Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Monitoring działa bez zarzutu

- Już pierwszych pięć kamer, które zainstalowano w 2005 roku przyniosło poprawę bezpieczeństwa w Skarżysku – powiedział Piotr Maturlak, komendant skarżyskiej policji. Podczas oficjalnego oddania do użytku monitoringu Prezydent Skarżyska Roman Wojcieszek zapowiedział kolejne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

- W budżecie miasta na 2007 r. przeznaczyliśmy kwotę 70.000 zł na zakup macierzy dyskowej w celu zwiększenia pojemności dysków twardych, co pozwoli archiwizować zapisy o zdarzeniach i przestępstwach do 30 dni – powiedział prezydent. Zdzisław Kobierski, zastępca prezydenta przypomniał, że dzisiejsza uroczystość jest również zasługą poprzedniej władzy, która rozpoczęła inwestycję.

- Musimy pamiętać, że inwestycję tą rozpoczął prezydent Waldemar Mazur i jego zastępca Andrzej Kazanowski. Należą im się słowa uznania za wytrwałość w jej przeprowadzeniu do końca – powiedział.

- Aby prawdy stało się zadość powiem tylko, że to PIS rozpoczął starania o stworzenie w Skarżysku systemu monitoringu – dodał radny Jerzy Stopa.

Podczas środowej uroczystości prezydent Roman Wojcieszek i zastępca komendanta wojewódzkiej policji Waldemar Wódkowski podpisali porozumienie o finansowanie napraw i konserwacji monitoringu.

Nie zabrakło na niej również sponsorów, dzięki którym inwestycja ta mogła zostać zakończona.

Pod czujnym okiem

 Dziś tj, 28 lutego o godz. 14.00 w Powiatowej Komendzie Policji w Skarżysku-Kamiennej zostanie uroczyście przekazany system monitoringu wizyjnego. Dwuletnia inwestycja dobiegła końca.

Inwestycja została zaplanowana jako zadanie dwuetapowe. W 2005 r. kosztem 232 tys. zł. opracowana została dokumentacja wykonawcza i wybudowano Centrum Dozoru Monitoringu, do którego podłączone zostało pięć kamer. W 2006 r. przystąpiono do rozbudowy systemu do 16 kamer zakładając, że II etap inwestycji będzie finansowany z budżetu miasta oraz wsparciu przedsiębiorców, instytucji ubezpieczeniowych i banków. I tak też się stało. W ramach sponsoringu, po dwa zestawy kamerowe, przekazały ZEORK S.A. i Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Lublinie, który dodatkowo zainstalował w hali Dworca PKP – dwie kamery, również włączone do miejskiego systemu. Ponadto PZU S.A. Inspektorat w Ostrowcu Świętokrzyskim przekazał kwotę 10.000 zł., a Bank Spółdzielczy w Suchedniowie – 15.000 zł. Gmina Skarżysko-Kamienna na drugi etap przeznaczyła kwotę 220 tys. zł. Obecnie System Monitoringu Wizyjnego Miasta składa się z Centrum Monitoringu mieszczącego się w siedzibie Komendy Powiatowej Policji oraz 16 kamer zainstalowanych w różnych częściach miasta. Łączna wartość inwestycji wyniosła około 560 tys. zł. Ponadto w budżecie miasta na 2007 r. Gmina Skarżysko-Kamienna przeznaczyła kwotę 70.000 zł na zakup macierzy dyskowej w celu zwiększenia pojemności dysków twardych, co pozwoli archiwizować zapisy o zdarzeniach i przestępstwach do 30 dni. Monitoring obsługują cztery osoby zatrudnione przez Urząd Miasta w ramach programu “50+”.

Podczas uroczystości prezydent Roman Wojcieszek podziękuje sponsorom, którzy rzeczowe i finansowe wsparli inicjatywę gminy.

Serdecznie dziękujemy:

pani Agnieszce Fąfara-Markiewicz, Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Suchedniowie

pani Mariannie Jankiewicz, dyrektorowi Oddziału Skarżysko-Kamienna Banku Spółdzielczego w Suchedniowie

pani Annie Kmiecik, dyrektorowi Inspektoratu PZU w Ostrowcu Świętokrzyskim

panu Włodzimierzowi Mazurkowi, Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi Naczelnemu ZEORK S.A.

panu Dariuszowi Zduńczykowi, dyrektorowi Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Lublinie

Osobne podziękowania należą się osobom, które zapewniły sprawną realizację naszej inwestycji t.j.

panu Grzegorzowi Kwiatkowskiemu, dyrektorowi oddziału Regionalnego Infrastruktury Poczty Polskiej w Kielcach

pani Beacie Lefek, naczelnikowi Rejonowego Urzędu Pocztowego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej

panom Zenonowi Chojnie, dyrektorowi Rejonowego Zakładu Energetycznego Skarżysko i jego zastępcy Lechowi Kobierskiemu

panu Krzysztofowi Pióro, dyrektorowi Zakładu Linii Kolejowych PKP w Skarżysku-Kamiennej

panu Janowi Raczyńskiemu, zarządcy Rejonu Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. W Skarżysku-Kamiennej

panom Jerzemu Chabockiemu, dyrektorowi naczelnemu firmy Forestel i jego zastępcy Tadeuszowi Wasilewskiemu – wykonawcom

Szczególne podziękowanie należą się wiceprezydentowi Zdzisławowi Kobierskiemu, który świadczył nieodpłatnie usługi doradcze w zakresie przedsięwzięcia, sporządził część techniczną w specyfikacji przetargowej, służył profesjonalną wiedzą w trakcie procesu przetargowego, sprawował nadzór nad wykonywaniem inwestycji i uczestniczył w odbiorze prac.

Monitoring stanowi kolejny krok w walce z przestępczością, a sami mieszkańcy Skarżyska mają szansę czuć się bezpieczniej “pod jego okiem”. Według ogólnopolskich statystyk podobne przedsięwzięcia obniżają ilość zjawisk przestępczych nawet do kilkudziesięciu procent w skali roku.

Nie ma chętnych

 Po raz kolejny został ogłoszony nabór na wolne stanowiska radcy prawnego w skarżyskim magistracie. Poprzedni nabór nie przyniósł rozstrzygnięcia.

Sośród pięciu ofert, jakie wpłynęły w związku z ogłoszeniem naboru na stanowisko radcy prawnego tylko dwie oferty spełniały wymagania określone w ogłoszeniu o naborze tj. oferta Aleksandry Stefańskiej oraz Anny Fonfara.

- Pani Anna Fonfara w ramach zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy nie deklarowała wykonywania pracy w siedzibie Urzędu przez cztery dni w tygodniu. Z uwagi na brak możliwości dokonania wyboru kandydata zdecydowano o ogłoszeniu kolejnego naboru na w/w stanowisko pracy – powiedział Roman Wojcieszek, prezydent.

Na oferty wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami i dokumentami (ich wykaz znajduje się na www.bip.skarzysko.pl ) czekamy do 6 marca.

Jesteśmy gotowi

Skarżysko-Kamienna jest gotowe do aplikowania o środki z Unii Europejskiej. Władze Skarżyska w stanowczy sposób zdementowały pojawiające się informacje o tym, iż miasto nie jest przygotowane na pozyskiwanie unijnych funduszy, ponieważ nie posiada programu zagospodarowania przestrzennego miasta.

- Skarżysko-Kamienna jest gotowe do aplikowania o środki z Unii Europejskiej, ma natomiast utrudnienia w dostępie do ich uzyskania - powiedział wiceprezydent Skarżyska Zdzisław Kobierski.- W tej chwili wszystko zmierza do dalszego pogłębiania różnic między Kielcami a resztą regionu. Naszym sztandarowym projektem jest rewitalizacja osiedla Zachodniego i Rejowa. Będziemy robić wszystko, aby nasz projekt wszedł na listę indykatywną.

- W chwili obecnej Skarżysko-Kamienna dysponuje 12 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a kolejne trzy są w fazie opracowania. Stanowi to łącznie ok. 7% powierzchni miasta, ale trzeba pamiętać, że tereny leśne (na które raczej nie sporządza się planów miejscowych) stanowią ok. 1/3 powierzchni obszaru Skarżyska – wyjaśnia Ewa Stachowicz, naczelnik wydziału planowania przestrzennego, urbanistyki i ochrony środowiska ze skarżyskiego Urzędu Miasta. - Plany te obejmują obszary, na terenie których istnieje możliwość inwestowania zarówno budownictwa mieszkaniowego, usług, handlu, przemysłu czy też sportu i rekreacji. Prawdą jest, że plany miejscowe są dla gminy podstawowym instrumentem kształtowania przestrzeni urbanistycznie nie zainwestowanych, lecz w przypadku ich braku istnieje możliwość inwestowania poprzez uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. W przeciwieństwie do planów miejscowych, decyzje te dają możliwość spojrzenia na zagospodarowanie terenu na dzień jej rozstrzygania, natomiast plany miejscowe zawierają zapisy tj. zakazy i nakazy, które w znacznym stopniu mogą ograniczyć potrzeby Inwestorów - dodaje.

Na dzień dzisiejszy obowiązuje „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, które jest wiążące dla organów gminy zarówno przy sporządzaniu planów miejscowych jak i przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, zawierają pewne ograniczenia. Dlatego Gmina Skarżysko-Kamienna, biorąc pod uwagę ciągle zmieniającą się sytuację społeczno – gospodarczą kraju i związane z tym potrzeby społeczeństwa, przystąpiła do jego zmiany.

- Stwierdzenie, że „Skarżysko nie ma planów, dlatego Inwestorzy nie przychodzą” jest w tym przypadku nie trafione i bardzo krzywdzące, gdyż nie zdarzyło nam się jeszcze, żebyśmy odmówili jakiemuś przedsiębiorcy lokalizacji inwestycji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej z uwagi na brak planu miejscowego. Decyzje odmowy wydaje się jedynie w przypadku, gdy dana inwestycja jest niezgodna z obowiązującymi przepisami lub zapisami „Studium”.Wydaliśmy ich zaledwie kilka i dotyczyły postawienia garażu -blaszaka i budowy domu na terenach zalewowych - potwierdziła naczelnik Stachowicz. Należy również podkreślić, że sporządzanie planów miejscowych jest procedurą długotrwałą, wymagającą spełnienia wszystkich warunków, terminów i wymogów zapisanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717 ze zmianami). Przystąpienie do planu obejmującego cały teren miasta spowodowałoby wstrzymanie jakichkolwiek inwestycji do czasu jego opracowania. Również koszt takiego planu (obejmującego tereny już zainwestowane, lasy i obszary niebudowlane), liczony byłby w milionach złotych.

'13' najlepsza

W sobotę, 24 stycznia, został rozstrzygnięty Turniej Gier i Zabaw dla uczniów szkół podstawowych rozgrywany w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku-Kamiennej. “Trzynastka”nie miała sobie równych, choć rywalizacja była ostra i zaciekła.

W turnieju wzięły udział ostatecznie cztery skarżyskie podstawówki: 4,7,8 i 13. Ze względu na choroby zawodników, niektóry uczniowie musieli wykonywać ćwiczenia dwukrotnie. Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w ogóle się nie stawiła. Jedynie “siódemka” nie miała problemów z obsadą na turnieju. Dysponowali nawet rezerwowymi zawodnikami. Poziom zawodów był bardzo wysoki.

Również rodzice mieli możliwość sprawdzenia swoich sportowych możliwości i oceny trudności ćwiczeń wykonywanych przez swoje pociechy. Rzucali oni ringiem na materac. W zależności od trafionych rzutów, w nagrodę otrzymywali po jednym lub dwa bilety do kina.
W tym roku każde dziecko uczestniczące w Turnieju otrzymało bilet do Miejskiego Centrum Kultury.

Zwycięzcami Turnieju została Szkoła Podstawowa nr 13, drugie miejsce przypadło - Szkole Podstawowej nr 7, trzecie – SP nr 8, natomiast czwarte - SP nr 4.

Puchar za I miejsce dla najlepszych ufundował dyrektor Szkół AWANS Sławomir Lewandowski, a skarżyski Urząd Miasta bon na zakup sprzętu sportowego w wysokości 400zł. Za drugie miejsce szkoła otrzymała bon w wysokości 300 zł, za trzecie - w wysokości 200 zł, a za czwarte – 100 zł.

Będziemy czuć się bezpiecznie

28 lutego o godz. 14.00 w Powiatowej Komendzie Policji w Skarżysku-Kamiennej nastąpi uroczyste przekazanie systemu monitoringu wizyjnego i prezentacja jego technicznych możliwości.

Przypomjnijmy. W ramach realizacji programu poprawy bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania przestępczości w 2004 roku miasto Skarżysko-Kamienna zajęło II miejsce w kategorii miast w ogólnopolskim konkursie „ Bezpieczna gmina” zorganizowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem konkursu było wyłonienie gmin, które wyróżniają się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia. Dążąc do skutecznej organizacji bezpieczeństwa w mieście Prezydent Miasta wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji podjęli inicjatywę pn. „ Bezpieczne miasto - monitoring”, polegającą na budowie systemu monitoringu wizyjnego miasta. Funkcjonuje on już od grudnia 2005 r. W ramach monitoringu zamontowano tzw. “centrum dozoru” (w budynku Komendy Powiatowej Policji) oraz pięć kamer przy skrzyżowaniu ulic Norwida i Piłsudskiego, skrzyżowaniu Słowackiego i Tysiąclecia, na budynku Poczty przy ul. Niepodległości 90, przy skrzyżowaniu Sokolej z Tysiąclecia oraz na jednym z budynków przy Plantach (ul. Zielna). Drugi etap inwestycji, w którym pojawiły się trzy kolejne kamery, zrealizowany został wiosną 2006 r. We wrześniu 2006 kamery zostały zainstalowane na terenie Muzeum Orła Białego. Całość tych prac kosztowała około 240 tys. zł.

Cały system monitoringu wizyjnego miasta dziś stanowi 16 kamer najwyższej klasy światowej i właśnie 28 lutego 2007 r. zostanie przekazany skarżyskiej Komendzie Policji.

Monitoring stanowi kolejny krok w walce z przestępczością, a sami mieszkańcy Skarżyska mają szansę czuć się bezpieczniej “pod jego okiem”. Według ogólnopolskich statystyk podobne przedsięwzięcia obniżają ilość zjawisk przestępczych nawet do kilkudziesięciu procent w skali roku.

Lokalizacja kamer monitoringu wizyjnego miasta Skarżyska-Kamiennej
Centrum Monitoringu – Budynek KPP
Kamera 1 – słup energetyczny przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego/Norwida – Poczta nr 4
Kamera 2 – Słup energetyczny przy skrzyżowaniu ulic Tysiąclecia/Słowackiego – MCK
Kamera 3 – Budynek Poczty nr 2 ul. Niepodległości 90
Kamera 4 – Słup energetyczny przy skrzyżowaniu ulic Sokola/Tysiąclecia – Manhattan
Kamera 5 – Budynek mieszkalny SM ul. Zielna 9 (Planty)
Kamera 6 – Budynek Dworca PKP
Kamera 7 – Słup energetyczny przy skrzyżowaniu ulic Szydłowieckiej/Spółdzielcza – Rejon Energetyczny
Kamera 8 – Słup energetyczny przy skrzyżowaniu ulic Sokola/Spółdzielcza
Kamera 9 – Słup energetyczny przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego/Krasińskiego – Panorama
Kamera 10 – Słup energetyczny przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego/Tysiąclecia – Stadion Ruchu
Kamera 11 – Słup energetyczny przy skrzyżowaniu ulic Legionów/Staffa – skwer Solidarności
Kamera 12 – Słup energetyczny w pasie ul.1-go Maja 6/Towarowa 62 – kładka dla pieszych
Kamera 13 – Słup energetyczny przy skrzyżowaniu ulic 1 Maja 65/Czerwonego Krzyża – Eskulap
Kamera 14 – Słup energetyczny przy pawilonie targowiska miejskiego – ul. Rynek
Kamera 15 i 16 – Hala dworca kolejowego ul. Niepodległości 90

Medale za synów w wojsku

Srebrne medale „Za zasługi dla obronności kraju” otrzymało czworo rodziców ze Skarżyska-Kamiennej, których trzech synów nienagannie pełni lub pełniło czynną służbę w Wojsku Polskim.

Ceremonia wręczenia odznaczeń odbyła się 20 lutego 2007 r. w Starachowicach. Decyzją Ministra Obrony Narodowej Radosława Sikorskiego z dnia 27 września 2006r. medale nadano: Alinie i Wacławowi Falasie oraz Danieli Florczyk i Wiesławowi Bilskiemu.

Medale przypinał major Tomasz Andrzejewski, zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Starachowicach.

W tym samym dniu prezydent Skarżyska Roman Wojcieszek spotkał się z wyróżnionymi rodzicami w skarżyskim magistracie. Były dyplomy i upominki od urzędu. Przy kawie i cieście czas upłynął na wspomnieniach i miłej pogawędce. Rozmawiano m.in. na temat kobiet, które coraz liczniej służą w wojsku polskim.

Unia coraz bliżej Skarżyska

19 lutego b.r. prezydent Skarżyska Roman Wojcieszek wspólnie z Ewą Wierzbowicz, naczelnik wydziału inwestycji gospodarki komunalnej był w Warszawie. W tym dniu została podpisana umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Konsorcjum trzech firm w sprawie przygotowania wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia “Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym”.

Wykonawca ma 120 dni na przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku w Brukseli. Koszt inwestycji to 28 mln EURO, z czego dotacji unijnych możemy dostać blisko 70%.

- Projekt ten ma 99% szansy na jej doprowadzenie do końca. Zawsze istnieje jednak 1 % niepewności – mówi prezydent Roman Wojcieszek. - Dodam tylko to, że projekt ten znalazł się na liście indykatywnej (priorytetowej). W listopadzie spodziewamy się decyzji z Brukseli. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, fizycznie rozpoczniemy inwestycję na wiosnę 2008r.

Zadbają o ład i porządek

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej uregulował już kwestie porządkowe w naszym mieście. Przetargi zostały rozstrzygnięte.

Opróżnianiem koszy miejskich zlokalizowanych na terenie Skarżyska-Kamiennej (375 sztuk) w 2007 r zajmie się kielecka firma MAKPOL. Miesięcznie wykonuje tą usługę za kwotę 8.025, 00 zł (brutto). W ubiegłym roku opróżnianiem koszy zajmowała się skarżyska firma SIGMA. W tym roku podjęła się ona tylko montażu ławek i koszy na śmieci zakupionych przez skarżyski Urząd Miasta.

Urząd Miasta podpisał już umowy na świadczenie innych usług. I tak. Przycinką drzew z uformowaniem ich koron zajmie się Pracownia Architektury Krajobrazu EDEN ze Skarżyska-Kamiennej. Jest to firma sprawdzona. W ubiegłym roku też świadczyła takie usługi. W tym roku gmina zapłaci im 17,55 zł (brutto) za jedną sztukę drzewa. Natomiast wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi imienia wraz z ich wywozem i utylizacją będzie się zajmowała, podobnie jak w ubiegłym roku, skarżyska firma TRANS. Za miniony rok gmina zapłaciła im ponad 18.000 złotych (brutto).

Uregulowana została ponadto sprawa sprzątania w rejonie targowiska miejskiego przy ulicy Rynek. W tym roku sprzątaniem zajmie się firma EXPOL-BIS, natomiast likwidacją dzikich wysypisk śmieci, po raz kolejny, Miejskie Usługi Komunalne.

Turniej Gier i Zabaw

 24 lutego w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku-Kamiennej zostanie rozegrany Turniej Gier i Zabaw dla uczniów szkół podstawowych. W Turnieju weźmie udział pięć skarżyskich podstawówek.

Drużynę stanowić będą uczniowie jednej szkoły z klas I-VI i będzie się składać z 36 uczniów (po 18 dziewcząt i 18 chłopców z klas I-VI) po 3 chłopców i 3 dziewczynki z każdego poziomu. Zawody odbędą się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych nr 1 przy ulicy Sezamkowej w dwóch grupach wiekowych. Do zawodów przystąpią drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 1,7,4, 8 i 13.

Zawody odbędą się 24 lutego w takiej kolejności:
kl. I-III od godz.9.00 do 11.00
kl. IV-VI od godz.11.30 do 13.30

Zabawy dla klas I-III: sadzenie ziemniaków, wyścig na jednej nodze, sztafeta z przekładaniem szarfy, rzut piłeczką tenisową do ruchomego kosza, skoki na jednej nodze z kółkiem ringo pod kolanami, przekładanie krążków, rzut kółkiem ringo na materac, skoki obunóż z woreczkiem.

Zabawy dla klas IV-VI: kozłowanie piłki slalomem, rzut piłką do ruchomego kosza, skoki z kółkiem ringo na stopie, tor przeszkód, rzut kółkiem ringo partnera, skoki obunóż z woreczkiem, prowadzenie piłki nogą, rzut kręglarski do celu, skok w dal z miejsca dodawany.

Zakończenie turnieju i wręczenie nagród odbędzie się 3 marca o godz. 13.30

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.