Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Analiza SWOT

Mocne strony:


Atrakcyjne położenie geograficzne ze znaczącym węzłem komunikacyjnym
Walory środowiska naturalnego
Istniejąca baza i zaplecze przemysłowe z wyspecjalizowaną kadrą
Tereny do wykorzystania pod inwestycje
Rozwinięta sieć szkolnictwa podstawowego i średniego
Turystyka sakralna - Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej
Zaplecze sportowo - rekreacyjne: Ośrodek Rejów, Muzeum im. Orła Białego

 

Słabe strony

 

Wysokie bezrobocie
Emigracja młodych ludzi
Brak typowego centrum miasta
Słaba baza hotelowo - turystyczna

 

Szanse

 

Możliwość pozyskania środków z UE
Pozyskanie inwestorów krajowych i zagranicznych
Pozyskiwanie nowych rynków zbytu
Budowa zbiornika wodnego Bźin
Zwiększenie towarowych przewozów kolejowych

 

Zagrożenia

 

Mała dynamika wzrostu gospodarczego
Zubożenie społeczeństwa
Mały przyrost naturalny i starzenie się społeczeństwa
Wzrost bezrobocia
Nadmierny fiskalizm państwa
Konkurencja miast ościennych w przyciąganiu kapitału

W mieście przygotowywane są tereny pod inwestycje). Skarżysko-Kamienna oferuje dogodnie zlokalizowane tereny przemysłowe posiadające dobry dostęp do wszystkich elementów infrastruktury technicznej - energii elektrycznej, wody, gazu, kanalizacji, sieci telefonicznej i ciepłowniczej


bip

 

um

um

mbti um