Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Konsultacje społeczne

Dziś tj, 12 marca b.r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbędą się konsultacje społeczne dotyczące wykorzystania terenów przy ulicy Metalowców/Paryskiej oraz budowy przyszłego centrum miasta przy ulicy Sokolej. Na spotkaniu będzie także zaprezentowany projekt budżetu na 2007 rok.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie i dyskusję.

Oto porządek dzisiejszego spotkania
I Uporządkowanie zagospodarowania obszarów
- przyszłe centrum miasta
- teren Paryska/Metalowców
1. prezentacja prezydenta
2. pytania
3. odpowiedzi
II. Projekt budżetu miasta na 2007 rok
1. prezentacja prezydenta
2. pytania
3. odpowiedzi
III. Różne sprawy miejskie
- informacja zastępcy prezydenta o środkach unijnych
- koncepcje budowy drogi ekspresowej nr 7 – prezentacja prezydenta miasta
- pytania
- odpowiedzi
IV. Zakończenia spotkania
- wnioski końcowe

50 lat razem

 14 marca 19 małżeństw ze Skarżyska-Kamiennej zostanie odznaczonych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. W zdrowiu i chorobie żyją ze sobą już 50 lat.

Oto lista jubilatów, którzy 14 marca zostaną odznaczeni medalami za “Długoletnie pożycie małżeńskie”

14 marzec godz. 14.00
Henryka i Zbigniew Gonciarz, Henryka i Jan Dziopa, Henryka i Tadeusz Jagiełło, Władysława i Jan Marchewka, Irena i Franciszek Pilewscy, Halina i Stanisław Potrzeszcz, Wanda i Alfred Suligowscy, Emanuela i Juliusz Staśkowiak, Zofia i Edward Szwajewscy, Barbara i Marian Wrona.

14 marzec godz. 15.00
Anna i Bogdan Bogacz, Ewa i Ryszard Dziopa, Daniela i Marian Majorczyk, Maria i Zdzisław Miernik, Leokadia i Ludwik Pająk, Lidia i Jerzy Półtorak, Janina i Zygmunt Wiśniewscy, Halina i Czesław Woźniak, Czesława i Mieczysław Zybała.

To dobry budżet

 16 marca na sesji Rady Miasta zostanie przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2007 rok, najważniejszy akt prawno - finansowy gminy.

Uchwała budżetowa określa najważniejsze zasady prowadzenia gospodarki finansowej miasta, źródła i wielkość dochodów oraz wysokość i rodzaj wydatków. Stanowi zatem w znacznej mierze o warunkach życia lokalnej społeczności.

- Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że projekt uchwały budżetowej, który przedłożę pod obrady Rady Miasta, różni się od projektu, który został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym terminie tj. w dniu 15 listopada 2006 roku – wyjaśnia prezydent Roman Wojcieszek. - Do projektu uchwały zostały wprowadzone autopoprawki skutkujące obniżeniem kwoty przychodów z kredytów i pożyczek łącznie o kwotę 1.330.134 zł. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu do budżetu nadwyżki wolnych środków w kwocie 3.296.134 zł pozostających na rachunkach bankowych Miasta na koniec 2006 roku.

Projekt ten różni się od poprzedniego w kluczowych pozycjach:
- zwiększa o ponad 3 mln zł plan dochodów
- zwiększa o ponad 3 mln zł plan wydatków - przy czym zwiększenia umożliwiają aplikowanie o środki ze źródeł bezzwrotnych
- zmniejsza o ponad 1 mln 300 tys. przychody z kredytów
- zmniejsza poziom długu na koniec roku o ponad 3 mln 300 tys. zł

Miasto przewiduje w 2007 roku udzielenia dla SP ZOZ pożyczki w kwocie 620.000 zł, która umożliwi oddłużenie Przychodni Miejskich. Ponadto, po uwzględnieniu wysokiego stanu wolnych środków finansowych na koniec 2006 roku, planowane jest zwiększenie w bieżącym roku o 1,5 mln zł kwotę spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dochody budżetu Miasta w 2007 roku osiągną poziom 85.395.466 zł a więc będą wyższe niż w 2006 roku o 1 mln zł czyli o 1,2 %. W strukturze dochodów największy udział mają dochody własne. W 2007 roku zostały zaplanowane na poziomie uzyskanych w 2006 roku.

Najważniejszymi źródłami dochodów własnych są wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dochody z dzierżawy i sprzedaży składników majątku gminy.

Wpływy z podatku od nieruchomości będą w 2007 roku wyższe o około 300.000 zł od dochodów z tego tytułu osiągniętych w 2006 roku. Będzie to efektem poprawy ściągalności podatku od osób prawnych.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych rosną corocznie o ok. 2 mln zł. Te wielkości planuje dla budżetów gmin Ministerstwo Finansów. Na 2007 rok zostały zaplanowane dla naszego Miasta na poziomie wyższym niż w bieżącym roku o ponad 2,3 mln zł, tj. o 13,6 %.

Maleje natomiast o około 3 mln 700 tys. zł w porównaniu z 2006 rokiem kwota subwencji ogólnej, przy czym część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o prawie 540 tys. zł, natomiast Miasto nie otrzymało części wyrównawczej subwencji ogólnej. Kwota dotacji celowych otrzymywanych z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wzrasta o ok. 5 mln 350 tys. zł. Ma to związek z poszerzeniem zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych przez gminy. Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto będą finansowane z dotacji na poziomie zbliżonym do bieżącego roku.

Realny przyrost wydatków Miasta na 2007 rok to kwota 10.510.342 zł, czyli o 12,3 % więcej w stosunku do ubiegłego roku. Należy zaznaczyć, że również w 2006 roku nastąpił ponad dziesięcioprocentowy przyrost wydatków. W poprzednich latach przyrost z roku na rok następował o około 1%.
W największym stopniu rosną wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ma to związek z zaplanowanymi na szeroką skalę inwestycjami. W strukturze wydatków najwyższy udział jak co roku mają wydatki na oświatę i pomoc społeczną.

Pomoc społeczna to zadania realizowane ze środków własnych np. dodatki mieszkaniowe, ale również tzw. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej np. wypłaty zasiłków rodzinnych, alimentów, zasiłki celowe - realizowane ze środków przekazywanych gminom z Urzędów Wojewódzkich. Gminy dokonują tylko transferu tych środków do rodzin uprawnionych do otrzymania tej pomocy.

Środki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą pochodzą w blisko 60% z subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu. Miasto asygnuje z własnych środków około 40% ogólnej kwoty. W 2007 roku jest to kwota zbliżona do roku 2006.

Na wydatki inwestycyjne Miasto przeznaczy w bieżącym roku kwotę ponad 12 mln zł, tj. około 15% więcej niż w ubiegłym roku. W porównaniu do 2003 roku jest to wzrost ponad dwuipółkrotny. Znaczącymi pozycjami w tych wydatkach są inwestycje drogowe, kontynuacje budowy hali sportowej, budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 - obie inwestycje współfinansowane z dotacji oraz wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji projektowanych do realizacji przy udziale środków unijnych.

Kiedy dzwonię po straż pożarną?

Został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pt.”Kiedy dzwonię po straż pożarną?”. Najlepsze prace trafiły do finału wojewódzkiego.

W konkursie mogli wziąć udział uczniowie w trzech kategoriach wiekowych:
- 6 - 8 lat
- 9 – 12 lat
- 13 – 16 lat
- dzieci niepełnosprawne

W tym roku swoimi pracami pochwalili się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3, 7 i 13 oraz z Gimnazjum Nr 1,2 i 3. Prace były bardzo łądne i ciekawe.

Oto wyniki konkursu.
W kategorii szkół podstawowych
I miejsce – Karolina Środa (SP 13)
II miejsce – Martyna Majstrek (SP 13)
III miejsce – Kamil Szlęzak (SP 13 )
IV miejsce – Agnieszka Bartosiewicz (SP 13)
V miejsce – Karolina Pluta – (SP 7)
Opiekunem uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 13 była Bożena Kwiatkowska, a ze Szkoły Podstawowej nr 7 – Agnieszka Maślak.
W kategorii dzieci starszych
I miejsce – Anna Winiarska
II miejsce – Dagmara Banaszewska
III miejsce – Karolina Tolak
IV miejsce – Sylwia Basiak
V miejsce – Wiktoria Różańska

Wszystkie wyróżnione prace były uczniów z Gimnazjum nr 2, a opiekunem uczniów był Sławomir Kubasiewicz.

Prace tych uczniów będą reprezentować gminę Skarżysko-Kamienna w finale wojewódzkim.

Zmiany w urzędzie

 Od 1 marca w skarżyskim magistracie nastąpiła zmiana schematu i regulaminu Urzędu Miasta. Zmiany te są spowodowane chęcią poprawy funkcjonowania Urzędu w aspekcie obsługi mieszkańców oraz nadania właściwej rangi strategii rozwoju miasta poprzez stworzenie nowego wydziału projektów i inwestycji miejskich.

- Chcieliśmy wzmocnić nasze działania w sferze ochrony środowiska i tworzenia projektów unijnych. Stąd zlikwidowany został wydział promocji i rozwoju miasta, a powstał wydział projektów i inwestycji miejskich – mówi Roman Wojcieszek, prezydent Skarżyska-Kamiennej. - Stworzony został również wydział zdrowia i polityki społecznej. Na naczelników tych dwóch wydziałów wkrótce zostanie ogłoszony nabór.

Prezydent podjął również decyzję, aby mieć tylko jednego zastępcę – Zdzisława Kobierskiego. Andrzej Bętkowski, proponowany wcześniej na drugiego zastępcę ostatecznie zdecydował się zostać w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

- Będę wspierał prezydenta Wojcieszka pracując w Sejmiku. Zawsze będzie mógł liczyć na moje poparcie - powiedział Andrzej Bętkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

- Na razie jest wakat na drugiego zastępcę. W związku z tym, że nie wiadomo, czy będą ponowne wybory. Uznałem, że tak będzie najlepiej. Z tego tytułu gmina poczyniła już oszczędności. Pracą z tego zakresu podzieliłem się ze swoim zastępcą i sekretarzem – dodał prezydent Wojcieszek.

W tej chwili wypowiedzenie otrzymał jedynie kierownik Biura Rady Miasta Andrzej Ciesek, w związku z tym, że powstało Biuro samorządowe, podległe bezpośrednio sekretarzowi. Podobnie sytuacja się ma z kierownikiem referatu administracyjno-gospodarczego. Stanowisko kierownika nie jest przewidziane w schemacie organizacyjnym.

Obecnie w skarżyskim magistracie jest zatrudnionych 141 osób.

Będzie skarga?

 W porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta zwołanej na 16 marca, radni mają podjąć uchwałę w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody świętokrzyskiego.

Rada Miasta postanowiła wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2007r . dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Skarżysko-Kamienna nr VI/2/2007 z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.

- Jest to logiczna konsekwencja naszego działania. Przysługuje nam prawo do wniesienia skargi na to rozstrzygnięcie do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Rozstrzygniecie doręczono w dniu 23 lutego 2007r. Podstawą wniesienia skargi jest uchwała Rady Miasta. W związku z tym, iż Trybunał Konstytucyjny w dniu 13 marca 2007r. będzie rozpatrywał zgodność z Konstytucją RP przepisu art. 26 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta, który miał stanowić podstawę wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna celowym jest, aby skarga uwzględniała już to stanowisko – powiedział Jan Maćkowiak, przewodniczący Rady Miasta.
Zgodnie z projektem uchwały wykonanie uchwały ma zostać powierzone Przewodniczącemu Rady upoważniając go do :
- sporządzenia skargi,
- wniesienia skargi,
- podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania,
- reprezentacji przed sądami wszystkich instancji,
- udzielenia dalszych pełnomocnictw procesowych.

Dostali szansę

 165 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Skarżysko-Kamienna zostanie skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych. Bezrobotni będą mieli zatrudnienie od 1 lutego do 31 grudnia 2007 r.

Prace będą wykonywane w jednostkach gminnych tj. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji, w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach publicznych. Dyrektor skarżyskiego MOPS-u Bożena Bętkowska wytypował 398 osób, z których gmina wybrała 165.

- Za jedną godzinę osoba taka otrzyma 6 zł do ręki, z czego 60 % pokrywa powiat, a 40 – gmina - mówi Teresa Smulczyńska, naczelnik wydziału organizacyjnego skarżyskiego UM.- Co roku gmina sporządza roczny plan potrzeb w zakresie tych prac. Natomiast starosta zawiera z gminą porozumienie na podstawie, którego sporządza się listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadaniem gminy jest prowadzenie ewidencji tych prac i szkolenie BHP.

Prace społecznie użyteczne będą się odbywać się w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. W Skarżysku każda z tych osób pracować będzie dwa razy w tygodniu. Całkowity koszt gminy z racji zlecenia tych prac wyniesie 7.920 zł.

Monitoring działa bez zarzutu

- Już pierwszych pięć kamer, które zainstalowano w 2005 roku przyniosło poprawę bezpieczeństwa w Skarżysku – powiedział Piotr Maturlak, komendant skarżyskiej policji. Podczas oficjalnego oddania do użytku monitoringu Prezydent Skarżyska Roman Wojcieszek zapowiedział kolejne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

- W budżecie miasta na 2007 r. przeznaczyliśmy kwotę 70.000 zł na zakup macierzy dyskowej w celu zwiększenia pojemności dysków twardych, co pozwoli archiwizować zapisy o zdarzeniach i przestępstwach do 30 dni – powiedział prezydent. Zdzisław Kobierski, zastępca prezydenta przypomniał, że dzisiejsza uroczystość jest również zasługą poprzedniej władzy, która rozpoczęła inwestycję.

- Musimy pamiętać, że inwestycję tą rozpoczął prezydent Waldemar Mazur i jego zastępca Andrzej Kazanowski. Należą im się słowa uznania za wytrwałość w jej przeprowadzeniu do końca – powiedział.

- Aby prawdy stało się zadość powiem tylko, że to PIS rozpoczął starania o stworzenie w Skarżysku systemu monitoringu – dodał radny Jerzy Stopa.

Podczas środowej uroczystości prezydent Roman Wojcieszek i zastępca komendanta wojewódzkiej policji Waldemar Wódkowski podpisali porozumienie o finansowanie napraw i konserwacji monitoringu.

Nie zabrakło na niej również sponsorów, dzięki którym inwestycja ta mogła zostać zakończona.

Pod czujnym okiem

 Dziś tj, 28 lutego o godz. 14.00 w Powiatowej Komendzie Policji w Skarżysku-Kamiennej zostanie uroczyście przekazany system monitoringu wizyjnego. Dwuletnia inwestycja dobiegła końca.

Inwestycja została zaplanowana jako zadanie dwuetapowe. W 2005 r. kosztem 232 tys. zł. opracowana została dokumentacja wykonawcza i wybudowano Centrum Dozoru Monitoringu, do którego podłączone zostało pięć kamer. W 2006 r. przystąpiono do rozbudowy systemu do 16 kamer zakładając, że II etap inwestycji będzie finansowany z budżetu miasta oraz wsparciu przedsiębiorców, instytucji ubezpieczeniowych i banków. I tak też się stało. W ramach sponsoringu, po dwa zestawy kamerowe, przekazały ZEORK S.A. i Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Lublinie, który dodatkowo zainstalował w hali Dworca PKP – dwie kamery, również włączone do miejskiego systemu. Ponadto PZU S.A. Inspektorat w Ostrowcu Świętokrzyskim przekazał kwotę 10.000 zł., a Bank Spółdzielczy w Suchedniowie – 15.000 zł. Gmina Skarżysko-Kamienna na drugi etap przeznaczyła kwotę 220 tys. zł. Obecnie System Monitoringu Wizyjnego Miasta składa się z Centrum Monitoringu mieszczącego się w siedzibie Komendy Powiatowej Policji oraz 16 kamer zainstalowanych w różnych częściach miasta. Łączna wartość inwestycji wyniosła około 560 tys. zł. Ponadto w budżecie miasta na 2007 r. Gmina Skarżysko-Kamienna przeznaczyła kwotę 70.000 zł na zakup macierzy dyskowej w celu zwiększenia pojemności dysków twardych, co pozwoli archiwizować zapisy o zdarzeniach i przestępstwach do 30 dni. Monitoring obsługują cztery osoby zatrudnione przez Urząd Miasta w ramach programu “50+”.

Podczas uroczystości prezydent Roman Wojcieszek podziękuje sponsorom, którzy rzeczowe i finansowe wsparli inicjatywę gminy.

Serdecznie dziękujemy:

pani Agnieszce Fąfara-Markiewicz, Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Suchedniowie

pani Mariannie Jankiewicz, dyrektorowi Oddziału Skarżysko-Kamienna Banku Spółdzielczego w Suchedniowie

pani Annie Kmiecik, dyrektorowi Inspektoratu PZU w Ostrowcu Świętokrzyskim

panu Włodzimierzowi Mazurkowi, Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi Naczelnemu ZEORK S.A.

panu Dariuszowi Zduńczykowi, dyrektorowi Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Lublinie

Osobne podziękowania należą się osobom, które zapewniły sprawną realizację naszej inwestycji t.j.

panu Grzegorzowi Kwiatkowskiemu, dyrektorowi oddziału Regionalnego Infrastruktury Poczty Polskiej w Kielcach

pani Beacie Lefek, naczelnikowi Rejonowego Urzędu Pocztowego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej

panom Zenonowi Chojnie, dyrektorowi Rejonowego Zakładu Energetycznego Skarżysko i jego zastępcy Lechowi Kobierskiemu

panu Krzysztofowi Pióro, dyrektorowi Zakładu Linii Kolejowych PKP w Skarżysku-Kamiennej

panu Janowi Raczyńskiemu, zarządcy Rejonu Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. W Skarżysku-Kamiennej

panom Jerzemu Chabockiemu, dyrektorowi naczelnemu firmy Forestel i jego zastępcy Tadeuszowi Wasilewskiemu – wykonawcom

Szczególne podziękowanie należą się wiceprezydentowi Zdzisławowi Kobierskiemu, który świadczył nieodpłatnie usługi doradcze w zakresie przedsięwzięcia, sporządził część techniczną w specyfikacji przetargowej, służył profesjonalną wiedzą w trakcie procesu przetargowego, sprawował nadzór nad wykonywaniem inwestycji i uczestniczył w odbiorze prac.

Monitoring stanowi kolejny krok w walce z przestępczością, a sami mieszkańcy Skarżyska mają szansę czuć się bezpieczniej “pod jego okiem”. Według ogólnopolskich statystyk podobne przedsięwzięcia obniżają ilość zjawisk przestępczych nawet do kilkudziesięciu procent w skali roku.

Nie ma chętnych

 Po raz kolejny został ogłoszony nabór na wolne stanowiska radcy prawnego w skarżyskim magistracie. Poprzedni nabór nie przyniósł rozstrzygnięcia.

Sośród pięciu ofert, jakie wpłynęły w związku z ogłoszeniem naboru na stanowisko radcy prawnego tylko dwie oferty spełniały wymagania określone w ogłoszeniu o naborze tj. oferta Aleksandry Stefańskiej oraz Anny Fonfara.

- Pani Anna Fonfara w ramach zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy nie deklarowała wykonywania pracy w siedzibie Urzędu przez cztery dni w tygodniu. Z uwagi na brak możliwości dokonania wyboru kandydata zdecydowano o ogłoszeniu kolejnego naboru na w/w stanowisko pracy – powiedział Roman Wojcieszek, prezydent.

Na oferty wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami i dokumentami (ich wykaz znajduje się na www.bip.skarzysko.pl ) czekamy do 6 marca.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.