1

XXXIII Sesji Rady Miasta – porządek obrad

We wtorek, 9 lutego odbędzie się XXXIII sesja Rady Miasta. Obrady odbędą się w trybie zdalnym.

Porządek obrad
XXXIII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu  09.02.2021r., godz. 10.00
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania). 

 1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej  Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2021 – 2036.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przedsiębiorcom zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna w celu udzielenia pomocy regionalnej na wsparcie nowych inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/263/2020 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Skarżysko-Kamienna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Aneksu Nr 3 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko-Kamienna lata 2016-2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skarżysko-Kamienna udziałów od podmiotu zewnętrznego spółki Miejskie Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LVIII/56/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 lipca 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Wspólne Komisje Rady Miasta godz. 8.00.