Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Cichy zabójca

uwagaco.pngWraz z nadejściem jesieni rozpoczyna się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czasem, ginie kilkadziesiąt osób z całej Polski. Bardzo często nie ma na to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

 

 

 

CZYM JEST TLENEK WĘGLA

 

Tlenek węgla, zwany potocznie czadem (CO) jest niewidocznym, pozbawionym zapachu gazem, co powoduje trudności z jego wykryciem. Powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw. Jego źródłem są najczęściej źle zainstalowane lub niesprawne kuchenki gazowe, urządzenia elektryczne, grille, kominki czy samochody. Tlenek węgla stanowi bardzo duże zagrożenie zarówno dla ludzi jak i zwierząt, ponieważ bardzo łatwo łączy się z hemoglobiną (300 razy szybciej niż tlen) w wyniku czego powoduje niedotlenienie tkanek i może doprowadzić do śmierci.

UWAGA!
Zatrucia tlenkiem węgla nasilają się w sezonie grzewczym. W okresie zimowym większość użytkowników budynków dodatkowo uszczelnia okna, drzwi. Tym samym ogranicza wymianę powietrza w pomieszczeniu. Wówczas paliwo ulega niepełnemu spalaniu i tworzy się tlenek węgla. Może to doprowadzić do zaburzenia ciągu w przewodach kominowych i wydostawania się czadu do wewnątrz mieszkania.

 

 

W związku z powyższym apelujemy o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i budowlanych, a w szczególności o:


• dokonywanie okresowych konserwacji i kontroli przewodów kominowych,
• zapewnienie sprawności technicznej przewodów kominowych,
• właściwe podłączenie i eksploatowanie urządzeń grzewczych.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719) zabrania się:


• użytkowania instalacji i urządzeń niesprawnych technicznie,
• użytkowania instalacji i urządzeń w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta,
• użytkowania instalacji i urządzeń niepoddawanych okresowym kontrolom, w wymaganych czasookresach.


Przewody kominowe, do których podłączone są urządzenia grzewcze należy czyścić w następujących czasookresach:


• urządzenia na paliwo stałe - co najmniej raz na 3 miesiące,
• urządzenia na paliwo płynne lub gazowe - co najmniej raz na 6 miesięcy,
• urządzenia w zakładach zbiorowego żywienia - co najmniej raz w miesiącu,


W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DZ. U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.), użytkownik lokalu korzystający z przewodów i kanałów domowych lub spalinowych oraz wentylacyjnych, może powierzać naprawę i konserwację tych urządzeń wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne, określone w odrębnych przepisach (mistrz lub czeladnik kominiarski).


Ponadto zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. z 2006 roku Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z póżn. Zm.) przewody kominowe winny być poddawane okresowej kontroli ich sprawności, minimum jeden raz w roku, a czynności te powinna wykonywać osoba posiadająca kwalifikacje w rzemiośle kominiarskim.


Odpowiedzialność za przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno - budowlanych, instalacyjnych i technologicznych nakłada na właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów budowlanych lub terenów art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tj. z 2009 roku Dz. U. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).


Traktując priorytetowo bezpieczeństwo mieszkańców województwa świętokrzyskiego, apeluję do Państwa o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz budowlanych. Wykonywanie usług kominiarskich należy powierzać osobom z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, co będzie miało bezpośredni wpływ na wyeliminowanie występujących zagrożeń pożarowych lub zatrucia tlenkiem węgla w czasie użytkowania wszelkiego typu urządzeń grzewczych. Tlenek węgla jest gazem powstającym w wyniku niepełnego procesu spalania. Z uwagi na fakt, że nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i nie „dusi w gardle" strażacy nazywają go „CICHYM ZABÓJCĄ".
 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.