Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Konkurs rozstrzygnięty

Herb-1 [].jpgZostał rozstrzygnięty konkurs ofert na zadania własne gminy, które będą realizowane w 2011 roku. Dla organizacji pozarządowych przeznaczono ponad 621 tys. zł.

 

Przypomnijmy. Gmina realizuje wiele zadań we współpracy z organizacjami, które mają na celu m.in przeciwdziałanie wszelkim uzależnieniom i patologiom społecznym, pomoc rodzinom w trudnej sytuacji społecznej, wspieranie kultury, sportu, sztuki, turystyki. I tak:
W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
- terapia, rehabilitacja oraz poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków, propagowanie trzeźwości;
- udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- prowadzenie klubów młodzieżowych, świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczych;
- profilaktyka środowiskowa, działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży;
- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią oraz inicjowanie dialogu ze środowiskiem młodzieżowym;
- edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży mające na celu poprawę ich bezpieczeństwa;
- wspieranie funkcji rodziny - edukacja i poradnictwo dla rodziców, opiekunów prawnych i wychowawców, służące przeciwdziałaniu uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym wśród dzieci i młodzieży;
- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej.
W zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w zakresie ochrony zdrowia
- zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności;
- prowadzenie poradnictwa obywatelskiego;
- pomoc rzeczowa, żywnościowa i niematerialna dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie rodzin wielodzietnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
- wspieranie ruchu wolontariuszy;
- działalność profilaktyczna, rehabilitacyjna i edukacyjna              w zakresie ochrony zdrowia;
- wspieranie akcji honorowego oddawania krwi;
- promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych.
W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- upowszechnianie kultury jako formy wychowawczej, oddziałującej na kształtowanie potrzeb i zainteresowań lokalnej społeczności;
- wspieranie edukacji patriotycznej i kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych;
- kultywowanie tradycji, promowanie działań utrwalających tożsamość kulturową miasta;
- ochrona dóbr kultury oraz miejsc pamięci narodowej.
W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa, turystyki
- inicjowanie i wspieranie realizacji programów upowszechniania aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych realizowane przez organizacje nie będące klubami sportowymi;
- inicjowanie i wspieranie realizacji programów współzawodnictwa sportowego w ramach gier zespołowych realizowane przez organizacje nie będące klubami sportowymi;
- promocja sportu i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych oraz systemu rekreacji jako formy rehabilitacji;
- upowszechnianie sportu, szkolenie w sekcjach sportowych wraz z organizacją i uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez kluby sportowe.
W 2011 r pieniądze zostały rozdysponowane w czterech zakresach:
1. na gminny program profilaktyki i rozwiązania problemów
17 organizacji pozarządowych otrzymało 439.000,00 zł na m.in. wypoczynek zimowy i letni dla dzieci młodzieży, zorganizowanie świetlic środowiskowych dzieci wyżywieniem, aktywizacja młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych.
2. na kulturę fizyczną i sport - 53.000,00 zł
3. na kulturę i ochronę dziedzictw narodowego - 40.000,00 zł
4. na pomoc społeczną i ochronę zdrowia - 63.988,00 zł
Oto szczegółowy zakres tych zadań.

 

1.W zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Nr  oferty

 

Przyznana kwota dotacji

Termin realizacji

na 2011 rok

Nazwa zadania

1/1

Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia

32 000,00

01.02 - 31.12

Zorganizowanie dla dzieci i młodzieży świetlicy opiekuńczo wychowawczej z wyżywieniem

1/2

Parafia Rzymsko-Katolicka  NSJ

46 500,00

01.02. - 31.12

Zorganizowanie dla dzieci i młodzieży świetlicy opiekuńczo wychowawczej z wyżywieniem oraz wypoczynek letni nad Morzem Bałtyckim

1/3

Parafia Rzymsko-Katolicka  Niepokalanego Poczęcia NMP  o.o. Franciszkanie

46 000,00

01.02 - 31.12

Zorganizowanie dla dzieci i młodzieży świetlicy opiekuńczo wychowawczej z wyżywieniem oraz wypoczynek letni nad Morzem Bałtyckim

1/4

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „KAMIENNA"

28 000,00

01.02 - 31.12

Integracja środowisk trzeźwościowych miasta poprzez organizację wspólnej terapii, wyjazdów na imprezy trzeźwościowe, spotkania rocznicowe, obozy turystyczno-terapeutyczne oraz promocję zdrowia  i trzeźwości alkoholików i ich rodzin

1/5

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ZAWISZA FSE

10 000,00

08.07 - 24.07

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz inicjowanie dialogu ze środowiskiem młodzieżowym z zagranicy - propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego trybu życia bez nałogów

1/6

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „NOWE ŻYCIE"

8 000,00

01.02- 31.12

Wspieranie funkcji rodziny „Zdrowa Rodzina"

1/7

Polski Czerwony Krzyż

9 000,00

01.02-31.12

„Nie Daj się Namówić Bądź Niezależny" „Zapobieganie HIV/AIDS Środowisku Młodzieży Szkolnej",  „Ratowniczek"

1/8

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Sygnał"

6 500,00

01.02 - 31.03

Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży                  w okresie ferii zimowych.

1/10

Stowarzyszenie Pomocy „ARKA NOEGO"

25 000,00

01.02 - 31.12

„Punkt Zwrotny" - Centrum przeciwdziałania narkomanii - Punkt konsultacyjny.

1/11

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

10 000,00

15.06 - 31.08

„Trzeźwość Bezpieczną Drogą Przez Życie" - zorganizowanie wypoczynku dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologią poprzez wychowanie do czynnej postawy obywatelskiej w duchu ideałów zawartych w przyrzeczeniu i prawie harcerskim.

1/12

Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Józefa

65 000,00

01.02 - 31.12

„Świetlica To Nasz Drugi Dom" - świetlica opiekuńczo wychowawcza „Józef" z wyżywieniem oraz organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

1/13

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parafii  NSJ

5 000,00

01.02 - 30.11

Propagowanie trzeźwości poprzez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i konsultacji dla osób uzależnionych                                          i współuzależnionych od alkoholu

1/14

Kielecki Klub karate KIOKUSHIN

18 000,00

01.02 - 30.09

Stacjonarne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży - organizacja Zimowej i Letniej Akademii Karate

1/15

Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc"

44 000,00

10.03 - 31.08

„Zdrowo i Twórczo" - Pozytywna Profilaktyka. Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży terenu miasta

1/16

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana"

22 000,00

01.02 - 31.12

Zorganizowanie dla dzieci i młodzieży z terenu miasta różnych form spędzania czasu wolnego - Klub Młodych „POD ANIOŁAMI"

1/17

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

52 000,00

01.01 - 31.12

Organizacja opieki nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych poprzez działalność Integracyjnego Ogniska Wychowawczego TPD. „Atrakcyjny Wypoczynek" - organizacja wypoczynku zimowego                 i letniego dla dzieci pozostających w mieście w okresie ferii zimowych i letnich 2011 r.

1/20

Stowarzyszenie „PraOsada Rydno"

12 000,00

01.03 - 15.12

„Dokumentujemy Nasze Rydno" - aktywizacja młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez umożliwienie im bezpłatnego udziału  w kursie tworzenia fotografii

razem

439 000,00

 

 

  

2. W zakresie kultury fizycznej i sportu

 

 

 

Lp.

Nazwa Oferenta

 

Zakres zadania

 

Liczba punktów które uzyskała oferta

Kwota dotacji przyznana

 w 2010 r.

Przyznana kwota dotacji w roku 2011

2/1

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie

 

Organizacja regionalnych zawodów sportowych Olimpiad Specjalnych w roku 2011

79

12 000,00

15 000,00

2/2

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Sygnał"

Organizacja imprez turystyczno - rekreacyjnych oraz organizowanie wypoczynku zimowego

80

6 500,00

2000,00

2/3

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Rajd Pieszy - Harce Jodłowe - impreza o charakterze sportowo - rekreacyjnym

73

4 250,00

4000,00

2/4

Amatorskie Towarzystwo Piłkarskie

Rozgrywki Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej i Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej

75

9 000,00

10 000,00

2/5

Skarżyski Klub Górski EXTREME

III Skarżyski Paintball-owy Turniej  Młodzieżowy

52

7 000,00

5000,00

2/6

Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich

„sport Challenge 2001" - cykl wakacyjnych imprez sportowych

66

18 170,00

12 000,00

2/7

Skarżyskie Stowarzyszenie Cyklistów

Organizacja XII Skarżyskiego Rajdu Rowerowego

66

6 000,00

5 000,00

2/8
Stowarzyszenie PraOsada RYDNO

-

-

-

-

razem

 

 

62 920,00

53 000,00

 

3. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

 

 

Lp.

NAZWA OFERENTA

Zakres zadania

Przyznana kwota dotacji

3/1

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

Zakres: Kultywowanie tradycji, organizowanie życia kulturalnego dla emerytów, rencistów i inwalidów.

2 000,00

3/2

Klub Seniora „Złota Przystań"

Zakres: Organizacja wycieczki krajoznawczo-historycznej do Warszawy połączonej ze spektaklem teatralnym.

2 000,00

3/3

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA" FSE

Zakres: Organizacja wyjazdu zimowego do Bodzentyna.

3 000,00

3/4

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Zakres: Realizacja projektu „Śladami Armii Krajowej"

4 000,00

3/6

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parafii NSJ

Zakres: Organizacja IV Przeglądu Pieśni Sakralnej - Skarżysko 2011.

4 500,00

3/7

Fundacja „Daj Szansę"

Zakres: Organizacja obchodów 10-lecia działalności Fundacji „Daj Szansę".

4 500,00

3/9

Stowarzyszenie PraOsada RYDNO

Zakres: Organizacja i przeprowadzenie „pikniku Archeologicznego PraOsada RYDNO"

20 000,00

razem

 

40 000,00

 

 

 

 

4. W zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia

 

 

l.p

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT /NAZWA OFERENTA

Kwota przyznana

Termin realizacji

na 2011 rok

Nazwa zadania

1

Stowarzyszenie Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia

27 000,00

01.02 - 31.12

Prowadzenie noclegowni i punktu żywieniowego dla osób ubogich i bezdomnych.

2

Polski Związek Niewidomych

7 000,00

02.05 - 31.05

Prowadzenie zajęć profilaktycznych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych dla osób niewidomych i słabo widzących.

3

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi HDK „Dar Serca"

2 500,00

01.02 - 31.12

„ Podarujmy cząstkę siebie potrzebującym" - propagowanie idei honorowego oddawania krwi, pozyskiwanie nowych dawców krwi

4

Polski Czerwony Krzyż

8 000,00

01.02 - 31.12

„Pomoc Socjalna Dla Ucznia" - pomoc żywieniowa i materialna dla uczniów z ubogich rodzin, "Zdrowiej Znaczy Lepiej" - promocja zdrowego stylu życia, „Wspieranie Akcji Honorowego Oddawania Krwi" pozyskiwanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, pomaturalnych i uczelni wyższych do stałego systematycznego oddawania krwi

5

 Klub Amazonek

5 000,00

01.02 - 31.12

Prowadzenie zajęć profilaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób po przebytych chorobach.

6

Polski Związek Głuchych

2 488,00

01.06 - 31.10

Prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem

7

Towarzystwo Przyjaciół Chorych

7 000,00

01.02 - 31.12

„Akcyjny Wolontariat Hospicyjny" - propagowanie hospicyjnej idei wśród dzieci, młodzieży dorosłych.

8

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

5 000,00

01.02 -31.12

Centrum Wolontariatu w Skarżysku-Kamiennej

                                                                                    razem

             63 988,00

 

-

 

 

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.