Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Mieli wiedzę

 22 marca na terenie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej został przeprowadzony konkurs z wiedzy pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z naszego miasta. W konkursie ”Młodzież zapobiega pożarom” wzięło udział trzydziestu uczniów.

W Jury zasiedli: Andrzej Markiewicz, prezes OSP w Skarżysku Książęcym, Ryszard Rupala, naczelnik wydziału Zarządzania Kryzysowego i spraw obronnych UM oraz kpt. Michał Ślusarczyk, przedstawiciel Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej.

Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązani test składający się z 20 pytań. Najlepsi otrzymali 17 pkt na 20 możliwych.

A oto wyniki konkursu.
W kategorii szkół podstawowych
1 miejsce zajął Damian Markiewicz ze SP nr 4
2 miejsce – Kamil Stachera ze SP nr 4
3 miejsce – Michał Jasiński ze Sp nr 4
W kategorii szkól gimnazjalnych
1 – Paweł Zieliński z Gimnazjum nr 1
2 – Mateusz Kaczor z Gimnazjum nr 4
3 – Adam Ciok z Gimnazjum nr 3

Za zdobycie pierwszego miejsca uczniowie otrzymali odtwarzacze MP3, a za pozostałe miejsca – zegarki. Nagrody ufundowane przez Urząd Miasta zwycięzcom wręczył zastępca prezydenta Zdzisław Kobierski.

Zaproszenie

Przewodniczący Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej i Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego zapraszają do udziału we wspólnej sesji, której tematem będzie przedstawienie “Priorytetów i szans rozwoju Powiatu Skarżyskiego i Miasta Skarżyska-Kamiennej w latach 2007-2013”.
Sesja odbędzie się 26 marca o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.

W programie przewiduje się między innymi wystąpienia: Szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów – Ministra Przemysława Gosiewskiego, Wiceministra Gospodarki Pawła Poncyliusza, Starosty Powiatu Skarżyskiego Jerzego Żmijewskiego i Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej Romana Wojcieszka.

Serdecznie zapraszamy!

Mieszkańcy dopisali

 Ponad dwustu skarżyszczan skorzystało z zaproszenia prezydenta Romana Wojcieszka na konsultacje społeczne dotyczące budowy przyszłego Centrum Miasta i zagospodarowania terenów przy ulicy Paryskiej-Metalowców.

Na początek prezydent przedstawił obecne plany przyszłego Centrum Miasta.

- W Skarżysku nie ma centrum z prawdziwego zdarzenia i dlatego chcemy to zmienić. Na pewno nie uda nam się wprowadzić zmian od razu, ale już dziś chcemy zasygnalizować, że one nas czekają - powiedział Roman Wojcieszek. - Na pewno chcemy zagospodarować teren “Sokoła”. Myślimy o centrum usługowym, a w przyszłości nawet budowie Ratusza. Ponadto chcemy zagospodarować teren wokół Dworca PKP, utworzyć nowe miejsca parkingowe i zatoki autobusowe.

Przybyli na spotkanie przedsiębiorcy zgodzili się z potrzebą takich zmian. Zaproponowali nawet zmianę wizerunku STEMPO.

- 19 marca jesteśmy umówienie z architektem. Chcielibyśmy wspólnie z Urzędem dojść do kompromisu. Nam dobro naszych klientów jest również bliskie – powiedział jeden z przedsiębiorców.

Większość mieszkańców zwracała uwagę na małą liczbę miejsc parkingowych, domagała się zmiany wyglądu budynku Dworca PKP i wiaduktu.
Teren po nieskończonej budowie hali sportowej również poddany był dyskusji.

- Uważam, że to miejsce musi wreszcie zostać uporządkowane. Nie ma sensu dłużej odwlekać z decyzją, dlatego postanowiliśmy zmienić plany, aby mógł powstać tu supermarket o powierzchni powyżej 2000 metrów kwadratowych. Do tej pory byłem przeciwnikiem takiej opcji, ale teraz uważam, że jest to jedyne wyjście dla naszego miasta. My nie jesteśmy w stanie podjąć się rozbiórki tego budynku – powiedział prezydent Wojcieszek.

Tylko nieliczni z przybyłych optowali za zostawieniem tych ruin, reszta była “za”.

- Wreszcie niech to straszydło zniknie – mówili.

Drugim punktem spotkania była prezentacja przez prezydenta projektu budżetu na 2007r. Na początku pojawiły się głosy, że projekt budżetu nie jest nikomu znany i dlatego nie ma o czym dyskutować. Jednak znaleźli się tacy, którzy do niego dotarli i wypominali prezydentowi zaplanowane inwestycje na 2007 r.

- Na osiedlu Bór buduje się ulicę 17-go stycznia, a co z ulicą Nową, Dygasińskiego. Bór jest zapomniany i nie ma tam żadnych remontów – skarżyli się mieszkańcy Boru.

- Nie mogę się z Państwem zgodzić. Pamiętam jak radny Korzeniowski zabiegał o to osiedle i wiele tam zrobiliśmy. Każdy upomina się o swoją ulicę, ale zadaniem naszym jest wybranie kolejności tych remontów, choć dobrze jest mi znany stan techniczny tych dróg. Wiem, że większość wymaga remontów, ale nie możemy robić wszystkiego jednocześnie. Potrzebujemy czasu – dodał prezydent.

Tylko nieliczni pozostali do ostatniej części spotkania dotyczącego przekazania informacji o koncepcji budowy drogi ekspresowej e-77 w kierunku Radomia i pozyskiwania przez gminę funduszy unijnych.

- Dziękuję za wytrwałość tym, którzy pozostali do końca. Jest to nasze pierwsze spotkanie z mieszkańcami, ale na pewno nie ostatnie. Będziemy się starać organizować je regularnie i o różnej tematyce - powiedział na zakończenie prezydent Wojcieszek.

Konsultacje społeczne

Dziś tj, 12 marca b.r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbędą się konsultacje społeczne dotyczące wykorzystania terenów przy ulicy Metalowców/Paryskiej oraz budowy przyszłego centrum miasta przy ulicy Sokolej. Na spotkaniu będzie także zaprezentowany projekt budżetu na 2007 rok.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie i dyskusję.

Oto porządek dzisiejszego spotkania
I Uporządkowanie zagospodarowania obszarów
- przyszłe centrum miasta
- teren Paryska/Metalowców
1. prezentacja prezydenta
2. pytania
3. odpowiedzi
II. Projekt budżetu miasta na 2007 rok
1. prezentacja prezydenta
2. pytania
3. odpowiedzi
III. Różne sprawy miejskie
- informacja zastępcy prezydenta o środkach unijnych
- koncepcje budowy drogi ekspresowej nr 7 – prezentacja prezydenta miasta
- pytania
- odpowiedzi
IV. Zakończenia spotkania
- wnioski końcowe

50 lat razem

 14 marca 19 małżeństw ze Skarżyska-Kamiennej zostanie odznaczonych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. W zdrowiu i chorobie żyją ze sobą już 50 lat.

Oto lista jubilatów, którzy 14 marca zostaną odznaczeni medalami za “Długoletnie pożycie małżeńskie”

14 marzec godz. 14.00
Henryka i Zbigniew Gonciarz, Henryka i Jan Dziopa, Henryka i Tadeusz Jagiełło, Władysława i Jan Marchewka, Irena i Franciszek Pilewscy, Halina i Stanisław Potrzeszcz, Wanda i Alfred Suligowscy, Emanuela i Juliusz Staśkowiak, Zofia i Edward Szwajewscy, Barbara i Marian Wrona.

14 marzec godz. 15.00
Anna i Bogdan Bogacz, Ewa i Ryszard Dziopa, Daniela i Marian Majorczyk, Maria i Zdzisław Miernik, Leokadia i Ludwik Pająk, Lidia i Jerzy Półtorak, Janina i Zygmunt Wiśniewscy, Halina i Czesław Woźniak, Czesława i Mieczysław Zybała.

To dobry budżet

 16 marca na sesji Rady Miasta zostanie przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2007 rok, najważniejszy akt prawno - finansowy gminy.

Uchwała budżetowa określa najważniejsze zasady prowadzenia gospodarki finansowej miasta, źródła i wielkość dochodów oraz wysokość i rodzaj wydatków. Stanowi zatem w znacznej mierze o warunkach życia lokalnej społeczności.

- Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że projekt uchwały budżetowej, który przedłożę pod obrady Rady Miasta, różni się od projektu, który został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym terminie tj. w dniu 15 listopada 2006 roku – wyjaśnia prezydent Roman Wojcieszek. - Do projektu uchwały zostały wprowadzone autopoprawki skutkujące obniżeniem kwoty przychodów z kredytów i pożyczek łącznie o kwotę 1.330.134 zł. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu do budżetu nadwyżki wolnych środków w kwocie 3.296.134 zł pozostających na rachunkach bankowych Miasta na koniec 2006 roku.

Projekt ten różni się od poprzedniego w kluczowych pozycjach:
- zwiększa o ponad 3 mln zł plan dochodów
- zwiększa o ponad 3 mln zł plan wydatków - przy czym zwiększenia umożliwiają aplikowanie o środki ze źródeł bezzwrotnych
- zmniejsza o ponad 1 mln 300 tys. przychody z kredytów
- zmniejsza poziom długu na koniec roku o ponad 3 mln 300 tys. zł

Miasto przewiduje w 2007 roku udzielenia dla SP ZOZ pożyczki w kwocie 620.000 zł, która umożliwi oddłużenie Przychodni Miejskich. Ponadto, po uwzględnieniu wysokiego stanu wolnych środków finansowych na koniec 2006 roku, planowane jest zwiększenie w bieżącym roku o 1,5 mln zł kwotę spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dochody budżetu Miasta w 2007 roku osiągną poziom 85.395.466 zł a więc będą wyższe niż w 2006 roku o 1 mln zł czyli o 1,2 %. W strukturze dochodów największy udział mają dochody własne. W 2007 roku zostały zaplanowane na poziomie uzyskanych w 2006 roku.

Najważniejszymi źródłami dochodów własnych są wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dochody z dzierżawy i sprzedaży składników majątku gminy.

Wpływy z podatku od nieruchomości będą w 2007 roku wyższe o około 300.000 zł od dochodów z tego tytułu osiągniętych w 2006 roku. Będzie to efektem poprawy ściągalności podatku od osób prawnych.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych rosną corocznie o ok. 2 mln zł. Te wielkości planuje dla budżetów gmin Ministerstwo Finansów. Na 2007 rok zostały zaplanowane dla naszego Miasta na poziomie wyższym niż w bieżącym roku o ponad 2,3 mln zł, tj. o 13,6 %.

Maleje natomiast o około 3 mln 700 tys. zł w porównaniu z 2006 rokiem kwota subwencji ogólnej, przy czym część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o prawie 540 tys. zł, natomiast Miasto nie otrzymało części wyrównawczej subwencji ogólnej. Kwota dotacji celowych otrzymywanych z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wzrasta o ok. 5 mln 350 tys. zł. Ma to związek z poszerzeniem zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych przez gminy. Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto będą finansowane z dotacji na poziomie zbliżonym do bieżącego roku.

Realny przyrost wydatków Miasta na 2007 rok to kwota 10.510.342 zł, czyli o 12,3 % więcej w stosunku do ubiegłego roku. Należy zaznaczyć, że również w 2006 roku nastąpił ponad dziesięcioprocentowy przyrost wydatków. W poprzednich latach przyrost z roku na rok następował o około 1%.
W największym stopniu rosną wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ma to związek z zaplanowanymi na szeroką skalę inwestycjami. W strukturze wydatków najwyższy udział jak co roku mają wydatki na oświatę i pomoc społeczną.

Pomoc społeczna to zadania realizowane ze środków własnych np. dodatki mieszkaniowe, ale również tzw. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej np. wypłaty zasiłków rodzinnych, alimentów, zasiłki celowe - realizowane ze środków przekazywanych gminom z Urzędów Wojewódzkich. Gminy dokonują tylko transferu tych środków do rodzin uprawnionych do otrzymania tej pomocy.

Środki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą pochodzą w blisko 60% z subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu. Miasto asygnuje z własnych środków około 40% ogólnej kwoty. W 2007 roku jest to kwota zbliżona do roku 2006.

Na wydatki inwestycyjne Miasto przeznaczy w bieżącym roku kwotę ponad 12 mln zł, tj. około 15% więcej niż w ubiegłym roku. W porównaniu do 2003 roku jest to wzrost ponad dwuipółkrotny. Znaczącymi pozycjami w tych wydatkach są inwestycje drogowe, kontynuacje budowy hali sportowej, budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 - obie inwestycje współfinansowane z dotacji oraz wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji projektowanych do realizacji przy udziale środków unijnych.

Kiedy dzwonię po straż pożarną?

Został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pt.”Kiedy dzwonię po straż pożarną?”. Najlepsze prace trafiły do finału wojewódzkiego.

W konkursie mogli wziąć udział uczniowie w trzech kategoriach wiekowych:
- 6 - 8 lat
- 9 – 12 lat
- 13 – 16 lat
- dzieci niepełnosprawne

W tym roku swoimi pracami pochwalili się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3, 7 i 13 oraz z Gimnazjum Nr 1,2 i 3. Prace były bardzo łądne i ciekawe.

Oto wyniki konkursu.
W kategorii szkół podstawowych
I miejsce – Karolina Środa (SP 13)
II miejsce – Martyna Majstrek (SP 13)
III miejsce – Kamil Szlęzak (SP 13 )
IV miejsce – Agnieszka Bartosiewicz (SP 13)
V miejsce – Karolina Pluta – (SP 7)
Opiekunem uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 13 była Bożena Kwiatkowska, a ze Szkoły Podstawowej nr 7 – Agnieszka Maślak.
W kategorii dzieci starszych
I miejsce – Anna Winiarska
II miejsce – Dagmara Banaszewska
III miejsce – Karolina Tolak
IV miejsce – Sylwia Basiak
V miejsce – Wiktoria Różańska

Wszystkie wyróżnione prace były uczniów z Gimnazjum nr 2, a opiekunem uczniów był Sławomir Kubasiewicz.

Prace tych uczniów będą reprezentować gminę Skarżysko-Kamienna w finale wojewódzkim.

Zmiany w urzędzie

 Od 1 marca w skarżyskim magistracie nastąpiła zmiana schematu i regulaminu Urzędu Miasta. Zmiany te są spowodowane chęcią poprawy funkcjonowania Urzędu w aspekcie obsługi mieszkańców oraz nadania właściwej rangi strategii rozwoju miasta poprzez stworzenie nowego wydziału projektów i inwestycji miejskich.

- Chcieliśmy wzmocnić nasze działania w sferze ochrony środowiska i tworzenia projektów unijnych. Stąd zlikwidowany został wydział promocji i rozwoju miasta, a powstał wydział projektów i inwestycji miejskich – mówi Roman Wojcieszek, prezydent Skarżyska-Kamiennej. - Stworzony został również wydział zdrowia i polityki społecznej. Na naczelników tych dwóch wydziałów wkrótce zostanie ogłoszony nabór.

Prezydent podjął również decyzję, aby mieć tylko jednego zastępcę – Zdzisława Kobierskiego. Andrzej Bętkowski, proponowany wcześniej na drugiego zastępcę ostatecznie zdecydował się zostać w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

- Będę wspierał prezydenta Wojcieszka pracując w Sejmiku. Zawsze będzie mógł liczyć na moje poparcie - powiedział Andrzej Bętkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

- Na razie jest wakat na drugiego zastępcę. W związku z tym, że nie wiadomo, czy będą ponowne wybory. Uznałem, że tak będzie najlepiej. Z tego tytułu gmina poczyniła już oszczędności. Pracą z tego zakresu podzieliłem się ze swoim zastępcą i sekretarzem – dodał prezydent Wojcieszek.

W tej chwili wypowiedzenie otrzymał jedynie kierownik Biura Rady Miasta Andrzej Ciesek, w związku z tym, że powstało Biuro samorządowe, podległe bezpośrednio sekretarzowi. Podobnie sytuacja się ma z kierownikiem referatu administracyjno-gospodarczego. Stanowisko kierownika nie jest przewidziane w schemacie organizacyjnym.

Obecnie w skarżyskim magistracie jest zatrudnionych 141 osób.

Będzie skarga?

 W porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta zwołanej na 16 marca, radni mają podjąć uchwałę w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody świętokrzyskiego.

Rada Miasta postanowiła wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2007r . dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Skarżysko-Kamienna nr VI/2/2007 z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.

- Jest to logiczna konsekwencja naszego działania. Przysługuje nam prawo do wniesienia skargi na to rozstrzygnięcie do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Rozstrzygniecie doręczono w dniu 23 lutego 2007r. Podstawą wniesienia skargi jest uchwała Rady Miasta. W związku z tym, iż Trybunał Konstytucyjny w dniu 13 marca 2007r. będzie rozpatrywał zgodność z Konstytucją RP przepisu art. 26 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta, który miał stanowić podstawę wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna celowym jest, aby skarga uwzględniała już to stanowisko – powiedział Jan Maćkowiak, przewodniczący Rady Miasta.
Zgodnie z projektem uchwały wykonanie uchwały ma zostać powierzone Przewodniczącemu Rady upoważniając go do :
- sporządzenia skargi,
- wniesienia skargi,
- podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania,
- reprezentacji przed sądami wszystkich instancji,
- udzielenia dalszych pełnomocnictw procesowych.

Dostali szansę

 165 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Skarżysko-Kamienna zostanie skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych. Bezrobotni będą mieli zatrudnienie od 1 lutego do 31 grudnia 2007 r.

Prace będą wykonywane w jednostkach gminnych tj. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji, w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach publicznych. Dyrektor skarżyskiego MOPS-u Bożena Bętkowska wytypował 398 osób, z których gmina wybrała 165.

- Za jedną godzinę osoba taka otrzyma 6 zł do ręki, z czego 60 % pokrywa powiat, a 40 – gmina - mówi Teresa Smulczyńska, naczelnik wydziału organizacyjnego skarżyskiego UM.- Co roku gmina sporządza roczny plan potrzeb w zakresie tych prac. Natomiast starosta zawiera z gminą porozumienie na podstawie, którego sporządza się listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadaniem gminy jest prowadzenie ewidencji tych prac i szkolenie BHP.

Prace społecznie użyteczne będą się odbywać się w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. W Skarżysku każda z tych osób pracować będzie dwa razy w tygodniu. Całkowity koszt gminy z racji zlecenia tych prac wyniesie 7.920 zł.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.