Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Spotkanie robocze na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego

W dniu 10 lipca w Urzędzie Miasta na wniosek prezydenta Konrada Kroniga, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zorganizowało spotkanie robocze na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Spotkanie w głównej mierze poświęcone było problematyce dzikich zwierząt, głównie dzików, które w ostatnich dniach notorycznie niszczą ogródki i zagrażają zwierzętom domowym szczególnie w dzielnicach zlokalizowanych na obrzeżach miasta, jak Książęce, Pogorzałe, Bzinek, Bór. Na spotkaniu omówiony został problem porządku i zachowania ciszy nocnej na Placu Staffa. 

W spotkaniu dział wzięli przedstawiciele: Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Suchedniów, Nadleśnictwa Skarżysko – Kamienna, Koło Łowieckie „Łysica”, Radni Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej, Przedstawiciele Rad Osiedli Pogorzałe oraz Bzinek, Powiatwoy Lekarz Weterynarii oraz pracownicy Urzędu Miasta.

Przedstawiciele wszystkich służb i instytucji zgodnie stwierdzili, że w obszarze przeciwdziałania dzikim zwierzętom na terenie miasta brak jest jasnych i konkretnych przepisów prawa, które pozwalałyby w sposób jednoznaczny wskazać służbę odpowiedzialną za powyższy problem, jednakże wszyscy obecni chcą wypracować rozwiązanie problemu, zobowiązali się do konkretnych działań.

Pani Anna Leżańska – członek zarządu Powiatu  zapewniła, iż problem dzików w mieście jest znany i borykają się z nim także ościenne gminy. Jednym z zaproponowanych rozwiązań, jest ujęcie problemu w skali całego powiatu i wyłonienie firmy prywatnej, która będzie zajmowała się profesjonalnym odłowem dzików, wzorem innych polskich miast, zaś gminy wchodzące w skład naszego powiatu partycypowałby w kosztach odłowu. Zastępca prezydenta Skarżyska, Andrzej Brzeziński zapewnił, że po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami innych miast, Gmina Skarżysko – Kamienna  będzie chciała zakupić w 2018 roku specjalistyczną strzelbę ładowaną pociskami ze środkiem usypiającym na dziką zwierzynę oraz zawrzeć stosowne umowy na wywożenie uśpionych dzików i innej zwierzyny. Nadleśnictwo Skarżysko – Kamienna zobowiązało się do sukcesywnego zwiększania planu odstrzału dzików w tym roku i w latach kolejnych. W kontekście bezpieczeństwa i porządku publicznego na Placu Staffa przedstawiciel Komedy Powiatowej Policji zobowiązał się do zwiększenia ilości patroli w tym rejonie miasta, głównie pod kątem piratów drogowych, którzy notorycznie łamią przepisy na Al. Tysiąclecia oraz osób spożywających alkohol na terenie Placu Staffa. Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Katarzyna Michnowska-Małek  zobowiązała  się do zwiększenia aktywności firmy ochroniarskiej, z którą  ma aktualnie podpisaną umowę. Policja zaapelowała również, aby mieszkańcy dokonujący zgłoszeń o zakłócaniu ciszy nocnej nie bali się dokonywać zgłoszeń imiennych, ponieważ zgłoszenia anonimowe w tym przypadku skutecznie ograniczają możliwości działania Policji, poprzez brak osoby pokrzywdzonej, na wniosek której można podjąć dalsze czynności prawne, polegające na skierowaniu sprawy do Sądu.

 

 

bip

um

um

mbti um

 

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.