Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Kwalifikacja wojskowa zamiast poboru

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2009r. przeprowadzona zostanie na terenie całego kraju kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1990 roku. W okresie od 1 do 15 kwietnia br. kwalifikacja wojskowa osób zameldowanych na terenie Skarżyska zostanie przeprowadzona przez powiatową komisję lekarską w Skarżysku-Kamiennej.


Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1985 – 1989, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej oraz mężczyźni urodzeni w 1989 roku i latach wcześniejszych, którzy zostali uznani przez powiatową komisję lekarską ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, a także ci, którzy złożyli wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostali przeniesieni do rezerwy.

Do kwalifikacji wzywa się też kobiety urodzone w latach 1981 – 1990, pobierające naukę oraz posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej po szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz studiach na kierunkach psychologicznych.

Do stawienia się do kwalifikacji wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

W okresie od 1 do 30 kwietnia br. kwalifikacja wojskowa osób zameldowanych na terenie powiatu skarżyskiego na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące zostanie przeprowadzona przez powiatową komisję lekarską w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20 (budynek Starostwa Powiatowego, Sala Herbowa) w następujących terminach:
•    od 1 do 15 kwietnia dla osób z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej,
•    od 16 do 20 kwietnia dla osób z terenu gminy Bliżyn,
•    od 21 do 23 kwietnia dla osób z terenu miasta i gminy Suchedniów,
•    od 24 do 27 kwietnia dla osób z terenu gminy Skarżysko-Kościelne,
•    od 28 do 29 kwietnia dla osób z terenu gminy Łączna,
•    30 kwietnia – kobiety, roczniki starsze.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
1)    wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
2)    powiatowej komisji lekarskiej – posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych;
3)    wojskowemu komendantowi uzupełnień:
-    aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
-    dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki,
-    potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.

Osoby, które w okresie od 17 marca do dnia 1 kwietnia 2009r. zmieniły miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu w celu ustalenia miejsca i terminu stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

Nieotrzymanie lub nieodebranie wezwania imiennego do kwalifikacji wojskowej nie zwalnia osoby podlegającej stawiennictwu, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniach, rozplakatowanych w miejscach publicznych.

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta, powiatową komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej). Uprzednio może być wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, nałożona kara w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 10 cytowanej ustawy).


bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.