Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

VIII sesja Rady Miasta - porządek obrad

W czwartek, 28 marca w patio Miejskiego Centrum Kultury odbędzie się VIII sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczną się o godzinie 9.00.
 
 
Porządek obrad
VIII sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 28.03.2019r., godz. 9.00,
patio Miejskiego Centrum Kultury
ul. Słowackiego 25 w Skarżysku-Kamiennej
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej  sesji Rady Miasta. 
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wnioski i zapytania mieszkańców.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
9. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.
10. Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżysko-Kamienna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
11. Raport z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej za 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Skarżysko-Kamienna na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/4/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna.
15. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2019 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + przy ul. Norwida 17 i Rynek 12 w Skarżysku-Kamiennej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Sokół” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Bór.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ptasiej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Chałubińskiego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Skarżysko-Kamienna.
26. Sprawy organizacyjne.
27. Zamknięcie obrad sesji.
 

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.