Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Za nami XLIV sesja Rady Miasta

Za nami XLIV sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczęły się o godzinie 9:30. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia i przyjęciu porządku obrad zostało przedstawione stanowisko w sprawie funkcjonowania Polsko-Amerykańskich Klinik Serca Centrum Kardiologiczno-Angiologicznego im. Wadiusza Kiesza w Starachowicach. Chodzi o kwestię ryzyka ograniczenia usług w dziedzinie leczenia kardiologicznego za sprawą zamknięcia wspomnianego Centrum z powodu niezabezpieczenia dalszego finansowania.

Wiąże się to z groźbą utraty dostępu do tych ważnych usług dla mieszkańców Skarżyska. W tej sprawie na sesji głos zabrała posłanka PO, Marzena Okła-Drewnowicz. Stanowisko zostało przyjęte większością radnych.

Następnie radni wysłuchali sprawozdania z działalności prezydenta miasta w okresie międzysesyjnym. Przedstawił je zastępca prezydenta Skarżyska, Krzysztof Myszka.

Zaraz potem radni zadawali pytania.

Radny Rafał Lewandowski pytał, czy w związku z reformą oświaty, gmina otrzymała jakieś środki, pomoce dydaktyczne z budżetu państwa.

- Oprócz zwiększenia subwencji, która została przeznaczona na inne cele, nie otrzymaliśmy żadnych środków finansowych na wprowadzenie reformy i dostosowanie placówek do zmian, Środków tych nie byliśmy też w stanie zaplanować, bo nie wiedzieliśmy, jak to w praktyce będzie wyglądać – odpowiadał zastępca prezydenta Krzysztof Myszka.

Przewodniczący Rady Miasta Leszek Golik poruszył kwestie barier architektonicznych w szkołach podstawowych na terenie miasta. Pytał, czy w najbliższym czasie planowane jest dostosowanie chociaż jednego budynku szkoły podstawowej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i z jakimi kosztami to się wiąże.

- Musimy mieć pełną jasność jak to będzie wyglądało w kolejnych latach. Przypuszczam, że tylko w jednej szkole – Zespole Szkół Publicznych nr 1 uda się doprowadzić do takiego stanu technicznego, aby mogli tam funkcjonować uczniowie niepełnosprawni. Nie ukrywam, że są to ogromne koszta. Jest tam w pobliżu basen i zaplecze rehabilitacyjne. Ten budynek najbardziej nadaje się na taką placówkę integracyjną. Pochylimy się nad tym – odpowiadał Krzysztof Myszka.

Radny Adam Ciok apelował o poprawę bezpieczeństwa dla dzieci na przejściu przy ulicach Podjazdowej i 1 maja - miejsce jest niebezpieczne. Radny prosił o przeanalizowanie umieszczenia w tym miejscu osoby, która w godzinach od 7 do 9 nadzorowała by przejście dzieci na wspomnianym przejściu.

Kolejne zapytanie radnego dotyczyło zbliżającej się zimy.

- Czy w tym roku nie zaskoczy drogowców – pytał radny Ciok.

Radny apelował również o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie dalszych remontów chodników i ulic w osiedlu Dolna Kamienna. Wiele poczyniono już w tej kadencji.

- Na wszystkie zapytania odpowiemy na piśmie – mówił Andrzej Brzeziński, zastępca prezydenta miasta.

Radny Janusz Ordyński nawiązał do wizytowania placówek oświatowych na terenie miasta. Zwrócił uwagę na potrzeby zgłaszane przez dyrektorów i na fatalny stan techniczny Przedszkola Publicznego nr 1, a także brak urządzeń zabawowych w Przedszkolu Publicznym nr 9. Prosił o pisemną odpowiedź.

Radny Marek Gąska pytał o szansę na wybudowanie ulicy Oleśnickiej.

- Ulica Oleśnicka była brana w tym roku pod uwagę. Umieściliśmy ją na liście rankingowej licząc na dofinansowanie. W tym roku nie udało się takiego uzyskać, ale mamy cały czas na względzie ten remont. Liczymy, że prace ruszą w przyszłym roku – odpowiadał Andrzej Brzeziński.

Kolejne pytanie dotyczyło rekultywacji byłego wysypiska na ulicy Łyżwy, czy Miejskie Usługi Komunalne mają na to jakiś pomysł.

Radny poruszył również tema sezonu grzewczego i spalania śmieci w domach jednorodzinnych. Mówił o edukacji, a jeżeli to konieczne karach dla osób, które dopuszczają się tego procederu.

- Odpowiemy na pytania na piśmie – odpowiedział zastępca prezydenta Andrzej Brzeziński.

Radny Bogusław Ciok poruszył kwestię niedogodności wizerunkowej – wiat śmieciowych.

- Rozmawiałem z członkami wspólnot mieszkaniowych. Wspólnoty wyrażają chęć i same zakupują wiaty, rozwiązując ten problem. Jedynym udziałem miasta jest fakt wydzierżawienia terenu. Jest pewien problem, który możemy wspólnie rozwiązać - umowy na dzierżawę są na 3 lata, bo na tyle może je obecnie podpisać prezydent. Wspólnoty obawiają się, że po 3 latach kwota dzierżawy może się zmienić, trzeba również przedłużać umowy. Rada może dać prezydentowi zgodę na podpisanie dzierżawy od razu na 6, 7 lat. Zwracam się z prośbą o podjęcie stosownej uchwały – mówił radny.

- Rzeczywiście podpisujemy w tej chwili dzierżawy krótkoterminowe. Cieszę się, że robione są porządki z tymi altanami. To ważna rzecz dla miasta. Na pewno kwestia długoterminowych umów ułatwiłaby to. Będziemy starali się przedłużyć projekt takiej uchwały, bo estetyka miasta dzięki temu faktycznie poprawia się – mówił Andrzej Brzeziński.

Radny Mariusz Bodo poruszył kwestię sytuacji spółek miejskich, prosił o sprawozdania finansowe, stan zatrudnienia w kolejnych latach, jakie kwoty dywidendy wpłacały spółki, czy w spółkach miejskich zatrudnieni byli doradcy, jeśli tak to jaki to był koszt i ich wykształcenie, jakie kwoty wydały na promocję w kolejnych latach spółki miejskie.

Radny poruszył kwestię Międzynarodowych Forów Inwestycyjnych. Pytał o całkowity koszt gminy i jednostek podległych na organizację Forów, prosił o podanie nazw firm uczestniczących w tych wydarzeniach.

- Szereg pytań. Na wszystkie szczegółowo odpowiemy na piśmie – mówił zastępca prezydenta Andrzej Brzeziński.

Ostatnie pytanie radnego Bodo dotyczyło petycji mieszkańców z ulicy Podlaskiej – zwracają się oni z prośbą o interwencje w sprawie nawierzchni. Ulica jest żużlowa na całej długości, prace są nieskuteczne. Pytał, kiedy ta droga zostanie naprawiona i jaką nawierzchnią.

- Ulica Podlaska nie jest ulicą młodą. Problem istnieje od lat. Nasilił się w tym roku. Okolicznym mieszkańcom odpowiedzieliśmy na piśmie, że planujemy przygotowanie dokumentacji w przyszłym roku, a w dalszej perspektywie budowę tej ulicy – odpowiedział Andrzej brzeziński.

Radny Grzegorz Łapaj apelował do władz miasta o zabieganie w kwestii zainstalowania świateł na skrzyżowaniu S7 z ulicą Paryską. Chodzi o ustawienie tymczasowej sygnalizacji świetlnej i interwencję w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Wysłaliśmy już pismo w tej sprawie do GDDKiA. Chcemy, aby takie światła pojawiły się przynajmniej na jednym ze skrzyżowań, to już znacznie usprawniłoby możliwość wyjazdu na S7 – odpowiada Andrzej Brzeziński, zastępca prezydenta miasta.

Radny Marcin Piętak pytał, czy nasza gmina wystąpiła o dotację na doposażenie szkolnych gabinetów medycznych w ramach programu rządowego dotyczącego profilaktyki zdrowotnej.

- Wczoraj podpisany został wniosek w tej sprawie. Organizacje pozarządowe również informujemy o możliwościach pozyskiwania środków z wszelkich programów ministerialnych- odpowiadał zastępca prezydenta Krzysztof Myszka.

Radny Jacek Ciepiński po raz kolejny poruszył kwestię działalności spółki MKS, pytał m.in. o straty spółki w kolejnych latach, kwestie finansowe, wypłacane nagrody i odprawy, bilans spółki. Wnioskował o powołanie Komisji Radnych, która oceni stan finansowy spółki.

(Istnieje w Radzie Miasta Komisja Rewizyjna, która zajmuje się kontrolą miejskich spółek, nie ma zatem potrzeby powoływania takiej komisji).

Prezes MKS w Skarżysku, Barosz Iskra odpowiedział:

- Nie wiem, czemu chce mnie pan zdyskredytować w oczach opinii publicznej , chyba chodzi o fakt, że zwolniłem pana żonę. Wszystkie dane przedstawione przez pana nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości, podaje pan nieprawdziwe liczby, interpretacja rzekomego bilansu, który pan posiada jest nieprawdziwa. Nie mam nic do ukrycia. Wszystkie dokumenty są do wglądu w siedzibie spółki – mówił prezes.

Radny Konrad Wikarjusz wrócił do kwestii utworzenia Ogólnodostępnego Rejestru Wydatków budżetu gminy Skarżysko. Miało to by sprzyjać zwiększeniu transparentności wydatków publicznych. Minęło kilka miesięcy, stąd moje pytanie na jakim etapie są prace nad tym projektem.

- Pracujemy nad tym. Chcemy wybrać jak najlepszą ofertę. W 2018 roku i tak zostanie to w jakiejś formie wprowadzone, bo obliguje do tego ustawa – odpowiadała sekretarz miasta Agnieszka Winiarska

Radny Konrad Wikarjusz ponownie pytał również o parking przy ulicy Mickiewicza 16. i kwestię budowy nowych miejsc parkingowych. Prosił o odpowiedź czy środki na ten cel zostały zabezpieczone.

- Środki na ten cel chcemy zabezpieczyć na przyszły rok. Zgadzam się, że budowa nowych miejsc parkingowych jest niezbędna. Mamy to na uwadze- odpowiadał Andrzej Brzeziński, zastępca prezydenta miasta.

Podczas sesji Rady Miasta prezydent Skarżyska Konrad Kronig poinformował, że dzisiaj miał miejsce kolejny duży krok do realizacji wyczekiwanej przez wszystkich inwestycji - parku tematycznego na Bernatce. Podpisano umowy na realizację dokumentacji technicznej tej inwestycji. Więcej szczegółów na ten temat podczas zwołanej w najbliższym czasie konferencji prasowej.

Następnie przedstawiona została gminna gospodarka odpadami, a konkretnie realizacja zadań za 2016 rok zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku; przedstawienie raportu z realizacji konsultacji społecznych za 2016 rok.

Kolejnym punktem sesji Rady Miasta było przedstawienie informacji:

- o przebiegu wykonania budżetu Skarżyska za I półrocze 2017 roku;

- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Skarżyska na lata 2017 – 20 31, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;

- o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i samorządowych jednostek kultury za I półrocze 2017 roku.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawach:

1. Zmian w budżecie Skarżyska na 2017 rok.

2. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Skarżyska na lata 2017 – 2031.

3. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego z przeznaczeniem na zakup dwóch defibrylatorów dla Szpitala Powiatowego.

4. Zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa gatunku Dąb Szypułkowy – Quercus robur uznanego za pomnik przyrody.

5. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 i w Skarżysku wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Skarżysku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2.

6. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skarżysku wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Skarżysku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych.

7. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Skarżysku wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3.

8. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Skarżysku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 w Skarżysku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 4.

9. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Skarżysku wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 4 w Skarżysku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 4.

10. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Skarżysku wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 5 w Skarżysku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 5.

11. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Skarżysku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8.

12. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 13 w Skarżysku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 13 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 1.

13. Zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ulicy Legionów 107 w Skarżysku, stanowiącego własność Gminy.

14. Zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 62 usytuowanego w Skarżysku przy Al. Marsz. Piłsudskiego nr 32 będącego własnością Gminy.

15. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Skarżysku przy ul. Mikołaja Reja.

16. Wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Skarżysku przy ul. Ogólnej 11.

17. Wyrażenia zgody na zamianę okresu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy i będącego w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych w celu ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego .

18. Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Skarżyskiego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska – Kamiennej numerem 6422/2 stanowiącej ciąg ulicy Kopernika w Skarżysku.

19. Oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku przy al. Niepodległości, zabudowanej murowanym boksem garażowym wybudowanym ze środków własnych osoby fizycznej.
20. Zmiany uchwały Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku w roku 2017.
21. Oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ Przychodnie Miejskie” w Skarżysku.
Na tym obrady zakończono.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.