Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wycinka i Podcinka uzasadniona

wycin lid [].JPG16 marca w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej zakończyło się zbieranie ofert dotyczących udziału w przetargu na Wycinkę z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia. Na początku roku zaś rozstrzygnięto przetarg na podcinkę koron drzew w naszej gminie. Po raz pierwszy Skarżysko zatrudniło profesjonalnego specjalistę od pielęgnacyjnych cięć drzew, który weźmie udział w podcince drzew.
W związku z listem zamieszczonym 16.03.2009 w “Tygodniku Skarżyskim”.

Niepotrzebna wycinka
Do redakcji TYGODNIKA zadzwoniła czytelniczka, mieszkanka dzielnicy Zachodnie (nazwisko do wiadomości redakcji), która interweniowała w sprawie nadmiernej wycinki konarów drzew.
- Ludzie bezmyślnie obcinają konary drzewom. Firmy, które się tym zajmują nie mają wcale na uwadze ich dobra. Zależy im jedynie na jak największej wycince, bo wtedy zarobią więcej pieniędzy – mówi zbulwersowana czytelniczka. Drzewa po wycięciu konarów chorują, zaczyna atakować je pleśń. A przecież są nam tak bardzo potrzebne. Pochłaniają dużo dwutlenku węgla, uczestniczą w produkcji tlenu, pierwiastka niezbędnego do życia. Dlatego powinniśmy o nie należycie dbać, a nie bezmyślnie okaleczać – zaznacza czytelniczka.


Argumenty przedstawione przez czytelniczkę Tygodnika są błędne. Ponieważ przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wycinki z terenu miasta drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia. Zamówienie obejmuje wycięcie drzew, wykarczowanie korzeni, wywóz drewna z miejsca wycinki, uporządkowanie terenu poprzez wyzbieranie pozostałości gałęzi i zagrabienie ziemi, uzupełnienie zagłębienia powstałego wskutek usunięcia karpy gruntem ziemnym. Miejsca wycinki drzew oraz zakres robót będą każdorazowo wskazane przez Zamawiającego. Firma, która wygra przetarg nie może zatem wycinać sobie konarów drzew wg. jej widzimisię. Podcinka odbywa się również wg. ściśle określonych kryteriów, a drzewa wyznaczone do podcięcia są jasno wyszczególnione w załączniku do umowy. Urząd Miasta jako zamawiający dokonał w terenie oznaczenia drzew przewidzianych do wycinki i podcinki. Wykonawcy zaś będą wycinać i podcinać tylko oznaczone drzewa, na które Zamawiający posiada decyzje administracyjne zezwalające na ich usunięcie lub podcięcie. Firma, która wygra przetarg jest odpowiedzialna za jakość wykonania prac, za prawidłowe ich oznakowanie oraz bezpieczeństwo na drodze i chodnikach w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wycinki drzew zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm. ); ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.); ustawy o odpadach (Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 ze zm.); rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ze zm.); ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.); uchwały Rady Miasta Nr XXXV/13/2006 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna. Wykonawca wycinki nie może więc wycinać jak najwięcej w celach zarobkowych ponieważ jest to niezgodne z prawem i umową. Kwoty poszczególnych umów są  jasno określone przez Urząd Miasta i np. firma TRANS za Skarżyska-Kamiennej za podcinkę drzew otrzyma za zlecenie 21.869.16 zł.

Urząd Miasta podpisując umowę z firmą, która wygra przetarg zadba o to, by wykonawca był w pełni rzetelny i profesjonalny. Dlatego też drzewa, które zostaną poddane wycince i podcince nie mogą zostać uszkodzone Jeżeli zaś doszłoby do takiego stanu, winę poniesie wykonawca wycinki zgodnie z zobowiązującą go umową. Podczas podcinki wymagane jest od wykonawcy zabezpieczenie miejsc cięcia konarów środkiem grzybobójczym. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być odtworzona na jego koszt. Prace związane z podcinką drzew odbywają się pod okiem specjalisty od spraw pielęgnacyjnych cięć drzew - Mateusza Leszczyńskiego.

Powstałe po wycince drzew i karczowaniu korzeni odpady należy niezwłocznie uprzątnąć z miejsca robót. Miejsce i sposób transportu, rozładunku i składowania odpadów zapewnia Wykonawca. Koszty uzgodnień i opłat z tego tytułu poniesie Wykonawca. Wszelkie niezbędne formalności związane z koniecznością wyłączenia energii, organizacji ruchu i ewentualnego oznakowania drogi podczas robót leżą po stronie Wykonawcy. Wykonawca ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Do Wykonawcy należy uzgodnienie wycinki z właścicielami urządzeń obcych i stosowne zabezpieczenie tych urządzeń. Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona.

Jeśli chodzi zaś o podcinkę drzew to zgodnie z przedmiotem zamówienia usługa  obejmie 1200 szt. drzew o wysokości 5 m-15 m w ramach umowy  przetargowej przeprowadzone zostaną podcięcia odmładzająco-formujące korony ze zmniejszeniem o 1/3 ich objętości.

wycin 2 [].JPG
wycin 3 [].JPGwycin 4 [].JPG
wycin 6 [].JPG
wycin 7 [].JPG
wycin 8 [].JPG

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.