Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Prezydent Konrad Kronig po raz trzeci z absolutorium ! (VIDEO)

Za nami XLI sesja Rady Miasta. Uzyskanie absolutorium na dzisiejszej sesji Rady Miasta to kolejny sukces prezydenta Konrada Kroniga. Warto pamiętać, że ta sztuka kilkakrotnie nie udawała się jego poprzednikowi. Czy Skarżysko po latach zapaści dzięki umiejętnemu zarządzaniu wyszło z finansowych problemów?

Wszystko na to wskazuje a jest to nie tylko zdanie większości radnych ale także niezależnych, merytorycznych organów takich jak Regionalna Izba Obrachunkowa, która pozytywnie oceniła wykonanie budżetu przez Kroniga za ubiegły rok.

 

Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia i przyjęciu porządku obrad, radni wysłuchali sprawozdania z działalności prezydenta miasta w okresie międzysesyjnym. Przedstawił je zastępca prezydenta Skarżyska, Krzysztof Myszka. Następnie przedstawiona została analiza wykazu obowiązujących uchwał Rady Miasta za lata 2010-2014 w zakresie ich realizacji

Zaraz potem radni zadawali pytania.

Przewodniczący Rady Miasta Leszek Golik pytał o reformę oświaty, która wejdzie w życie od 1 września.

- Czy podjął pan prezydent jakieś działania, które złagodzą skutki tej reformy dla nauczycieli. W całej Polsce zapowiadane są zwolnienia nauczycieli – mówił radny.

- Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia zwolnieniami w szkołach, to za sprawą oszczędności jakie poczyniliśmy w ostatnich latach. Wszyscy nauczyciele którzy byli zatrudnieni na koniec maja tego roku, będą mieli pracę od września tego roku. Prezydent Konrad Kronig jednoznacznie stwierdził: „zapewniamy pracę wszystkim nauczycielom”. Miejsca pracy są dla prezydenta priorytetem – mówił Krzysztof Myszka.

Leszek Golik, a później radny Grzegorz Łapaj pytał o przechadzające się po Skarżysku dziki.

- Odbyło się spotkanie w Komendzie Policji, prawne możliwości urzędu faktycznie są ograniczone. Komendant policji będzie interweniował w kole łowieckim, sami postaramy się pomóc i zaangażujemy w rozwiązanie tego problemu – odpowiadał prezydent Konrad Kronig.

Bogusław Ciok pytał o możliwość pomocy gminy działającemu od 20 lat Skarżyskiemu Towarzystwu Tenisowemu „SMECZ”

- To jedne z lepszych kortów w województwie, infrastruktura się poprawia. Bywam na kortach, prezes zwrócił się do mnie z prośbą, żeby Rada Miasta wyraziła zgodę na udostępnienie części położonego tam gruntu w celu zbudowania Domku Klubowego – mówił Ciok.

- Wpłynęło pismo w tej sprawie. Jesteśmy na etapie rozpatrywania. Ja jestem otwarty na współpracę – odpowiadał prezydent Konrad Kronig.

Konrad Wikariusz ponownie zabrał głos w sprawie Placu Staffa i zaprowadzenia ładu i porządku w godzinach wieczornych i nocnych w tym miejscu,

- Mieszkańcy osiedla zwracają się o interwencje, zwłaszcza w okresie letnim gdzie organizowane są tam imprezy. Problem trwa od 2011 roku, od kiedy otwarto plac. Apeluję o zorganizowanie spotkania, aby wspólnie ustalić wprowadzenie konkretnych działań, aby zaprowadzić tam porządek – mówił radny Wikarjusz.

- Podejmowaliśmy działania, zgadzam się że jest problem. Interweniowaliśmy u Komendanta policji, interweniowały również prywatne firmy ochroniarskie, tyle tylko, że gdy tylko patrol odjedzie problem wraca. Zdaje sobie sprawę, że problem, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, nawarstwia się. Deklaruję odbycie spotkania w najbliższym czasie – odpowiadał prezydent Kronig.

Radny apelował również o wsparcie archeologów, którzy od poniedziałku pracują na terenie osady Rydna

- Jestem pod wrażeniem pracy archeologów, apeluje o współpracę samorządu z archeologami, np. poprzez lekcje w szkołach, czy organizację wyjazdów. W obecnej kadencji ta współpraca jest mniej zauważalna. Nie chodzi o przekazanie środków finansowych przez gminę, tylko inne wspomniane formy współpracy – apelował radny.

- Mój zastępca Krzysztof Myszka spotka się jutro z archeologami, aby przedyskutować możliwości współpracy – zapewniał prezydent miasta.

Radny Mariusz Bodo odniósł się do interpelacji z poprzedniej sesji odnośnie przekazania działek gminie przez PKP :

- PKP jest gotowa do przekazania swych działek, prosi gminę o poniesienie kosztów związanych z przekazaniem działek. Czy gmina jest w stanie ponieść te koszty – dopytywał radny.

- Odpowiemy na piśmie – mówił prezydent.

Kolejna interpelacja radnego Bodo dotyczyła wprowadzenia dzienników elektronicznych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

- Gmina od wielu lat jest wyposażona w aplikację umożliwiającą prowadzenie takiego dziennika. Każda szkoła może z tego skorzystać, ale dyrektor szkoły musi mieć odpowiednią bazę techniczną, sieć komputerów, aby na bieżąco wpisywać oceny, nieobecności itd. Będziemy pracować nad tym, aby rozwijać tą formułę – odpowiadał Krzysztof Myszka, zastępca prezydenta miasta.

- Czy gmina zamierza sfinansować natryski na owadów (np. komary) – to kolejne zapytanie radnego.

- Już w marcu prosiłem o rozeznanie cenowe. Odkomarzanie miasta z samolotu to kwota rzędu 300-400 tysięcy złotych, pestycydy używane do tego mają niekorzystny wpływ na pszczoły. Jest to duża kwota – odpowiadał zastępca prezydenta, Andrzej Brzeziński.

Ostatnie interpelacja radnego Mariusza Bodo dotyczyła kwot dofinansowania przez gminę Granatu.

Radny Piotr Brzeziński zachęcał prezydenta do przystąpienia do programu „Bezpieczna droga do szkoły” - program daje możliwość zdobycia funduszy na finansowanie oznakowania przejść i poprawy bezpieczeństwa zwłaszcza najmłodszym mieszkańcom.

- Dziękujemy za zwrócenie uwagi. Będziemy aplikować do tego programu – mówił Konrad Kronig.

Radny Brzeziński prosił o przedstawienie danych z rekrutacji na najbliższy rok szkolny w miejskich przedszkolach.

- Żeby zapewnić dzieciom miejsca w przedszkolach, powstaną dwa nowe oddziały w Zespole Szkół Publicznych nr 1

Na koniec radny zwrócił uwagę na narastające w gminie problemy dotyczące ochrony środowiska i konieczność ich rozwiązywania.

Radny Grzegorz Łapaj apelował w imieniu grupy mieszkańców odnośnie strzelnicy zlokalizowanej na Bernatce.

- Tamtejsi mieszkańcy są przeciwni działalności strzelnicy, huk jest nieznośny i uciążliwy – mówił radny.Łapaj.

- Interwencji było wiele ze strony mieszkańców, ale Ci są podzieleni – część mieszkańców jest niezadowolona, są też zwolennicy. W żaden sposób nie jest łamane prawo. Żeby stanąć na wysokości zadania zaproponujemy spotkanie przedstawiciela strzelnicy, mieszkańców – spróbujemy dojść do porozumienia i znaleźć polubowne rozwiązanie – mówił prezydent miasta.

Radny Wiesław Szwajewski zwrócił uwagę na fatalny stan nawierzchni ulicy Kossaka, na co zwrócili uwagę okoliczni mieszkańcy.

- Podejmiemy stosowne działania w celu poprawy nawierzchni tej drogi – odpowiadał prezydent.

Marcin Piętak wrócił do tematu „witaczy” - tablic przed wjazdami na teren miasta. Zarzucił prezydentowi Kronigowi kłamstwo twierdząc, że wnioski w tej sprawie nie wpłynęły do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jak zapewniał na ostatniej sesji prezydent.

- Jest Pan młodym radnym, ale ostrożnie z zarzucaniem komuś kłamstwa. Wniosek wpłynął, tylko nie z Urzędu Miasta, a Centrum Obsługi Inwestora – odpowiedział prezydent.

- W 2016 roku środki na zakup „witaczy” były zapisane w kwocie 100 tysięcy złotych. Procedury są długotrwałe. Na ten moment mamy decyzję z GDDKiA na postawienie „witaczy” ze Skarżyska w kierunku Starachowic, dostaliśmy odmowę postawienia „witacza” z Kielc do Skarżyska, z sugestią usytułowania „witacza” w innym miejscu. Powtarzam procedury są bardzo skomplikowane. To musi potrwać – konkludowała Ewelina Kaczorowska, dyrektor Centrum Obsługi Inwestora.

Kolejne zapytanie radnego dotyczyło inwestycji na Bernatce, konkretnie o możliwość przekazania radnym umowy zawartej przez gminę z inwestorem odnośnie wspomnianej inwestycji.

- Przekażemy radnym te umowy, dodatkowo do Biura Rady miasta trafi pismo, w którym inwestor przedstawi więcej informacji o tej inwestycji.

Na koniec radny Piętak pytał o wysokość kwot przeznaczanych na promocję działań gminy i korzyści, jakie ma z tego miasto.

- Wydatki na promocję w mojej ocenie nie są duże, na tle tego jakie są w innych gminach. Mówię to na podstawie rozmów z menadżerami innych gmin. Ja nie ukrywałem że będę dużo jeździł, że taki będzie typ mojej prezydentury i że to skuteczna prezydentura – odpowiedział prezydent.

Radny Jacek Ciepiński pytał m.in. o kwestie Muzeum Orła Białego

- Jakie nieprawidłowości w Muzeum wykazała przeprowadzona tam kontrola.

- Nie ma żadnych nieprawidłowości w Muzeum Orła Białego, jedyny problem wynikał w złym naliczeniu ZUSU przez księgową za poprzedniego dyrektora – odpowiedział zastępca dyrektora MOB, Robert Bodo.

Radny Ciepiński dokonał również oceny budżetu za 2016 rok.

Następnie rozpatrzono sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy

Przedstawione zostały:

1) Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok.

2) Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego.

3) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok.

4) Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta Skarżyska-Kamiennej za 2016 rok i sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Zarówno opinia Ragionalnej Izby Obrachunkowej, jak i Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu gminy za 2016 rok były pozytywne. RIO nie dopatrzyła się żadnych błędów czy uchybień w polityce finansowej gminy w ubiegłym roku.

Następnie odbyła się dyskusja radnych i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

W dalszej części sesji odczytano: wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi Skarżyska za 2016 rok, Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie absolutorium.

Po dyskusji radnych podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla prezydenta Skarżyska z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Prezydent Konrad Kronig otrzymał absolutorium (po raz trzeci z rzędu, od kiedy zarządza miastem)

Sesja Rady Miasta zakończyła się podjęciem uchwał w sprawach:

- zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2017-2031,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku za 2016 rok,

- przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy na lata 2015-2020” za lata 2015-2016.

Na tym obrady zakończono.

bip

um

um

mbti um

 

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.