Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

XLVI sesja Rady Miasta

W środę, 29 listopada o godzinie 9.30 w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się XLVI Sesja Rady Miasta.
 
 
Porządek obrad
XLVI Sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej
29.11.2017 r., godz. 9 30 w Miejskim Centrum Kultury
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miasta z dnia 23.10.2017roku.
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski mieszkańców.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania  radnych.
8. Informacja na temat realizacji skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta w I półroczu 2017 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Określenia zasad ustalenia i przekazywania z budżetu gminy Skarżyska – Kamiennej środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla zakładów budżetowych podległych gminie Skarżysko – Kamienna.
2. Uchwalenia „Aneksu nr 2 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko – Kamienna na lata 2016-2022.
3. Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska – Kamiennej z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
4. Ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ przy ulicy Norwida 17 w Skarżysku – Kamiennej.
5. Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Skarżyska – Kamiennej.
6. Zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej.
7. Zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej.
8. Wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skarżysko – Kamienna nieruchomości zabudowanej położonej w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Asfaltowej.
9. Wyrażenia zgody na zmianę okresu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność gminy Skarżysko – Kamienna i będącego w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych w celu ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego.
10. Nadania dla ciągu pieszego usytuowanego na działkach o nr 23/2 i 20 oraz 85/2 i 68/2 (arkusz mapy 7 i 8 obręb 0003 Place) w Skarżysku – Kamiennej nazwy „Aleja im. ks. bpa Edwarda Materskiego”.
11. Nadania nazwy „Rondo im. Andrzeja i Marty Bałtruszajtisów” rondu u zbiegu ulic: Sokolej i Wiejskiej w Skarżysku – Kamiennej.
12. Nadania nazwy „Skwer im. Franciszka Tatkowskiego” skwerowi przy ul. Sikorskiego w Skarżysku – Kamiennej.
13. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Moniuszki –Żeromskiego” na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej.
14. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „11 Listopada – Piłsudskiego” na obszarze miasta Skarżyska – Kamiennej.
15. Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r.
10. Zamknięcie obrad sesji.

 

bip

 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.