Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Sesja Rady Miasta

Herb-1 [].jpgZapraszamy do wzięcia udziału w Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, która odbędzie się w dniu 4 marca 2010 r.  o godz 11.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury.

Porządek obrad
XLVI sesji Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej
w dniu 04.03.2010 godz.11.00

 

1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 21.01.2010.
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z pracy za 2009 rok:
- Rady Miasta
- Komisji Rewizyjnej
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ przyjęcia planów pracy Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2010 rok.
2/ nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 9 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Warszawska 54,
3/ zmiany uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2011"
4/ wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
5/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego.
6/ trybu udzielania i rozliczania dotacji przez niepubliczne szkoły i przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne i prawne.
7/ gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień dla miasta Skarżyska-Kamiennej na rok 2010.
8/ wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa urządzeń zabezpieczenia przejazdu kat. „B" w km 140,464 na linii kolejowej nr 25 w ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamienna" wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i na zawarcie porozumienia.
9/ wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko-Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji projektu pod nazwa „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
10/ zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ptasiej.
11/zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Bobowskich.
12/ zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sienkiewicza.
13/nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna nieruchomości w poczet gminnego zasobu nieruchomości, z przeznaczeniem pod budowę zbiornika „Bzin",
14/oddania w użytkowanie wieczyste Spółdzielni mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Pułaskiego oraz udzielenia jej bonifikaty od opłat z tytułu użytkowania wieczystego tej działki.
15/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej przy ul. Aptecznej.
16/ przejęcia pojazdu na własność Gminy
17/ regulaminu Targowisk Miejskich w Skarżysku-Kamiennej.
18/ uchylenia uchwały Nr XXII/46/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 kwietnia 2008 w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania przez Gminę Skarżysko-Kamienna usługi demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i ścian budynków stanowiących własność osób fizycznych realizowanej ze środków budżetu gminy.
9. Zamknięcie obrad sesji.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.