Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zmiany w studium

W czwartek na sesji Rady Miasta radni zajmą sie projektem uchwały w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jest dokumentem określającym w sposób ogólny planowany sposób zagospodarowania całego obszaru miasta, zawierającym informacje o położeniu obszarów przeznaczonych pod zabudowę i inne funkcje, o przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych, terenów chronionych itp. Zmiana studium jest bardzo istotna, ponieważ to na jego podstawie opracowuje się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W studium formułuje się jedynie zasady polityki przestrzennej miasta, integruje dokumenty programowe i wizje związane z rozwojem gospodarczym i społecznym jednostki osadniczej. Dokument ten zawiera bardzo szeroki zakres informacji na temat środowiska naturalnego gminy, jej społeczności i gospodarki - jest doskonałyą zewnętrzną diagnozą sytuacji w mieście.

Nowe uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i prawne oraz zmieniające się przepisy ustawy o planowaniu przestrzennym, doprowadziły do dezaktualizacji niektórych ustaleń dotychczasowych Strategii i spowodowały wymóg sporządzenia nowych. Dodatkowym argumentem za zmianą Strategii była wymagana przepisami obowiązującej ustawy zgodność rozwiązań planów miejscowych z ustaleniami studium, w znacznym stopniu utrudniała opracowywanie planów miejscowych dla wielu obszarów miasta. Dlatego też zmiana ustaleń studiów stała się niezbędna, aby plany miejscowe opracowane na ich podstawie, zapewniały optymalny, zrównoważony rozwój całego obszaru objętego opracowaniem.

Wszelkie zmiany zawarte w ustaleniach studium, mają doprowadzić do poprawy:
- ładu przestrzennego związanego z poprawą stanu technicznego, funkcjonalnego i technicznego na terenach zainwestowanych oraz przeznaczonych pod opracowanie planów miejscowych,
- ładu społecznego polegającego na lepszej dostępności do usług oraz udostępnienie terenów potencjalnym inwestorom ,
- ładu ekonomicznego związanego z tworzeniem udogodnień dla działalności gospodarczej,
- ładu ekologicznego związanego z poprawą stanu środowiska przyrodniczego gminy.

Pobierz plik

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.