Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Będziemy budować miasteczko ruchu drogowego

15 lutego 2013 r. prezydent Roman Wojcieszek podpisał umowę z Wojewodą świętokrzyskim na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego budowy miasteczka ruchu drogowego. Planowana wartość inwestycji to 475.000 zł. a wysokość dofinansowania - 290.000 zł. Inwestycja będzie realizowana do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

 


Umowa pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Skarżysko– Kamienna będzie miała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu POIiŚ 8.1-11 „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” ujętego na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 realizowanego na terenie Województwa Świętokrzyskiego w ramach Działania 8.1 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”, Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowana wartość inwestycji 475.000 zł. wysokość dofinansowania wynosi 290.000 zł. z czego 85% stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% z Budżetu Państwa.

Oto założenia budowy miasteczka ruchu drogowego

Miasteczko ruchu drogowego jest przedsięwzięciem, które ma na celu wprowadzenie dzieci oraz młodzieży szkolnej w podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym. Dlatego też jego założenia muszą zapewnić użytkownikom nabycie nawyków niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drogach. Drugim celem budowy miasteczka powinno być zapewnienie możliwości należytego szkolenia oraz przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową i motorowerową.

Aby projektowany obiekt mógł spełniać swoje funkcje, powinien zawierać opisane poniżej elementy:

I. Jezdnie

Budowa miasteczka ruchu drogowego powinna być umieszczona na terenie zapewniającym możliwość wybudowania jezdni o powierzchni minimum 800 m2 o szerokości 2 metrów.  Jezdnia powinna przewidywać co najmniej jedną długą prostą (długość uzależniona od terenu) oraz przynajmniej jeden długi łuk (w dowolnym kierunku). Inwestycja powinna także przewidywać wybudowanie przynajmniej:

 • jednego skrzyżowania równorzędnego,

 • jednego skrzyżowania z drogą podporządkowaną,

 • jednego skrzyżowania z ruchem okrężnym,

 • jednego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (zakładane jest ustawienie przynajmniej czterech masztów sygnalizatorów świetlnych, z sygnalizatorami dla pieszych i pojazdów. konieczne jest wykorzystanie zielonej strzałki do skrętu w prawo),

 • jednego odcinka drogi dla ruchu jednokierunkowego,

 • dwie wysepki kanalizujące ruch,

 • oznakowanie strefy zamieszkania.

W ramach inwestycji należy także wybudować jezdnię do wykonywania tzw. „ósemek” (wskazane założenia: promień wewnętrzny 1,5 m, promień zewnętrzny 3,5 m) .

Elementami nie stanowiącymi niezbędnego minimum, lecz wskazanymi do właściwego zaplanowania są:

 • wyróżnienie oznakowanego przejazdu kolejowego oraz fragmentu drogi gruntowej w celu ćwiczenia włączania się do ruchu drogowego, a także skrzyżowania trójwylotowego,

 • przynajmniej jeden próg zwalniający na terenie miasteczka ruchu drogowego.

 • wybudowanie w części miasteczka ruchu drogowego ścieżek rowerowych
  i przynajmniej jedno skrzyżowanie z ich udziałem w celu ćwiczenia zachowania rowerzysty w ruchu drogowym.

Jezdnie powinny być wybudowane na utwardzonym podłożu o nawierzchni asfaltowej bądź z kostki brukowej szarej. Ścieżki rowerowe powinny być wybudowane na utwardzonym podłożu o nawierzchni asfaltowej w kolorze czerwonym lub z kostki brukowej czerwonej.

Przejazd kolejowy powinien być wybudowany z kostki brukowej o kolorze grafitowym.

 II. Chodniki i przejścia dla pieszych

Miasteczko ruchu drogowego powinno być wyposażone w chodniki dla pieszych ułożone przynajmniej przy jednej trzeciej długości jezdni, natomiast nie powinny być ułożone wzdłuż całości, tak aby można było ćwiczyć poruszanie się po nieoznaczonym poboczu oraz ruch rowerami i motorowerami przy pieszych idących wzdłuż pobocza drogi.

Miasteczko powinno przewidywać przynajmniej trzy przejścia dla pieszych:

 • przejście z sygnalizacją świetlną,

 • przejście bez sygnalizacji świetlnej,

 • specjalne przejście zaznaczone jako przejście dla dzieci.

Wskazane jest usytuowanie przyjść dla pieszych na wszystkich skrzyżowaniach oraz przynajmniej jednego na każdym odcinku jezdni.

Przejścia dla pieszych, jak również chodniki powinny być oznakowane zgodnie
z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego. Chodniki powinny być wykonane z szarej kostki brukowej.

III. Znaki drogowe

1. Znaki pionowe.

Pionowe znaki drogowe powinny być wykonane w rozmiarach grupy mini (MI) wskazane (lecz nie obowiązujące) jest wykonanie lica znaku z folii odblaskowej. Układ miasteczka powinien przewidywać ustawienie znaków z wszystkich grup:

 • ostrzegawcze,

 • zakazu,

 • nakazu,

 • informacyjne,

 • uzupełniające.

Koniecznym jest wykorzystanie następujących znaków: A1 lub A2, A5, A6, A7, A8, A9 lub A10, A16, A17, A29, B2,B21 lub B22, B 35, B 36, C1 lub C2 lub C3 lub C4, C6 lub C7, C12, D1, D3, D6, D40, D41. Razem przynajmniej 20 pionowych znaków drogowych.

Wskazane jest wykorzystywanie także innych znaków drogowych, jednakże są one uzależnione od ukształtowania i układu jezdni i chodników.

2 Znaki poziome

Należy zastosować oznakowanie poziome o zmniejszonych wymiarach. Wielkość znaków poziomych powinna stanowić przynajmniej 50% wielkości obowiązujących znaków drogowych poziomych. szerokości standardowej linii i znaków poprzecznych. W inwestycji konieczne jest wykorzystanie znaków: P1, P3, P4, P10, P12 lub P14 oraz P 13. Inne znaki poziome powinny być wykorzystywane zgodnie z układem miasteczka ruchu drogowego. Na terenie miasteczka należy także przewidzieć pominięcie oznakowania poziomego na 15-20% długości jezdni w celu umożliwienia nauki jazdy w warunkach zbliżonych do dróg powiatowych i gminnych.

3 Znaki świetlne

Przynajmniej na jednym skrzyżowaniu konieczne jest ustawienie sygnalizacji świetlnej dla pojazdów i pieszych. Konieczne jest wybudowanie przynajmniej czterech masztów sygnalizacyjnych z sygnalizatorami dla pieszych i pojazdów. Program sygnalizacji powinien być stało czasowy i zaprojektowany przez firmę specjalistyczną, wykonującą programy dla drogowych sygnalizacji świetlnych.

IV. Powierzchnia

Biorąc pod uwagę opisane powyżej uwarunkowania sugerowana powierzchnia inwestycji powinna być nie mniejsza niż 2500 m2. Jednakże ostateczna decyzja dotycząca jest uzależniona od możliwości pozyskania terenu, od jednostek samorządu terytorialnego oraz od decyzji Wojewody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bip
 

um

um

mbti um