Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Mamy budżet na 2011 r.

budzet 3.JPGNa ostatniej sesji radni podjęli dwie najważniejsze uchwały: budżetową i wieloletnią prognozę finansową miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2011-2014.

 

 

 

 

Zmieniona po raz kolejny ustawa o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego począwszy od 2011r. obowiązek uchwalania wieloletniej prognozy finansowej. Akt ten ma z założenia wytyczać politykę finansową jednostki samorządu, także być dokumentem ułatwiającym występowanie o środki unijne. Wprowadzając ten dokument zakładano, że łatwiej będzie:

· racjonalnie gospodarować środkami publicznymi,

· dopasować polskie instrumenty budżetowe do planowania na szczeblu unijnym.

· zwiększy się przejrzystość i przewidywalność polityki finansowej,

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Skarżyska-Kamiennej obejmuje lata 2011 -2024 , bowiem na taki okres zaplanowane są zobowiązania z tytułu już zaciągniętych i planowanych kredytów.

Radni zatwierdzili również najważniejszy akt prawno-finansowy gminy - uchwałę budżetową na 2011 rok. Przypomnijmy, że uchwała budżetowa określa najważniejsze zasady prowadzenia gospodarki finansowej miasta, źródła i wielkość dochodów oraz wysokość i rodzaj wydatków. Po raz pierwszy, zgodnie z zapisem artykułu 242 nowej ustawy o finansach publicznych w projekcie budżetu została zastosowana zasada zrównoważenia wydatków bieżących bieżącymi dochodami. W projekcie budżetu założono, że Gmina w 2011 roku osiągnie dochody w kwocie 144.512.414,86 zł. to jest o 12,1% więcej niż planowane dochody na rok poprzedni.

Struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco:

·.dochody własne w kwocie -72.897.563 - co stanowi 51% dochodów (o 1% mniej niż w roku ubiegłym)

· subwencja ogólna -21.963. 026 - 15% dochodów ( o 3% mniej)

· dotacje celowe -17. 876. 679 - 12% dochodów (bez zmian)

Na planowane dochody majątkowe składają się:

· środki pozyskane z innych źródeł - 22.775.304 - 15% dochodów

· dotacje otrzymane z funduszy celowych -1.019.566 - 0,7%

· wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9.174.470 - 6%
Najważniejszymi źródłami dochodów własnych są wpływy z podatków lokalnych, wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochodu budżetu państwa oraz dochody z majątku Gminy. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych według wstępnej prognozy Ministerstwa Finansów będą wynosiły - 25 308 073 - i będą wyższe w stosunku do planowanych na 2010 rok o 7,4%. Planowane na 2011 rok wydatki Miasta w kwocie -181 875 728,- w projekcie budżetu są wyższe o planowanych na rok 2010 o 6,7%.

W strukturze wydatków w 2011 roku wydatki inwestycyjne stanowią aż 38% (69.202.126zł)
3,3% stanowią wydatki na dokapitalizowanie dwóch spółek miejskich:

· Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 1.870.000zł - co związane jest z koniecznością zwiększenia kapitału spółki w związku z rozpoczętą inwestycją,

· Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w kwocie 400.000zł w z związku z koniecznością przeprowadzenia rekultywacji wysypiska śmieci.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących, tak jak w poprzednich latach największą pozycję zajmują wydatki związane z oświatą -35% ogólnej kwoty wydatków bieżących oraz opieką społeczną - 23%.Wydatki w zakresie oświaty (oczywiście łącznie z finansowaniem przedszkoli ) tylko w 50% pokrywane są z subwencji oświatowej, natomiast pozostałe potrzeby Gmina finansuje z własnych środków.

Szczególną pozycją w przyszłorocznym budżecie są wydatki na zadania inwestycyjne wśród których należy wymienić największe, choć wszystkie z zaplanowanych są jednakowo ważne dla naszego Miasta.

Są to między innymi:

- przebudowa ul. Orlej - 1.250.000,
- budowa kładki pieszo-rowerowej w ulicy Wierzbowej - 750.000,
- przebudowa ul. Szarych Szeregów -1.804.000,
- przebudowa ul. Organizacji Orzeł Biały - 1.250.000
- przebudowa ul. Torowej - 1.000.000
- przebudowa ul. Spółdzielczej - 1.000.000
- przebudowa ul. Ogólnej (od 1-go Maja do Rynek) - 400.000
- przebudowa ul. Bilskiego (od Bobowskich do Witwickich) - 500.000
- budowa chodnika wraz z wjazdami w ul. Topolowej - 550.000
- przebudowa ul. Kanarkowej (od Ptasiej do Bilskiego) - 350.000
- przebudowa ul. Wspólnej (od 1 Maja do Limanowskiego) - 90.000
- rozbudowa ul. Konopnickiej - 300.000
- przebudowa ulic Chłodnej i Spacerowej - 120.000
- przebudowa ulicy Spacerowej (od Żurawiej do Jastrzębiej) - 90.000
- budowa chodnika wzdłuż Drogi 42 - 290.000
- rozbudowa parkingu przy ul. Armii Krajowej - 60.000

Dotacje celowe przekazane dla powiatu skarżyskiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień na:

-przebudowę ulicy Wiejskiej od Armii Krajowej do Sokolej - 963.470

Inwestycje na drogach, realizowane przez Wydział Projektów i Inwestycji Miejskich:

- budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Kamienna w rejonie przewału staszicowskiego - 150.000

 -budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna Etap II ulice: Ptasia, Gołębia, Jaskółcza, Krucza, Jastrzębia, Skowronkowa, Słowikowa - 2.011.772

- przebudowa układu komunikacyjnego przed Dworcem PKP - 2.642.270

- przebudowa ulicy Słowackiego - 3.903.200

- budowa dróg na części terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania „Centrum" - 250.000

 W zakresie pozostałych inwestycji największe to:

- rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury - 11.883.324

- Rewitalizacja Osiedla Rejów- etap I - 9.106.898

- utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego - 7.638.026

- budowa sezonowego lodowiska - 6.500.000

- rekultywacja terenu Zakładu Organika „Benzyl" - 3.478.673

 

W budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej zaplanowany został deficyt w kwocie -37.363.313,15 , co stanowi 20,7% ogólnej kwoty planowanych wydatków(dla porównania w 2010 roku planowany deficyt stanowił 23,5% kwoty wydatków, a w 2009 roku 18,9%). Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów lub emisji papierów wartościowych. Planowane zadłużenie nie wykracza poza granice określone przepisami ustawy o finansach publicznych, co w swojej opinii potwierdziło również Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wskaźniki zadłużenia Gminy określone ustawą o finansach publicznych dla budżetu w przedkładanym dzisiaj Wysokie Radzie kształcie wynoszą:

· łączna kwota długu gminy -36,13% dochodów ogółem (nie może przekroczyć 60%)

· łączna kwota spłat 6,77%  w bieżącym roku (nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów)

Ponadto projekt uchwały budżetowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2011 rok, został pozytywnie, bez żadnych uwag, zaopiniowany uchwałą nr 57/2010 z 14 grudnia 2010r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

- Budżet na 2011 rok nie jest budżetem naszych potrzeb, a tym bardziej marzeń! Jest natomiast budżetem realnym, zapewniającym zabezpieczenie podstawowych bieżących potrzeb mieszkańców, a co najważniejsze stanowiący kolejny poważny krok na drodze zrównoważonego rozwoju miasta! - powiedział prezydent Roman Wojcieszek.

  

budzet 1.JPG
budzet 3.JPGbudzet 5.JPG
budzet 4.JPG
budzet 7.JPG
budzet 8.JPG


 

 

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.