plany wprowadzenia europejskiej waluty z początkiem 2012 roku. Rozwój infrastruktury a także sektorów budownictwa, usług i turystycznego zapowiada fakt przyznania Polsce wraz z Ukrainą prawa organizacji finałów piłkarskich Mistrzostw Europy 2012.

bip

 

um

um

mbti um