Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Plaga nielegalnych ulotek

000 straz [640 x 457].jpgW związku ze wzrostem liczby nielegalnie rozwieszanych plakatów i ulotek reklamowych na terenie Skarżyska-Kamiennej Straż Miejska informuje, że prowadzi zakrojone na szeroką skalę działania zmierzające do zlikwidowania tego problemu. Za uprawianie tego procederu grożą kary pieniężne.


Straż Miejska od wielu miesięcy podejmuje starania, aby zlikwidować problem nielegalnego rozmieszczania plakatów, ulotek na terenie miasta Skarżysko - Kamienna. Problem ten wynika z nieznajomości prawa i konsekwencji jakie może ponieść osoba umieszczająca takie ogłoszenia na powierzchniach bez zgody jej właściciela.

Dlatego też niejednokrotnie prowadziliśmy rozmowy telefoniczne z przedstawicielami różnych podmiotów reklamujących się w nielegalny sposób. Informowaliśmy ich o niestosowności postępowania, konsekwencjach karnych, a także o możliwości legalnego płatnego reklamowania się na słupach i tablicach ogłoszeniowych , rozmieszczonych na terenie całego miasta.

Dlaczego plakaty i ogłoszenia
w niedozwolonych miejscach to problem ?


- reklamując się w ten sposób stanowią nieuczciwą konkurencję wobec firm przestrzegających prawo
- przyklejając reklamę nie pyta o zgodę właściciela powierzchni
- właściciel powierzchni, na której zawisło ogłoszenie narażony jest na wymierne straty (przywrócenie powierzchni do stanu pierwotnego)
- ulotki i plakaty wiszące na latarniach, słupach, drzewach, wiatach przystankowych, rynnach realnie wpływają na pogorszenie wizerunku miasta
- śmieci, bo tak należy traktować te ogłoszenia, są sprzątane na koszt podatnika

Jest to problem dużych miast i miasteczek.
Walory estetyczne niektórych obiektów, czy murów nie powinny być zakłócone naklejaniem bez opamiętania plakatami. Tym bardziej, jeżeli dany obiekt należy do osoby prywatnej. Mimo to plakaty, ogłoszenia można spotkać wszędzie. Niestety estetyka ich po kilku dniach wiszenia nie wprawia w zachwyt, wręcz przeciwnie. Brudne, częściowo rozdarte i niekompletne, a po krótkim czasie również nieaktualne.

Jaka grozi nam sankcja ?

Każdy kto popełnia w/w wykroczenia musi liczyć się z konsekwencjami wynikającymi z następujących przepisów: 1) art 63a § 1 kw w brzmieniu „ Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nie przeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny „ § 2 „ W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego „ 2) Rozdział II § 12 pkt 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko - Kamienna w brzmieniu „ Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.” Wysokość grzywny w postępowaniu mandatowym w przypadku naruszenia powyższych przepisów (zgodnie z taryfikatorem) wynosi od 20 do 500 złotych. Przytoczone przepisy pozwalają zachować miejsca publiczne w należytym porządku. Należy wyjść z założenia, że skoro są do tego miejsca przeznaczone, gdzie umieszczone plakaty czy reklamy nie będą nikomu przeszkadzały to należy je umieszczać właśnie w tych miejscach. Nie możemy tolerować i wyrażać zgody na szpecenie plakatami miejsc publicznych. W przypadku pojawienia się ulotek i plakatów na infrastrukturze należącej do miasta Skarżyska-Kamiennej prosimy zgłaszać telefonicznie do Straży Miejskiej pod numerem (bezpłatny) 986 lub (płatny) 41 25-20-193.

000 straz (2) [640 x 457].JPG000 straz (3) [640 x 457].JPG000 straz (4) [640 x 457].JPG000 straz (5) [640 x 457].JPG
000 straz (6) [640 x 457].JPG

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.