Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Konkurs fotograficzny dla każdego

Bez samochodu [lid].jpgW związku z organizowanym  w tym roku w Skarżysku Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu (16-22 września) oraz Europejskim Dniem bez Samochodu (22 września),  Urząd Miasta zaprasza wszystkich mieszkańców naszego miasta do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym. Tematem fotografii mają być “Kontrasty w otoczeniu Skarżyska - dziewicza natura, a skażone środowisko”. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Od 16 – 22 września 2009 roku w Skarżysku-Kamiennej organizowane będą imprezy związane z obchodami „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu”  oraz „Europejskiego Dnia bez Samochodu”. Na tę okoliczność Urząd Miasta zaprasza wszystkich mieszkańców Skarżyska do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, którego regulamin prezentujemy poniżej:


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO:

CELE:

1. Głównym celem jest włączenie się do „Europejskiego Dnia bez samochodu”
2. Przybliżenie dzieciom, młodzieży i dorosłym idei ochrony środowiska naturalnego.
3. Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych postawy zdrowego i ekologicznego
    trybu życia.
4. Kształtowanie świadomości skarżyszczan w zakresie ograniczenia korzystania
    z samochodów na rzecz przyjaznych dla środowiska form transportu.
TEMATYKA:
Tematem fotografii mają być “Kontrasty w otoczeniu Skarżyska - dziewicza natura,
a skażone środowisko”. Fotografia powinna w ciekawy sposób zachęcać do dbania
o ekologię lub przestrzegać przed zanieczyszczaniem przez ludzi środowiska naturalnego.

KATEGORIE:

„Europejski Dzień bez samochodu”
temat przewodni tegorocznej edycji: „Popraw KLIMAT swojego miasta”
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców gminy Skarżysko-Kamienna.

WARUNKI KONKURSU:

1. Każda osoba do konkursu może zgłosić najwięcej trzy fotografie.
2. Przyjmujemy fotografie w formatach: 10x15, 21x30 cm, 30x40, 30x45cm.
3. Fotografie powinny być dostarczone również na nośniku elektronicznym.
4. Wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie i zawierać:
    - imię i nazwisko autora,
    - ewentualny tytuł pracy,
    - wiek autora,
    - dokładny adres, nr tel. i ewentualnie e-mail uczestnika konkursu,
5. Prace przechodzą na własność Organizatora.
6. Laureaci konkursu zostaną osobno poinformowani o miejscu i czasie wręczenia nagród.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania
     i rozpowszechniania prac nadesłanych na konkurs bez wypłacania honorariów
     autorskich.
8. Prace należy dostarczyć:
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, Wydział Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska, pokój nr 73 lub na adres Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 18; 26-110Skarżysko-Kamienna z dopiskiem na kopercie „Konkurs Fotograficzny”.
Termin składania prac upływa 11 września 2009 roku, nie liczy się data stempla pocztowego.
9. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą 
      dyskwalifikowane.
10. Ponadto zaplanowano pokonkursową wystawę fotografii w Miejskim Centrum Kultury 
      od dnia 18 września br..
11. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację wszystkich jego warunków.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez Prezydenta Miasta w tym
    celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
2. Pośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze i przyzna nagrody za
    3 najciekawsze prace.

Nagrodą Główną jest CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY
Za 2 miejsce wysokiej jakości ODTWARZACZ MP4
Za 3 miejsce wysokiej klasy ODTWARZACZ MP3

3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna.
5. Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona na stronie Urzędu Miasta w terminie do
    16 września 2009 r. www.skarzysko.pl
6. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Skarżyska-Kam. :  
     www.skarzysko.pl
7. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-41) 25-20-170
8. Wszyscy laureaci oraz osoby wyróżnione  zobowiązane są do odebrania przyznanej
    nagrody. Organizator nie wysyła nagród osobom, które nie zgłoszą się na ceremonię
    zakończenia konkursu.
9. Organizatorzy zapraszają do skorzystania z imprez towarzyszących.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.