Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Za nami XLVII sesja Rady Miasta. Budżet na 2018 rok uchwalony (VIDEO)

Dzisiaj w Patio Miejskiego Centrum Kultury odbyła się XLVII – budżetowa - sesja Rady Miasta. Radni uchwalili budżet miasta na 2018 rok. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia i przyjęciu porządku obrad, a także protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta, sprawozdanie z działalności prezydenta miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił jego zastępca Krzysztof Myszka. Kolejnym punktem były interpelacje i zapytania radnych.

 

Radny Rafał Lewandowski pytał o możliwość wprowadzenia w Skarżysku programu „Mieszkanie Plus”.

- Chcieliśmy zaczekać na doświadczenia innych gmin z tym programem. Niedawno uczestniczyłem w konferencji z samorządowcami z całej Polski. Mimo wielu niepewności, będziemy realizować ten program. Obecnie zastanawiamy się, w jakiej formie będzie on wdrażany – odpowiadał zastępca prezydenta, Krzysztof Myszka.

Przewodniczący Rady Miasta Leszek Golik dziękował prezydentowi, że ten przychylił się do zgłoszonej przez niego we wrześniu propozycji dostosowania jednej ze szkół dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo.

- Zdecydowaliśmy się dostosować do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo Szkołę Podstawową nr 1 – mówił prezydent Konrad Kronig.

- Po rozmowach z rodzicami ogłosiliśmy nieformalny konkurs, przystąpiły 3trzy szkoły podstawowe nr: 1, 5 i 13. Na te szkoły zwracali uwagę rodzice Te szkoły są w centrum miasta. Najciekawszą koncepcję przedstawiła dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 i w tym kierunku będziemy szli. Myślę że w styczniu albo lutym przedstawimy radnym uchwałę intencyjną – dodawał zastępca prezydenta, Krzysztof Myszka.

Radny Jacek Ciepiński pytał o wyjazd służbowy prezydenta do USA, prosił o udostępnienie dokumentów dotyczących zadłużenia gminy.

-Nie mam nic do ukrycia. Wszystkie dokumenty Pan otrzyma – odpowiadał prezydent Kronig.

Radny Mariusz Bodo poruszył temat potrąceń na przejściach dla pieszych, które w ostatnim czasie miały miejsce na terenie gminy. Apelował, alby gmina przystąpiła do programu „Razem bezpieczniej” i w miarę możliwości wykonała aktywne przejścia dla pieszych.

- „Razem bezpieczniej” to bardzo dobry program, rozważymy jego wprowadzenie w przyszłym roku – odpowiadał zastępca prezydenta, Andrzej Brzeziński.

Radny Bodo pytał również o kwestię wykorzystania urlopów przez kadrę kierowniczą w Urzędzie Miasta zgodnie z Kodeksem Pracy.

- Jeżeli o mnie chodzi, wykorzystałem cały przysługujący mi na ten rok urlop wypoczynkowy, w przypadku pozostałych członków kadry zarządzającej, odpowiem Panu na piśmie – mówił Konrad Kronig.

Radny Konrad Wikariusz pytał o dalsze losy pomnika Leopolda Staffa, który został zdemontowany w 2010 roku w trakcie budowy placu Staffa

- Odpowiem na piśmie – mówił prezydent miasta.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2017 rok;

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2017-2031

3) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017;

4) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031

5) uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Warto zauważyć, że kolejny rok z rzędu budżet zaproponowany przez władze miasta otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach i Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą.

6) przystąpienia do sporządzenia zmiany w części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Centrum”, „Centrum część B” i „Centrum część C” na terenie Skarżyska

7) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018;

8) określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku;

9) zmiany uchwały Rady Miasta z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata przez gminę Skarżysko-Kamienna;

10) rozpatrzenia skargi w zakresie nieprawidłowego działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku;

11) rozpatrzenie skargi na działania Prezydenta Skarżyska w zakresie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej;

12) odpłatności ze uczestnictwo w Klubie Senior + przy ulicy Norwida 17;

13) określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej na 2018 rok;

14) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.