Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Sesja Rady Miasta - Zapraszamy !

Sesja honor 6 [640 x 457].JPGZapraszamy do wzięcia udziału w Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, która odbędzie się w dniu 29 października o godz 11.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury.


Porządek obrad XLII sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej
w dniu 29.10.2009 godz.11.00


1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Wręczenie Statuetki „Złota Kamera” TV Dami w konkursie „Najlepszy radny Rady Miasta 2009”.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 1.09.2009; 8.09.2009.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
9. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych.
10. Informacja na temat realizacji skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta w I półroczu
11. Opracowanie i przyjęcie programu w zakresie modernizacji układu komunikacyjnego w mieście.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/zmiany uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2011”
2/ wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
3/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010
4/ opłaty targowej
5/ opłaty od posiadania psów
6/ określenia stawek wysokości podatku od nieruchomości na 2010
7/ wyrażenia opinii dotyczącej uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego o likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
8/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu niezabudowanej położonej w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Zwycięzców
9/ zmiany uchwały Nr XI/63/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnie Miejskie z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Aptecznej 7
10/ uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r.
11/ określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
12/ określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
13/ zasad obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna służebnościami gruntowymi i przesyłu
14/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Góra Parkowa” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej.
15/
wzniesienia pomnika w hołdzie żołnierzom i bojownikom na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
16/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego
17/ zmiany uchwały Nr XXXV/24/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu „Mocny Fundament”
18/ uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

13. Zamknięcie obrad sesji.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.