Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Razem odpowiadamy za czystość

odsieg 1 [640 x 457].JPGStraż Miejska przypomina, że zgodnie z obowiązującym prawem za stan chodnika graniczącego z nieruchomością - odpowiedzialny jest właściciel, najemca lub administrator posesji, który w razie nieuprzątnięcia chodnika z zalegającego śniegu lub błota może zostać ukarany. Niebezpieczne nawisy śnieżno - lodowe znajdujące się na budynku również powinny zostać usunięte by nie powodować zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.


W związku z faktem, że do naszego miasta zawitała zima Straż Miejska przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązkach wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skarżysko – Kamienna.

Zgodnie z przepisami zawartymi w wyżej wymienionych dokumentach, właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

- niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż należących do nich nieruchomości (wyjątek stanowią te chodniki, na których dopuszczalny jest płatny postój lub parkowanie pojazdów),
- bezzwłoczne usuwanie śniegu, sopli lodu i nawisów śniegu z dachów budynków stanowiących zagrożenie dla przechodniów.

Błoto, śnieg i lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni w sposób nie utrudniający ruchu pieszym i pojazdom. Oczywiście, jeżeli śnieg pada intensywnie rozumiemy, że utrzymanie chodnika w idealnym porządku jest niemożliwe, dlatego strażnicy osobę odpowiedzialną za odśnieżanie pouczą przypominając odpowiednie przepisy. Jeżeli jednak patrol zauważy, że w ciągu kolejnych godzin teren jest nieuprzątnięty mimo sprzyjających warunków pogodowych należy liczyć się z otrzymaniem mandatu karnego. Podobne obowiązki spoczywają na zarządcach dróg oraz przedsiębiorcach użytkujących tereny służące komunikacji publicznej. Straż Miejska w ramach codziennych patroli będzie prowadzić kontrole związane z tzw. „Akcją Zima”. Zgodnie z powyższymi przepisami, kto nie wykonuje obowiązków zapisanych w Ustawie jak również w Regulaminie podlega karze grzywny. Sąd właściwy do rozpoznania sprawy może zastosować karę pieniężną w wysokości do 5 tys.zł. natomiast funkcjonariusze Straży Miejskiej 100 zł.

APELUJEMY

do mieszkańców Skarżyska – Kamienna,
aby sumiennie wykonywali swoje
„zimowe obowiązki”
w celu uniknięcia problemów
oraz przykrych wypadków związanych
ze złym stanem dróg i chodników.

odsieg 1 [640 x 457].JPGodsieg 3 [640 x 457].JPGodsieg 2 [640 x 457].JPGodsieg 4 [640 x 457].JPGodsieg 5 [640 x 457].JPGodsieg 6 [640 x 457].JPG

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.