Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Razem będziemy bezpieczni

straz miejska sko-kam [].JPGGmina Skarżysko-Kamienna jako jedna z pięciu gmin w województwie świętokrzyskim realizuje projekt rządowy „Razem bezpieczniej". Projekt rozpisany jest na lata 2008-2010. Celem programu jest wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Skarżyska. Program „Razem bezpieczniej" ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.


Program rządowy „Razem bezpieczniej" ma za zadanie zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015". Jednym z jego priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa", w której realizację w pełni wpisuje się program „Razem bezpieczniej". W tym roku program będzie realizowany wg następującego programu:


Harmonogram realizacji programu
„ Razem Bezpieczniej 2008-2010 "
na okres
od 01.01.2010 do 31.12.2010.
Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i zamieszkania
Lp.

ZADANIA

Termin realizacji

Wykonawca

Uwagi

 1. 1.
Analiza zagrożeń i realnych potrzeb społeczności lokalnych.

styczeń 2010 r.

Straż Miejska i Policja
 1. 2.
Analiza wpływu służby prewencyjnej Policji i Straży Miejskiej na stan porządku publicznego w mieście.

styczeń 2010 r.

Straż Miejska i Policja
 1. 3.
Analiza organizacji służby patrolowej Policji i Straży Miejskiej z uwzględnieniem współpracy z innymi służbami mundurowymi.

styczeń 2010 r.

Straż Miejska i Policja
 1. 4.
Efektywne wykorzystanie możliwości technicznych, a w szczególności monitoringu wizyjnego miejsc publicznych w połączeniu z właściwą organizacją służby Straży Miejskiej i Policji - analiza skuteczności funkcjonowania monitoringu wizyjnego w mieście.

realizacja w 2010 r.

Straż Miejska
 1. 5.
Analiza działania służby dyżurnej Straży Miejskiej i Policji :

- przyjmowanie zgłoszeń na nr alarmowy Straży Miejskiej „ 986 " i Policji „ 997 ".

-wnioski i propozycje w zakresie poprawy funkcjonowania.

luty 2010 r.

Straż Miejska i Policja
 1. 6.
Zapoznanie rewirowych SM i dzielnicowych Policji z założeniami programu „Razem Bezpieczniej ".

luty 2010 r.

Straż Miejska i Policja
 1. 7.
Analiza skuteczności rewirowych SM i dzielnicowych Policji w kontekście realizacji programu.

I kwartał 2010 r.

Straż Miejska i Policja
 1. 8.
Budowa lokalnych systemów powiadamianie o zagrożeniach i patologiach, przy współudziale : Rad Osiedlowych, Wspólnot Mieszkaniowych Organizacji, Stowarzyszeń.

realizacja w 2010 r.

Straż Miejska, Policja, Rady Osiedlowe, Wspólnoty, Organizacje 1. 9.
Podjęcie systematycznej kontroli lokali gastronomicznych, punktów sprzedaży alkoholu pod względem: posiadanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, spełnienia norm sanitarno- epidemiologicznych i budowlanych (potrzebna współpraca Straży Miejskiej, Policji i administracji samorządowej).
- przygotowywanie okresowych ocen na podstawie przeprowadzonych kontroli.

I kwartał 2010 r.

Wydział Zdrowia i Polityki społecznej, Straż Miejska, Policja
 1. 10.
Przygotowanie i propagowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni publicznych, a zmniejszających anonimowość takich jak: promowanie bezpiecznej architektury oświetlenia, oznakowania informacyjnego.

realizacja w 2010 r.

Wydział Planowania Przestrzennego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg
 1. 11.
Prowadzenie edukacji na rzecz bezpieczeństwa publicznego (konkursy, szkolenia, materiały informacyjne).

realizacja w 2010 r.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Straż Miejska
 1. 12.
Wprowadzanie skutecznych metod i środków technicznych zabezpieczających mienie (np. oznakowanie sprzętu RTV, rowerów).

realizacja w 2010 r.

Policja i Straż Miejska
 1. 13.
Zorganizowanie spotkań poświęconych promocji metod i środków technicznych zabezpieczania.

realizacja w 2010 r.

Policja i Straż Miejska
 1. 14
Przygotowanie współpracy ze środkami masowego przekazu materiałów informacyjnych st. programu.

realizacja w 2010 r.

Rzecznik Prasowy Prezydenta
 1. 15
Wypracowanie skutecznych mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa na imprezach masowych.

realizacja w 2010 r.

Straż Miejska i Policja
 1. 16
Współpraca z organizatorami imprez masowych.

realizacja w 2010 r.

Straż Miejska i Policja


Bezpieczna rodzina
Lp.

ZADANIA

Termin realizacji

Wykonawca

Uwagi

 1. 1.
Promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego (opartych na wzajemnej pomocy szacunku, partnerstwie, umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy itp.).

realizacja w 2010 r.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Straż Miejska
 1. 2.
Oszacowanie skali zjawiska zaniedbanych dzieci oraz przemocy wobec nich przez nadużywanie alkoholu rodziców i opiekunów.

styczeń 2010 r.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Straż Miejska
 1. 3.
Wykorzystanie uzyskanych szacunków w procesie podejmowania skutecznych działań przeciwdziałających zagrożeniom wynikającym z nadużywania alkoholu przez rodziców i opiekunów dzieci.

realizacja w 2010 r.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Straż Miejska
 1. 4.
Przystąpienie do programu pilotażowego w zakresie przeciwdziałania zjawisku zaniedbywania dzieci oraz przemocy w rodzinie.

realizacja w 2010 r.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Straż Miejska
 1. 5.
Edukowanie osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie procedury prawnej.

realizacja w 2010 r.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
 1. 6.
Utworzenie punktu poradnictw specjalistycznego dla ofiar przemocy.

II kwartał 2010 r.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
 1. 7.
Współpraca z lokalnymi mediami w zakresie profilaktyki uzależnień.

na bieżąco

Rzecznik Prasowy Prezydenta


Bezpieczeństwo w szkole
Lp.

ZADANIA

Termin realizacji

Wykonawca

Uwagi

 1. 1.
Analiza i identyfikacja bezpieczeństwa szkolnego nie tylko na poziomie ogólnym, ale także w odniesieniu do poszczególnych placówek oświatowych i ich okolic.

styczeń 2010 r.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Straż Miejska
 1. 2.
Analiza „ Zestawień liczbowych na terenie miasta Skarżyska-Kamienna".dotyczących zdarzeń zaistniałych w szkołach / placówkach.

styczeń 2010 r.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Straż Miejska
 1. 3.
Promowanie działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach oraz w bezpośrednim otoczeniu szkół.

na bieżąco

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Straż Miejska
 1. 4.
Organizowanie konferencji dla nauczycieli na temat profilaktyki.

II kwartał 2010 r.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Straż Miejska
 1. 5.
Zbudowanie skutecznych i podlegających ocenie mechanizmów współpracy dyrekcji (nauczycieli ) - rodziców - uczniów, Straży Miejskiej, Policji w zakresie bezpieczeństwa w szkołach.

na bieżąco

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Straż Miejska
 1. 6.
Zwiększyć skuteczność ochrony szkół:

- patrole szkolne

- upowszechnienie monitoringu wizyjnego

- monitorowanie działań dyrektorów
szkół/placówek w zakresie skuteczności ochrony szkół.

- częstsze patrole terenów wokół szkół Straży Miejskiej i Policji.

realizacja w 2010 r.

Straż Miejska i Policja
 1. 7.
Konsekwentne reagowanie na patologie - budowanie przekonania, że nie są tolerowane.

na bieżąco

Dyrekcja szkoły, Straż Miejska, Policja
 1. 8.
Kontrola konsekwentnego realizowania programów profilaktycznych i programów wychowawczych oraz ocena ich skuteczności ze szczególnym uwzględnieniem eliminowania agresji wśród młodzieży oraz używanie przez nią substancji psychoaktywnych.

realizacja w 2010 r.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Straż Miejska
 1. 9
Ograniczenie dostępu do alkoholu i narkotyków w środowisku szkolnym.

na bieżąco

Dyrekcja szkoły, Straż Miejska, Policja
 1. 10.
Zorganizowanie szkoleń, prelekcji i wykładów dotyczących zagrożeń związanych z uzależnianiem i demoralizacją.

II i III kwartał 2010 r.

Dyrekcja szkoły, Straż Miejska, Policja
 1. 11.
Realizacja przez szkoły działań wychowawczych i prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.
na bieżąco

Dyrekcja szkoły, Straż Miejska, Policja
 1. 12.
Systematyczne kontrolowanie pod względem bezpieczeństwa szkół i ich okolic w szczególności dróg do i ze szkoły.

na bieżąco

Straż Miejska i Policja
 1. 13.
Monitorowanie przestrzegania zasad BHP w szkole.

na bieżąco

Dyrekcja szkoły
 1. 14.
Edukacja dla bezpieczeństwa w tym także edukacja medyczna, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy medycznej

na bieżąco

Dyrekcja szkoły, Straż Miejska
 1. 15.
Udział w organizacji konkursów i turniejów o tematyce związanej z Bezpieczeństwem w Ruchu Drogowym dzieci i młodzieży.

II i III kwartał 2010 r.

Szkoły podstawowe i gimnazjalne
 1. 16.
Upowszechnienie w szkołach programów profilaktycznych ukierunkowanych na wyeliminowanie agresji wśród młodzieży oraz używania przez nią substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki).

na bieżąco

Dyrekcja szkoły, Straż Miejska
 1. 17.
Współpraca ze środkami masowego przekazu w celu promowania prospołecznych wzorców zachowania.

na bieżąco

Rzecznik Prasowy Prezydenta


Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej
Lp.

ZADANIA

Termin realizacji

Wykonawca

Uwagi

1.


Analiza zagrożeń w środkach komunikacji publicznej.

luty 2010 r.

Straż Miejska, Policja, MKS
2.


Systematyczne ocenianie efektów działań i dokonywanie ewentualnych korekt.

na bieżąco

Straż Miejska, Policja
3.


Patrole Straży Miejskiej i Policji w środkach komunikacji publicznej.

przez cały rok 2010

Policja, Straż Miejska
4.


Promowanie technicznych środków wspierających bezpieczeństwo w autobusach MKS i na przystankach.

na bieżąco

Straż Miejska


Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Lp.

ZADANIA

Termin realizacji

Wykonawca

Uwagi

1.


Analiza występowania wypadków drogowych (miejsce zdarzenia, przyczyny, w jakim dniu tygodnia, godziny, dnia).

styczeń 2010 r.

Straż Miejska i Policja
2.

Edukacja uczestników ruchu drogowego promowanie postaw osób respektujących prawo i szanujących prawa innych uczestników ruchu drogowego. Propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

realizacja w 2010 r

Straż Miejska Przedszkola, Szkoły
3.


Upowszechnianie zasad ratownictwa drogowego oraz z zakresu udzielanie pierwszej pomocy.

na bieżąco

Straż Miejska, Przedszkola, Szkoły
4.


Zajęcia szkolne w przedszkolach i szkołach podstawowych, gimnazjalnych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży.

realizacja w 2010 r.

Straż Miejska, Przedszkola, Szkoły
5.


Uruchomienie linii telefonicznej i email, na które można zgłaszać informacje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym (złe oznakowanie dróg, pozostawienie tymczasowego oznakowania po remontach, nadmierna liczba znaków drogowych, uszkodzona nawierzchnia itp.).

III kwartał 2010 r.

Policja, Straż Miejska
6.


Identyfikacja i selekcja niebezpiecznych miejsc i odcinków do wdrożenia środków poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

na bieżąco

Straż Miejska, Policja
7.


Zwiększenie liczby aktywności patroli policyjnych na drogach, szczególnie na terenie miasta.

realizacja w 2010 r.

Straż Miejska, Policja
8.


Podjęcie działań dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wybranych miejscach niebezpiecznych o wysokiej prognozowanej efektywności zdarzeń.

realizacja w 2010 r.

Straż Miejska, Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg


Ochrona dziedzictwa narodowego
Lp.

ZADANIA

Termin realizacji

Wykonawca

Uwagi

1.


Podejmowanie międzyinstytucjonalnych skoordynowanych inicjatyw w celu ochrony zabytków, między innymi wspólne inspekcje i kontrole obiektów ze zgromadzonymi dobrami kultury, prowadzone przez przedstawicieli wojewódzkiego konserwatora zabytków, Policji Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawicieli kościołów i obiektów sakralnych.

I kwartał 2010 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Straż Pożarna, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Straż Miejska, Policja, Firmy zabezpieczające mienie
2.


Upowszechnienie nowoczesnych, technicznych środków zabezpieczeń dóbr kultury i sztuki.

realizacja w 2010 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Straż Pożarna, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Straż Miejska, Policja, Firmy zabezpieczające mienie
3.


Spotkanie na temat zabezpieczenia mienia z udziałem ekspertów

II kwartał 2010 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Straż Pożarna, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Straż Miejska, Policja, Firmy zabezpieczające mienie
4.


Kontynuowanie systematycznej rejestracji zbiorów, wraz z dokumentacją fotograficzną i opisową z uwzględnieniem znakowania obiektów ruchomych

na bieżącoAdministratorzy zabytków,Wojewódzki Konserwator Zabytków

Administratorzy zabytków,Wojewódzki Konserwator Zabytków
5.


Przeprowadzenie cyklu szkoleń, upowszechnianie wydawnictw oraz współpraca z wyspecjalizowanymi strukturami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Stowarzyszeniami, towarzystwami w zakresie zasad i sposobów ochrony elementów dziedzictwa narodowego.

III i IV kwartał 2010 r.

Administratorzy zabytków,Wojewódzki Konserwator Zabytków
6.


Przygotowanie i wydanie ulotki informacyjnej pt. „Ochrona zabytków".

I kwartał 2010 r.

Straż Miejska, Ubezpieczycielebip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.