Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Ferie czas rozpocząć

 Od 15 stycznia uczniowie z województwa świętokrzyskiego jako pierwsi rozpoczną ferie zimowe.

Na razie zimy nie widać. Ale od 15 stycznia uczniowie skarżyskich szkół pójdą na zasłużony odpoczynek po nauce w I semestrze. Ich ferie potrwają do 26 stycznia. Referat Zdrowia Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej w tym roku finansuje: bezpłatne seanse filmowe w Miejskim Centrum Kultury, zimowiska organizowane w Szkole Podstawowej Nr 3, 5 i 8 oraz ferie organizowane przez świetlice środowiskowe w Zespole Charytatywnym Caritas przy Parafii NSJ, Zespole Charytatywnym Caritas przy Parafii Św. Józefa, Parafii Ostrobramskiej, Stowarzyszeniu Społecznym „Wzajemna Pomoc”, TPD o /reg,, TPD o/miejski. Pieniądze pochodzą ze środków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na roku 2007.

W tym roku z zimowisk w szkołach skorzysta: 150 dzieci w SP Nr 8, 60 dzieci – w SP nr 5, 75 dzieci – w SP Nr 3 oraz 30 dzieci w Klubie MSM. Każde dziecko na zimowisku ma zapewnione materiały papiernicze, wyżywienie, wejście na basen oraz wyjazd na kulig. Urząd Miasta sfinansował także wynagrodzenie dla 16 wychowawców na zimowiskach i 3 kierowników.

Ponadto będą się odbywały otwarte zajęcia sportowe dla grup zorganizowanych w Gimnazjum Nr 1, 2 i 3. Referat Oświaty zabezpieczył i tu wynagrodzenia dla 6 nauczycieli oraz wyjścia na basen dla każdej ze szkół.

Tradycyjnie już wypoczynek podczas ferii zimowych przygotowuje Zimowa Akademia Karate. Będzie już to dziesiąta edycja tego przedsięwzięcia.
- Od 15 do 26 stycznia, a więc przez cały okres ferii w Szkole Podstawowej Nr 1 będziemy prowadzić zajęcia dla dzieci. Udział w naszych zimowiskach jest bezpłatny. Zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. 11-14 – zapowiada Zbigniew Zaborski, organizator Zimowej Akademii Karate. - Planujemy ciekawe zajęcia sportowe, wyjścia na basen, do kina, ognisko. Planujemy dwie wycieczki do Aqua Parku do Krakowa oraz do Zakopanego. Zorganizowanie takiego wypoczynku było możliwe dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego oraz sponsorów.

O dzieciakach nie zapomniała również Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej.

Zagrają też w Skarżysku

14 stycznia rusza Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku wolontariusze zbierają pieniądze dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i na naukę udzielenia I pomocy.

Tradycyjnie już sztab WOŚP będzie mieścił w skarżyskim Miejskim Centrum Kultury i w Zespole Szkół Publicznych nr 1 przy ul. Sezamkowej w Skarżysku-Kamiennej.

- W tym roku na ulicę wyruszy 170 naszych wolontariuszy. Ponadto o godz. 16.00 odbędzie się koncert z udziałem zespołów rockowych. Wstęp na koncert będzie bezpłatny, ale każdy może wspomóc przysłowiową złotówką Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – mówi Jerzy Tambor, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. - Opiekunem wolontariuszy jest Rafał Zieliński.

Od 1999 r swój sztab WOŚP posiada również Gimnazjum Nr 1, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Publicznych nr 1 przy ul. Sezamkowej.

- To już dziewiąta orkiestra, w której bierzemy czynny udział – mówi Elżbieta Chajduga, dyrektor. - W tym roku mamy 80-u wolontariuszy. Będą oni kwestować w niedzielę 14 stycznia do godziny 14 na ulicach miasta. Potem wspólnie z nauczycielami, przedstawicielami Rady Rodziców oraz policji będziemy liczyli zebrane pieniądze. Organizujemy również aukcję. Zawsze odbywa się ona w piątek w przededniu właściwego terminu WOŚP. W tym roku będzie to 12 stycznia o godz. 10.45. Oprócz gadżetów orkiestrowych pod młotek pójdą nasze wypieki.

Ponadto na aukcję przygotował niespodziankę prezydent Skarżyska Roman Wojcieszek – przeznaczył pod młotek swoje osobiste pióro. W czyje ręce trafi? Przekonamy się 12 stycznia.

Pniemy się do góry

W Radomiu został rozstrzygnięty V Międzydiecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek. Prezydent Roman Wojcieszek wręczył nagrodę zwycięzcom.
W tym roku do Konkursu przystąpiło blisko 300 wykonawców, z czego trzydziestu czterech dotarło do finału.

- Poziom Festiwalu jest coraz wyższy - mówi ks. Darek Sałek, organizator. - Jest mi niezmiernie miło, że moi “krajanie” pną się coraz wyżej. (Przypomnijmy. Ks. Darek był wikarym w parafii Świętego Brata Alberta). Dwa lata temu Małgosia Nakonieczna ze Skarżyska zdobyła główną nagrodę Grand Prix. Natomiast w tym roku Zespół z Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej zdobył III miejsce w kategorii do lat 13 , a Małgosia Nakonieczna, w kategorii powyżej lat 13, zajęła III miejsce.

Główna nagroda GRAND PRIX przypadła w tym roku Zespołowi Diminuendo z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie. Jej sponsorem był ks. bp. Zygmunt Zimowski oraz prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak.

Prezydent Skarżyska Roman Wojcieszek ufundował nagrodę za zajęcie II miejsca. Przypadła ona Aleksandrze Markowicz ze SP nr 33 w Radomiu.

Śmieci po nowemu

 Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego od 1 stycznia 2007 roku wysypisko komunalne w Skarżysku-Kamiennej Łyżwy zostało zamknięte. Teren zamkniętego wysypiska został oznakowany odpowiednią tablicą informacyjną.

Na zamkniętym wysypisku zostanie przeprowadzona rekultywacja całego terenu według opracowanego projektu. W tej chwili został już przeprowadzony drenaż odcieków. Na zamkniętym składowisku dwa razy do roku będę się odbywały dokładne badania monitoringowe, a cały teren będzie monitorowany przez okres 30 lat. Od 1 stycznia 2007 roku odpady komunalne z terenu Skarżyska-Kamiennej mogą być dostarczane do Zakładu Segregacji i Odzysku Odpadów Komunalnych i Produkcji Paliwa Alternatywnego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Legionów 122 lub na najbliższe wysypisko do Kielc lub Ostrowca Świętokrzyskiego. Zgodnie z ustawą o odpadach, odpady mogą być dostarczane do miejsca ich składowania bądź utylizacji tylko przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie Starosty i Prezydenta Miasta. Na terenie naszego miasta w chwili obecnej uprawnione do zbierania i transportu odpadów komunalnych są następujące firmy: Zakład Oczyszczania Miasta Zdzisław Kozłowski, Miejskie Usługi Komunalne, Wywóz Nieczystości Stałych “Bratek” Ryszard Pogorzelski, Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych “Marko” Marek Pogorzelski i Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski.

Przypomnijmy.

Pierwsza decyzja Wojewody Świętokrzyskiego, dotycząca zamknięcia istniejącego wysypiska na os. „Łyżwy” w Skarżysku-Kamiennej do końca 2005 roku, nałożyła na Gminie i Miejskich Usługach Komunalnych podjęcie szybkich działań w zakresie gospodarki odpadami. Szukano zatem różnych rozwiązań, aby poprawić system gospodarki odpadami. Zmiany poszły w kierunku udoskonalenia i uszczelnienia systemu już funkcjonującego m.in. poprzez spełnienie odpowiednich wymagań organizacyjnych, ekonomicznych i sprzętowych. Jednym z elementów było dokapitalizowanie spółki MUK.

Inwestor zewnętrzny

Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 26 listopada 2003 r. podjęła uchwałę w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w „Miejskich Usługach Komunalnych” Sp. z o.o. W dniu 3 lutego 2004 r. w wyniku interwencji w trybie przewidzianym przepisami prawa uchwała ta została skorygowana. Działając w oparciu o w/w uchwały wyłoniony został w trybie negocjacji inwestor zewnętrznych tj. PWNS „Almax” sp. z o.o. Stosownie do zasad określonych w uchwałach Rady Miasta, pakiet większościowy tj. 51% udziałów w kapitale zakładowym, został zachowany przez Gminę Skarżysko-Kamienna. Inwestor zewnętrzny przystąpił do spółki MUK dokonując objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, które pokrył wkładem pieniężnym w wysokości 384.000,00 zł. W zamian za podwyższoną operację otrzymał 768 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy z nich. Podstawowym zadaniem prywatnego inwestora, czyli firmy „ALMAX” było sfinansowanie budowy sortowni odpadów komunalnych w Skarżysku-Kam. W związku z powyższym wszystkie stosowne pozwolenia i decyzje uzyskiwane były przez w/w firmę. Dotyczyło to również terenów pod inwestycje. Dla potrzeb budowy sortowni odpadów wykorzystane zostały budynki należące do Zakładów Metalowych „Mesko” przy ul. Legionów w Skarżysku-Kamiennej. Objęcie 49% udziałów przez nowego Wspólnika w spółce MUK pozwoliło na dokapitalizowanie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, poprawę jakości świadczonych usług oraz realizację inwestycji, które byłyby niemożliwe do przeprowadzenia bez pozyskania kapitału zewnętrznego. Do najbardziej istotnych zakupów inwestycyjnych zrealizowanych wskutek wejścia „ALMAX”-u do spółki MUK należy zaliczyć zakup: kompaktora, dwóch śmieciarek, autokarawanu, dystrybutora paliwa, pojemników o zróżnicowanych pojemnościach, sprzętu komputerowego oraz nowego samochodu tj. śmieciarki MAN. Przystąpienie inwestora strategicznego do spółki MUK stworzyło szansę rozwoju tego podmiotu komunalnego, przede wszystkim poprzez zapewnienie środków finansowych, jakich niewątpliwie spółka funkcjonująca jako podmiot jednoosobowy nie była w stanie wygenerować. Natomiast zrealizowane dotychczas zakupy inwestycyjne przyczyniły się do poszerzenia obszaru działania spółki i wyjścia poza teren powiatu skarżyskiego oraz umożliwiły świadczenie zwiększonego zakresu usług wywozowych na wyższym niż dotychczas poziomie i uzyskanie konkretnych efektów ekonomicznych tj. dodatniego wyniku finansowego w prowadzonej działalności wywozowej.

Nowy regulamin

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach opracowany został nowy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna”. Regulamin został przyjęty uchwałą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2006 r. Celem tego regulaminu była poprawa stanu środowiska naturalnego Gminy Skarżysko-Kamienna poprzez opracowanie właściwych kierunków rozwiązań gospodarki odpadami oraz wdrażanie skutecznych mechanizmów, zapobiegających degradacji środowiska. Regulamin ten uporządkował system gospodarki odpadami na terenie gminy oraz określił sposób i zakres prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Narzucił także mechanizmy promujące segregację odpadów przez mieszkańców naszego miasta, które polegały na znacznym obniżeniu ceny odbioru odpadów posegregowanych. Nowy regulamin precyzował także istotne kwestie dotyczące odbioru odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów. Każdy rodzaj odpadu ma zostać odebrany od mieszkańców w specjalnie przygotowanych do tego celu kontenerach. Stworzone zostały także gminne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych, do których trafiały odpady niebezpieczne odbierane przez firmy oraz dostarczane przez prywatne osoby. Punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych zlokalizowane są w następujących miejscach:
- na terenie spółki MUK ul. 1-go Maja 103
- przy Zakładzie Segregacji i Odzysku Odpadów Komunalnych i Produkcji Paliwa Alternatywnego w Skarżysku Kamiennej ul. Legionów 122 w Skarżysku-Kamiennej

Stworzenie i obsługę dwóch gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna zlecono firmie „ALMAX”. Obsługa gminnych punktów polegały na odbiorze i utylizacji odpadów niebezpiecznych. Odbiór odpadów niebezpiecznych od mieszkańców był bezpłatny.W regulaminie duży nacisk kładziony jest na ewidencję zawartych przez mieszkańców umów na odbiór odpadów oraz kontrolę tych umów. Wszystkie te działania mają służyć poprawie wizerunku miasta, wyeliminować problem „podrzucania odpadów” do publicznych koszy i pojemników oraz całkowicie zlikwidować problem „dzikich wysypisk”. Regulamin rozwiązuje także problem zwierząt domowych, a w szczególności psów. Na właścicieli psów nałożony zostaje obowiązek rejestracji zwierzęcia w Urzędzie Miasta oraz stosowania się do wszystkich postanowień regulaminu. Działanie takie ma na celu wyeliminowanie problemu bezpańskich psów wałęsających się po ulicach i stwarzających duże zagrożenie dla mieszkańców miasta. Działając w interesie mieszkańców Skarżyska-Kamiennej przygotowana została uchwała o górnych stawkach za odbiór odpadów, w której zawarte są zaporowe stawki za odbiór odpadów od mieszkańców. Firmy odbierające odpady i posiadające umowy z mieszkańcami nie mogą pobierać wyższych stawek, niż te, które określone są w uchwale.

Zgodni radni

Na ostatniej sesji Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej w 2006 r. radni jednogłośnie poparli proponowane projekty uchwał.

Jeden z nich dotyczył sprzedaży sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na Osiedlu Rejów w mieście Skarżysko-Kamienna na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach. Przypomnijmy. Gmina Skarżysko-Kamienna wraz ze Społecznym Komitetem Budowy Gazociągu w Osiedlu Rejów w latach 1999 - 2001 zrealizowała inwestycję pn. „Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w Osiedlu Rejów”. Koszt inwestycji wyniósł netto 333.480 zł. Inwestycja ta do dnia dzisiejszego była własnością gminy, ponieważ po wejściu w życie ustawy zmieniającej prawo energetyczne Karpacka Spółka Gazownicza uznała przyjęcie inwestycji za nieekonomiczne. Warunkiem przejęcia inwestycji było wykonanie instalacji gazowej przez min. 50% użytkowników. Warunek ten został spełniony i Karpacka Spółka Gazownicza wyszła z propozycją kupna od gminy w/w gazociągu proponując wartość netto 151.200zł. Proponowana wartość gazociągu została ustalona następująco: od kosztu inwestycji odjęto wartość opłaty przyłączeniowej na dzień podpisania umowy przyłączeniowej tj. 161.000 zł. oraz koszt amortyzacji. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na sprzedaż majątku gminnego wytworzonego podczas realizacji tej inwestycji.

Pozostałe projekty uchwał związane były ze zmianami w budżecie i ustaleniem wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Sprawa dotyczyła przebudowy ulicy Krasińskiego, inwestycji realizowanej przez Starostwo Powiatowe na podstawie porozumienia z gminą Skarżysko-Kamienna. Przekazanie dotacji nastąpi w pierwszym kwartale 2007 roku.

84 lata za nami

Dziś, tj. 28 grudnia obchodzimy 84 rocznicę podpisania przez premiera generała Władysława Sikorskiego Rozporządzenia Rady Ministrów o nadaniu praw miejskich gminie Kamienna.

Data ta, była jedynie początkiem drogi legislacyjnej, jaką nasze miasto musiało jeszcze przejść. Z dniem 1 stycznia 1923 r. gmina Kamienna miała prawa miejskie, ale z mocą prawa nabyła je dopiero 18 listopada 1923 r. ( po tzw. vocacio legis)

Jednak zdaniem historyków za datę nabycia praw miejskich powinno się uznać dzień 6 czerwca 1923 r, kiedy to odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Miejskiej Kamienna. Przypomnijmy. Zanim do niej doszło 3 maja 1923 r zostały rozpisane cztery listy imienne do Rady Miejskiej. Startowało z nich 104 kandydatów na 24 radnych. Jako ciekawostkę można podać, że na żadnej z list nie było kobiety, a średnia wieku wynosiła 44 lata. Wygrali kandydaci z Listy Narodowej – 37%. Przez rok Kamienna nie miała burmistrza, dopiero w wyniku rozstrzygnięcia konkursu urząd ten objął 22 czerwca 1924 r dr Tadeusz Mażdżeński, a po roku zmienił go Wawrzyniec Ergietowski. Przez pierwszy rok istnienia miasta Kamienna obowiązki burmistrza pełnił jego zastępca Jan Grodnicki. I w taki sposób Skarżysko-Kamienna zostało 161 miastem II Rzeczypospolitej.

Dziś prezydent Roman Wojcieszek wspólnie z przewodniczącym Rady Miasta Janem Maćkowiakiem i swoim zastępcą Zdzisławem Kobierskim, przed rozpoczęciem ostatniej sesji Rady Miasta w 2006 r., dla uczczenia tej rocznicy złożyli kwiaty przed pomnikiem gen. Władysława Sikorskiego. O rocznicy pamiętał również vicestarosta powiatu skarżyskiego Leszek Lepiarz, który wraz z członkami Zarządu Arturem Berusem i Cezarym Cioskiem przybyli na te uroczystości.

Światełko pokoju trafiło do naszych domów

 22 grudnia, w piątek, harcerze przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju prezydentowi Romanowi Wojcieszkowi. Przed spotkanie opłatkowym z dziennikarzami harcerze przekazali na ręce prezydenta światełko pokoju.

Tuż przed Bożym Narodzeniem, Betlejemskiego Światła Pokoju jest przekazywane włodarzom i ludziom dobrej woli. Upamiętnia ono przyjście na świat Chrystusa. Związana z nim legenda głosi, że pierwszym, który przewiózł je w rodzinne strony był rycerz powracający z wyprawy krzyżowej, pragnący przekazać najbliższym tchnienie dobroci i pokoju. Skauci i harcerze podtrzymując tą tradycję sztafetą niosą Płomyk Nadziei po całej Polsce i Europie.

- Jestem niezmiernie wzruszony, że mnie w tym roku przypadł ten zaszczyt – powiedział Roman Wojcieszek.

Po czym odpalił od światła zapalonego w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem swój świąteczny stroik. Każdy z pracowników Urzędu Miasta mógł potem zanieść światełko betlejemskie do swoich domów.

Wystrzałowe dwa dni

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta z 23 grudnia 1996 r. na terenie gminy Skarżyska-Kamiennej tylko 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku można używać środków pirotechnicznych w miejscach publicznych.

Petardy i inne środki pirotechniczne mogą być używane tylko przez osoby, które ukończyły 18 lat z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia i mienia osób trzecich. W innych terminach wymagane jest okolicznościowe zezwolenie Prezydenta Miasta. Temu kto dokonuje sprzedaży albo używa środków pirotechnicznych wbrew zakazowi, zgodnie z art. 54 kodeksu wykroczeń, grozi mandat w wysokości do 500 zł. lub skierowanie wniosku do Sądu Grodzkiego. Takiej same karze podlega osoba, która nakłania lub udziela pomocy do używania tych środków. W przypadku stwierdzenia popełnienia wykroczeń, o których mowa w art. 82 i 83 kodeksu wykroczeń należy powiadomić Policję, która w tych dniach będzie prowadzić wzmożone kontrole używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych.

Dla wyrównania różnic

 W ramach projektu “Dotrzeć z pomocą” dotyczącego wyrównywania różnic między regionami został zakupiony przez gminę samochód Ford Transit 9-osobowy przystosowany do przewozu wózków inwalidzkich osób niepełnosprawnych.

Koszt samochodu wyniósł 128.430,50 zł, z czego 92 tys. zł pozyskano z funduszu PFRON, a pozostałą kwotę 36.430,50 zł. wyłożyła gmina Skarżysko-Kamienna. Samochód zostanie przekazany do dyspozycji Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy przy skarżyskim MOPS w piątek 22 grudnia 2006 r. Do tej pory organizowali oni transport dla swoich niepełnosprawnych klientów poprzez jednorazowy wynajem samochodu np. w celu dowiezienia na badania, do lekarza, przewiezienia do Domu Pomocy Społecznej. Często też niepełnosprawni wraz z towarzyszącymi im pracownikami korzystali z komunikacji publicznej. Brak środka transportu utrudniał świadczenie pomocy przez Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy na rzecz swoich niepełnosprawnych klientów. A przecież w sytuacji interwencyjnej potrzebne jest szybkie dotarcie pracownika socjalnego, czy też terapeuty do podopiecznego, co jest utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe publicznym środkiem transportu. Z powodu braku pojazdu klienci nie mogli w pełni korzystać z pomocy oferowanej przez

Wigilijny czas

 W środę, 20 grudnia, prezydent Roman Wojcieszek uczestniczył w jasełkach przygotowanych przez wychowanków Zespołu Placówek Opieki i Wychowania Interwencji Kryzysowej “Przystań”.

Dzieci przygotowały wspaniałą ucztę duchową dla zaproszonych gości. Wiersze, kolędy i pastorałki wypełniły całe przedstawienie jasełkowe. Swoim występem wprowadziły wszystkich w niepowtarzalny świąteczny nastrój. Każdy z zaproszonych został obdarowany upominkiem świątecznym. Prezydent Roman Wojcieszek i starosta skarżyski Jerzy Żmijewski otrzymali od dzieci wspaniałe chatki z piernika. Potem tradycyjnie już, każdego gościa z osobna, dzieci oprowadziły po swoim “domu”. Pokazali swoje pokoje, ulubione zabawki i zdradzili swoje marzenia. Prezydenta do swojego pokoju zaprowadziły “aniołki”. Dziewczynki zdradziły, że święta spędzą w domu rodzinnym, a pod choinkę chciałyby otrzymać: jedna pieska, a druga lalkę. Prezydenci uczestniczyli również tego dnia w spotkaniu wigilijnym z radnymi Rady Miasta, uczniami w Szkole Podstawowej nr 1, dziećmi ze świetlicy środowiskowej w Caritas przy parafii NSJ i “Wzajemna Pomoc” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.