Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Budżet niewymarzony, ale realny

 Rada Miasta uchwaliła budżet na rok 2008 dla Skarżyska- Kamiennej. Radni z koalicji bez zastrzeżeń przyjęli projekt budżetu, opozycja była przeciw. Stosunkiem czternastu głosów za przyjęciem projektu do ośmiu przeciw, budżet miasta został zaakceptowany przez radnych Skarżyska.

Sesję budżetową rozpoczął Prezydent Miasta Roman Wojcieszek prezentując projekt budżetu na nadchodzący rok. Jako następny wystąpił przewodniczący Komisji Budżetu Robert Bodo.

- Dużym walorem nowego budżetu na 2008 rok jest przewidywany wzrost środków na inwestycje w mieście, co spowoduje rozwój Skarżyska - podsumował projekt radny Bodo i opowiedział się za przyjęciem proponowanego budżetu.

Swoje zadowolenie z projektu wyrazili kolejno radni koalicji. Kolejny wypowiadający się na temat budżetu, radny Waldemar Mazur, nie był jednak tak entuzjastycznie nastawiony do projektu. Głównymi minusami dla byłego prezydenta był niezasadny wzrost wydatków m.in. na lokalny transport zbiorowy, administrację publiczną, na promocję miasta, wzrost kosztów dodatków mieszkaniowych, czy dodatek dla Straży Miejskiej na stworzenie grupy Zarządzania Kryzysowego. Waldemar Mazur zwrócił uwagę na znaczne ograniczenie środków przeznaczonych na świetlice szkolne.

- Ponadto za niepotrzebne uważam zaciągnięcie kredytu przez Radę Miasta. Dlatego w imieniu klubu Lewica i Demokraci opowiem się przeciw projektowi budżetu.- zakończył swoje wystąpienie radny.

Umiarkowane zaufanie dla budżetu wyraził także radny Bogusław Ciok, zarzucając twórcom projektu umieszczenie w nim nieuzasadnionej sumy przeznaczonej na organizacje pozarządowe takie jak Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Polskiej czy Klub Inteligencji Katolickiej.
W dyskusji Platformę Obywatelską reprezentował radny Andrzej Kazanowski. Swoje wystąpienie rozpoczął on od formalnego wniosku dotyczącego wycofania z projektu budżetu przekazania MKS ponad miliona złotych, które radny nazwał de facto dofinansowaniem czy dotacją.
- Planowane na 2008 rok inwestycje jasno wskazują na działanie lobby osiedla Place- zaatakował radny (na tym osiedlu mieszka Prezydent Miasta)- Mieszkańcy Dolnej Kamiennej toną w błocie i nie mogą doczekać się remontu ulic Wschodniej, Bobowskich i Szarych Szeregów. Oczywiście klub PO opowie się przeciw budżetowi – zakończył swoje wystąpienie A. Kazanowski.

Przed głosowaniem Prezydent ustosunkował się do zastrzeżeń swoich przedmówców. R. Wojcieszek wyjaśnił potrzebę wspierania MKS, wskazał pieniądze przeznaczone na utrzymanie świetlic rozpisane w innych działach budżetu. W kwestii planowanego zaciągnięcia kredytu Prezydent powiedział:

- Już dawno uzyskałem zgodę Wysokiej Rady na kredyt, jednak nie wykorzystałem tej możliwości, bo nie było takiej potrzeby. Teraz zaistniała potrzeba, więc miasto kredyt zaciągnie. A co do lobby Place, czyli “lobby Wojcieszek” nie jest pan uczciwy – Prezydent zwrócił się do radnego Kazanowskiego - w budżecie znajdują się pieniądze także na osiedle Dolna Kamienna.

W obronie projektu stanął także Zastępca Prezydenta Miasta Zdzisław Kobierski, który zwięźle przedstawił swoje argumenty opowiadające się za przyjęciem budżetu.

Głosowanie nad przyjęciem budżetu na rok 2008 poprzedziły głosowania nad wnioskami Prezydenta i radnych Kazanowskiego ( o zdjecie kwoty miliona złotych z komunikacji społecznej ) i Cioka ( o usunięcie z promocji jednostek KIK i ZHR ). Autopoprawka Prezydenta do projektu została przyjęta jednogłośnie, natomiast wnioski radnych zostały przegłosowane.

Po odczytaniu wyników głosowania ( budżet został uchwalony przewagą sześciu głosów ), Prezydent Miasta Roman Wojcieszek podziękował za poparcie projektu. Zgodził się z opinią opozycji, że nie jest to “budżet marzeń”, jednak jest realny i możliwy do wypełnienia. Prezydent zauważył, że niektóre z punktów budżetu mogą się zmieniać w zależności od dotacji z Unii Europejskiej. Na zakończenie Prezydent Wojcieszek wyraził chęć współpracy z opozycją w realizacji założeń budżetu.

Po inauguracji obchodów 85-lecia Skarżyska-Kamiennej

28 grudnia 2007 roku w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta inaugurująca 85-lecie Skarżyska-Kamiennej.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą świetą w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej pod przewodnictwem Honorowego Obywatela Skarżyska-Kamiennej ks. bp Edwarda Materskiego. O godz. 9.30 rozpoczęła się zainaugurowana, przez Prezydenta Miasta, Romana Wojcieszka, sesja popularnonaukowa.

Referaty wygłosili:
Piotr Kardyś - Rydno - pradziejowa aglomeracja osadnicza.
Marcin Medyński - Rozwój sieci parafialnej na terenie Skarżyska - Kamiennej XVII-XX wiek. Krzysztof Zemeła - Komisja Szkolna Komitetu Obywatelskiego Skarżyska - Kamiennej.
Tadeusz Wojewoda - Między polityką a samoorganizacją społeczności lokalnej. Organizacje społeczne w Skarżysku-Kamiennej w dwudziestoleciu międzywojennym.
Jacek Wijaczka - Działalność koncernu HASAG w Skarżysku-Kamiennej w latach II wojny światowej.
Dyskusja i Komunikaty
Waldemar Gliński - Osadnictwo wczesnośredniowieczne w rejonie Skarżyska-Kamiennej na podstawie badań archeologicznych.
Marek Jończyk - Siedziby i działalność skarżyskiej bezpieki 1945-1956.
Edyta Krężołek - Reperkusje wydarzeń marcowych w 1968 roku w Skarżysku-Kamiennej.

W hallu przed salą konferencyjną MCK można było nabyć najnowsze książki ukazujące historię Skarżyska oraz zapowiadany kalendarz wydany przez grupę Co-arto.

Natomiast o godzinie 12.00 w sali widowiskowej MCK miało miejsce uroczyste rozpoczęcie Sesji Rady Miasta, inaugurującej 85-lecie Skarżyska-Kamiennej

Sesję rozpoczął przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak, który przedstawił historię tworzenia się miasta Skarżyska i pierwszej Rady Miasta.
Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta - Jana Maćkowiaka

„Dokładnie 85 lat temu w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1922r. zapisano:
„Z osady Kamienna, stanowiącej dotychczas samodzielną gminę wiejską oraz gruntów rządowych Milica-Pastwiska, tworzy się gminę miejską z siedzibą własnego Zarządu w Kamiennej.”
Dokument podpisany przez ówczesnego Prezesa Rady Ministrów Władysława Sikorskiego nie tylko stanowił, że Kamienna stała się 161 miastem II Rzeczypospolitej. Przede wszystkim wieńczył długi okres zabiegów lokalnej społeczności na rzecz utworzenia gminy miejskiej, a także pozwalał rozpocząć niezbędne działania prowadzące do faktycznego przekształcenia osady Kamienna w miasto. Walkę o nadanie praw miejskich rozpoczęto już w roku 1918.
16 czerwca na posiedzeniu Rady Gminy przyjęto wniosek radnego Witolda Milkuszyca by:„wobec tego, że wszelkie sprawy dochodowe (gminy) rozbijają się stale o to, że nie mamy dowodów,że osada nasza jest na prawach miejskich, wnieść na najbliższe posiedzenie Rady Gminnej wniosek uchwalenia przemianowania osady naszej na miasto.”
W skład komisji, której zadaniem była realizacja tej myśli, weszli obok wnioskodawcy Andrzej Bałtruszajtis, Kazimierz Witwicki,Władysław Cichocki, Wacław Czaplarski i Antoni Sieczka. Nie udało się znaleźć odpowiednich dowodów, nie pozyskano dla realizacji tej inicjatywy władz powiatowych, ale z pewnością zrobiono bardzo wiele dla popularyzacji idei nadania praw miejskich dla Kamiennej.
Kolejną próbą podjęto w czasie odzyskiwania niepodległości. W wyborach w listopadzie 1918 r. sukces odnieśli zwolennicy praw miejskich dla Kamiennej. Andrzej Bałtruszajtis wystąpił z bardzo odważną ideą przeprowadzenia w trybie pilnym wyborów do Rady Miasta, mimo że Kamienna nigdy miastem nie była. Liczono na stworzenia w ten sposób, nowego stanu prawnego, który jako fakt dokonany mógłby zostać zaakceptowany przez konstytuującą się władzę nadrzędną.
24 listopada 1918 r. przy dużym zainteresowaniu mieszkańców Kamiennej przeprowadzono wybory, w wyniku których wyłoniono 35 radnych. Pierwsze posiedzenie wybranej Rady Miasta odbyło się 7 grudnia. Dokonano wyboru władz. Burmistrzem został 45-letni odlewnik Antoni Biernacki, a jego zastępcami: przewodniczący Związku Zawodowego Metalowców Stanisław Wysocki oraz właściciel Fabryki Osełek i Toczaków Piotr Tylman. Niestety nie udło się zalegalizować istnienia Rady Miejskiej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych negatywnie odpowiedziało na memoriał gminny, dotyczący umiastowienia osady i uznania Rady. Ostatecznie wybory do Rady Miasta zostały unieważnione, a Kamienna pozostała nadal osadą.
Z początkiem 1920 r. wrócono do kwestii „przemianowania osady Kamienna na miasto”. Warunki były korzystniejsze, bowiem obowiązywała już ustawa w przedmiocie zaliczenia osad wiejskich w poczet miast. Zgodnie z procedurą zawartą w tej ustawie Wydział Powiatowy i Sejmik w marcu i kwietniu 1920 r. poparły inicjatywę Kamiennej. Istotnym faktem było rozporządzenie Starostwa Koneckiego z dnia 1 czerwca 1920 r., w którym zawarto: „celem definitywnego załatwienia sprawy przekształcenia tutejszej osady na miasto należy przesłać do starostwa odnośne uchwały zebrania gminnego i Rady Gminnej” i oprócz tego przedstawić dane dotyczące sposobu zabudowy osady, uprzemysłowienia, perspektyw rozwojowych, demografii, możliwość finansownia zadań komunalnych oraz plan z wyznaczonymi granicami przyszłego miasta. Odpowiedź Rady była natychmiastowa. Wykazano, że osada Kamienna posiada wszelkei cechy by uznać ją za twór miejski, że posiada „dużo sił z wyższym i średnim wykształceniem”, że fundusze będzie czerpać „z przemysłu, handlu, hal targowych i normalnych podatków miejskich”. Mimoobiektywnych przesłanek przemawiających za przekształceniem Kamiennej w miasto pojawiły się trudności. Postępowanie wydłużały wymogi opinii różnego szczebla administracji państwowej i samorządowej. Mieszkańcy wsi Milica i Młodzawy nie chcieli być przyłączeni do przyszłego miasta.Wreszcie w końcu 1922 r. sprawa doczekała się szczęsliwego finału. Osada Kamienna poszerzona o grunty rządowe Milica – Pastwiska administracyjnie stała się miastem. Rozporządzenie, na mocy którego osada stała się miastem zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 1923 roku. Wykonanie wszystkich czynności związanych z konstytuowaniem się władz oraz organizacji administracji przewidziano do 18 listopada tegoż roku. Wybory do Rady Miasta wyznaczono na 6 maja. O 24 mandaty radnych ubiegało się 104 kandydatów z list: endeckiej, chadeckiej, socjlistycznej i żydowskiej. Zdecydowane zwycięstwo odnieśli kandydci z list prawicowych, endcy i chadecy zdobyli ponad 70% miejsc w nowowybranej Radzie. 3 czerwca 1923 r. Rada miejska Kamiennej odbyła pierwsze, uroczyste posiedzenie. Obok ustępującego wójta gminy Teofila Garbacza obecni byli m.in. starosta konecki Czesław Gajda oraz wybitny socjalista, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej Tomasz Arciszewski. Podczas tego posiedzenia wybrano członków magistratu oraz zastępcę burmistrza, którym został Jan Grodnicki. Burmistrza wyłoniono w drodze konkursu później. Został nim dr Tadeusz Mażdżeński. Urząd objął 22 czerwca 1924 roku. Uzyskanie pełni praw miejskich dla Kamiennej stało się faktem. Rozpoczął się nowy rozdział rozwoju naszej małej ojczyzny.”

Natomiast Prezydent Roman Wojcieszek w swoim przemówieniu przypomniał o ludziach, którzy tworzyli historię Skarżyska. Oto jego przemówienie:

„Szanowni Państwo! Drodzy goście, Panie i Panowie!
Cieszę się, że jesteśmy tu dzisiaj, by wspólnie przeżywać tak ważne dla naszego miasta chwile.
Dzisiejsze spotkanie – 85-rocznica nadania praw miejskich – to wielkie, dla nas i naszego miasta, święto.
Lecz urodziny świętujemy nie tylko w gronie przyjaciół, ale także rodziny. Mam nadzieję, że nie obrazicie się, mieszkańcy miasta, za to sformuowanie.Przecież w pewnym wymiarze jesteśmy jak rodzina. Jesteśmy wspólnotą, którą łączy nie tylko miejsce zamieszkania, ale także więzy wynikające ze współdziałania całej lokalnej społeczności. Jak każda rodzina jesteśmy złączeni na dobre i złe chwile. Jesteśmy wspólnotą na dobre i złe, w czasach klęsk i sukcesów, kryzysów i prosperity. Razem tworzymy, budujemy, razem kształtujemy otaczającą nas rzeczywistość.
Jaka ona będzie? Zależy od każdego z nas.
Na tle ponad 1000-letniej historii Państwa Polskiego jubileusz 85-lecia naszego miasta nie wydaje się być wydarzeniem znaczącym.To tylko dzieje niespełna pięciu pokoleń, a więc krótki czas, który powinien być znany z ustnych przekazów z tradycji rodzinnych. Po trosze tak jest. Tak uważamy, bo jesteśmy przekonani, że znamy ważniejsze wydarzenia z przeszłości, wiemy jak tworzyły się instytucje działające w mieście, którzy mieszkańcy zasłużyli się w sposób wyjątkowy dla naszej społeczności. Ale również w licznie publikownych w ostatnich latach opracowaniach regionalnych przedstawiane są nowe fakty. Okazuje się, że wiedza o naszej przesżłości ma wiele luk, pojawiają się nowe kwestie wymagające dalszych prac badawczych, ale przede wszystkim wyłania się obraz pięknej historii i wspaniałych ludzi, którzy ją tworzyli.
Nasze miasto dzisiaj, w obecnych granicach administracyjnych, składa się z kilku osad i wsi, których tradycje osadnicze sięgają bardzo odległych czasów. Istnienie Bzina, Żyrcina ( Rejowa) czy Skarżyska potwierdzają dokumenty z XIII wieku. Początki osadnictwa z pewnością są starsze. Zanim obszary te stały się uposażeniem klasztoru cystersów w Wąchocku były własnością biskupów krakowskich i możnego rodu Odrowążów. Stosunkowo młoda jest osada Kamienna, od której rozpoczęła się w roku 1923 historia miasta Skarżyska-Kamiennej. Jej początki związane są z inicjatywą gospodarczą potomków Odrowążów, rodu Szydłowieckich, którzy w 1511 roku uzyskali zgodę opata wąchockiego na założenie i zbudowanie kuźnicy.
Z pewnością o atrakcyjności terenu naszego miasta, dla osadnictwa w przeszłości, decydowały walory przyrodnicze: występowanie rud żelaza oraz siła wód rzeki Kamiennej i jej dopływów. Dzięki nim mogły funkcjonować kuźnice. Osadami kuźniczymi oprócz Kamiennej były: Bzin, Rejów, Milica, Łyżwy.
Przez kilka stuleci dzięki działaniom znanych kuźników: Duraczów, Głozów, Kochanowskich, Łyżwów, a potem dzięki polityce Rządu Rzeczypospolitej przeżywaliśmy gospodarczą prosperitę.
Ale ten czas minął z końcem XIX wieku. Gdyby jedynym naszym atutem były rudy żelaza, podzielilibyśmy los podobnych osad, których w zagłębiu staropolskim było wiele. Ważniejszym zatem wydaje się być walor położenia na ważnych szlakach komunikacyjnych. Rejów i Bzin, prawdopodobnie swe początki zawdzięczają właśnie takiemu dogodnemu położeniu, a dopiero potem działalność cysterów uczyniła z nich osady górnicze. Jednak najistotniejszy efekt tej lokalizacji miał miejsce w II połowie XIX wieku. Wtedy to została wybudowana linia kolejowa, iwangrodzko-dąbrowska z odgałęzieniami w kierunku Koluszek i Ostrowca Świętokrzyskiego. Kamienna stała się ważnym węzłem kolejowym z warsztatmi taboru i dużą stacją towarową. Ta inwestycja przesądziła o przemysłowym charakterze osady. W szybkim tempie powstawały liczne zakłady przemysłowe. Na początku XX wieku o Kamiennej pisano:
„ jest to osada czysto fabryczna, prawie wyłącznie zamieszkana
przez robotników. Fabryk mamy cztery: stalownia, odlewnia,
fabryka farb i fabryka cementu, prócz tego olbrzymie warsztaty.
Liczba robotników dochodzi do kilku tysięcy.”
Z położenia korzystaliśmy również później. Udało się na naszym terenie zlokalizować Fabrykę Amunicji oraz siedzibę Zjednoczenia Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. popularny ZEORK. Z pewnością wielkie znaczenie miał tu fakt, że byliśmy dużym węzłem komunikacyjnym. Mieliśmy również nieco „historycznego szczęścia”. W przypadku Fabryki Amunicji wiązało się to z rządową realizacją Centralnego Okręgu Przemysłowego, a w przypadku ZEORKU znajdowaliśmy się w centrum obszaru przeznaczonego do elektryfikacji.
Szanowni Państwo!
Nie da się wykorzystać walorów naturalnych, nie będzie „historycznego szczęścia” jeśli nie będzie ludzi zdecydowanych na konsekwentne dążenie do realizacji osobistych i społecznych celów.
Tu mieliśmy prawdziwe szczęście. Byli tacy. Byli nimi wspomniani wcześniej kuźnicy, byli przemysłowcy i kupcy, byli również nimi ludzie ówczesnych władz oraz przedstawiciele różnych środowisk zawodowych. Nie sposób ich wszystkich wymienić.
Prawdziwym „ojcem” miasta słusznie nazywamy Andrzeja Bałtruszajtisa, bardzo aktywnego radnego, autora licznych inicjatyw „miastotwórczych”, pioniera skarżyskiej oświaty.
Inżynier Kazimierz Witwicki – przemysłowiec, właściciel "Odlewni Żelaza i Emalierii J.Witwicki" aktywnie działał w Komitetcie Obywatelskim, był radnym.
Handlowiec Władysław Cichocki zasłużył się jako członek Komisji Gimnazjalnej oraz Sekcji Szkolnej. Działał również w Komitecie Obywatelskim, podobnie jak bardzo popularny, radny Antoni Sieczka, rolnik z zawodu i wyboru. W działaniach przejmowania władzy od Austriaków w 1918 r. mocno angażował się Wacław Czaplarski, później autor śmiałych pomysłów związanych z rozwojem Kamiennej. Realizacją niektórych z nich zajmował się pierwszy burmistrz miasta Kamiennej Jan Grodnicki.
Wielkimi orędownikami nadania praw miejskich byli ostatni wójtowie osady Kamienna: Antoni Biernacki i Teofil Garbacz. Wybitną rolę w społeczności osady Kamiennej odegrał sędzia pokoju Stanisław Zalewski. Ten prawnik i geolog z zamiłowania brał czynny udział w pracach Komitetu Obywatelskiego i uczestniczył w wielu przedsięwzięciach społecznyh i inwestycyjnych. Posiadał wielką kolekcję minerałów, które przekazał Uniwersytetowi Waszawskiemu i Gimnazjum w Kamiennej.
Wielkimi postaciami byli burmistrz Franciszek Tatkowski i wiceburmistrz Marian Maciejewski. Obydwaj stanowili ścisłe kierownictwo konspiracyjnej organizacji Orzeł Biały. Zapłacili najwyższą cenę. Zostali rozstrzelani na Firleju w Radomiu 4 lipca 1940 roku.
II wojna światowa była dla naszych mieszkańców wyjątkową tragedią. Bardzo silny ruch oporu powodował brutalne reakcje okupanta. Stracono setki bojowników konspiracji, najlepszych synów naszego miasta.
Nie możemy pominąć okresy PRL-u. Trudnego ze względu na system panujących rządów, ale jednak owocującego wieloma inwestycjami, zwłaszcza w przemyśle, mieszkalnictwie i gospodarce komunalnej. Za tymi sukcesami też stoją oddani sprawie miasta ludzie. Dziękujemy im za ten wysiłek.
Szanowni Państwo!
Obchodząc tak szczególną uroczystość,wspominamy wydarzenia sprzed lat, mieszkańców naszego miasta, którzy oddali życie podczas II wojny światowej, naszych przodków, którzy walczyli z zaborcami o zachowanie polskości na tych ziemiach. Ale także tych wszystkich, którzy tu żyli przez wieki, uczyli się, zakładali rodziny, pracowali, bawili się. Jeśli będziemy czerpać z ponadczasowego dziedzictwa poprzednich pokoleń, szanowali prawo i wartości, jakimi się kierowali nasi pradziadkowie, a nade wszystko brać przykład z ich wielkiej pracowitości – przyszłe pokolenia także nas będą wspominać z dumą i szacunkiem.
Nasze miasto - to nasz wspólny dom. Postarajmy się, aby był to dom szczęśliwy. Stwórzmy dom, w którym dba się o wychowanie i edukację jego najmłodszych mieszkańców.
Taki, w którym pomaga się najsłabszym, starszym i chorym. Rozejrzyjmy się wokół, być może ktoś taki potrzebuje naszej pomocy. Nie bądźmy obojętni, nie bądźmy bierni. Poprzez działalność społeczną, kulturalną czy choćby zwykłą sąsiedzką życzliwość: możemy uczynić nasze życie lepszym. Wspominamy też te wydarzenia, które są nam czasowo bliższe. 12 listopada 1995 r., z inicjatywy ks.biskupa Edwarda Materskiego Ordynariusza Diecezji Radomskiej, Stolica Apostolska ogłosiła Matkę Bożą Miłosierdzia - Patronką Miasta Skarżyska-Kamiennej.
Radosne chwile, kiedy świętowaliśmy wejście do Unii Europejskiej i te smutne, kiedy żegnaliśmy wielkiego Polaka – Jana Pawła II. Dzieliliśmy radości z inwestycji, które miasto poczyniło w ostatnich latach. Cieszyliśmy się z sukcesów w tworzeniu nowych miejsc pracy. Wspólnie uczestniczyliśmy w licznych imprezach kulturalnych. Ale przecież wciąż borykamy się z wieloma problemami, lecz mam nadzieję, że i one znajdą swe rozwiązanie.
Jest takie powiedzenie, kiedy ktoś marzy samotnie, jest to tylko marzenie. Kiedy marzymy wszyscy razem staje się to rzyczywistością. I z dumą mogę powiedzieć, że tak właśnie się dzieje w naszym mieście.
Drodzy Goście! Szanowni Zgromadzeni!
Każdy z nas ma dwie ojczyzny. Tę wielką – Polskę i małą – krainę pochodzenia, rodzinne miasto, dom. Choć wiele jest na świecie pięknych i urokliwych miejsc, do domu rodzinnego zawsze powraca się najchętniej. A gdy człowiek go opuszcza, nosi go zawsze w sercu. Wielu mieszkańców naszego miasta, którzy rozjechali się po całym świecie, z dumą mówią: „pochodzę ze Skarżyska-Kamiennej”. My też jesteśmy z tego dumni.
Szanowni Państwo!
Obchodzimy dzisiaj 85-urodziny, więc czas na życzenia. Pozwólcie, że złożę je w imieniu swoim i waszym.
Oby w naszym mieście spełniały się piękne marzenia nas wszystkich. Byśmy żyli spokojnie, dostatnio i szczęśliwie. Byśmy pozostawili następnym pokoleniom naszą, małą ojczyznę jeszcze piekniejszą. I byśmy wspólnie spotkali się na kolejnych urodzinach naszego zacnego miasta.”

Na uroczystości zostali zaproszeni 85-latkowie – równolatkowie Skarżyska. Wśród nich znalazły się cztery osoby, którzy szczególnie zostali docenieni w tym dniu. 28 grudnia 1922 r.,kiedy zostało podpisane Rozporządzenia przez gen. Władysława Sikorskiego o nadaniu praw miejskich dla Skarżyska-Kamiennej urodziło się dwoje skarżyszczan: Helena Bąk i Leon Staszałek.

Natomaist 1 stycznia 1023 r, kiedy weszło ono w życie również dwie osoby przyszły na świat:Witold Lange i Marian Zep. Otrzymali oni od Prezydneta Wojcieszka okolicznościowe dyplomy i znczki obchodów 85-lecia Skarżyska. Honorowymi gośćmi tego dnia byli natomiast potomkowie pierwszych włodarzy. Na obchody zostali zaproszeni: Teresa Piątek – wnuczka I burmistrza Skarżyska-Kamiennej Jana Grodnickiego, Lidia Sieczko-Kopeć – prawnuczka Teofila Garbacza, Dariusz Kowalski – wnuk Teofila Garbacza, Elżbieta Biernacka - żona wnuka wójta Antoniego Biernackiego, Karol Biernacki – wnuk wójta Antoniego Biernackiego, Andrzej Wiesław Tatkowski – bratanek I burmistrza Franciszka Tatkowskiego (został rozstrzelany w 1940 r) i Teresa Maciejewska – synowa wiceburmistrza Mariana Maciejewskiego (rozstrzelanego w 1940 r). Obchody 85-lecia zaszczycili swoją obecnością również włodarze ostatnich kadencji m.in. Lubosław Langer, Waldemar Mazur.

O oprawę muzyczną podczas sesji zadbał Chór nauczycieli i dyrektorów skarżyskich placówek pod przewodnictwem Grzegorza Małkusa, zastępcy prezydenta.

O godzinie 14.00 mieliśmy przyjemność wysłuchać koncertu świąteczno-noworocznego w wykonaniu Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach i Łukasza Długosza, solisty.

Choinka już się świeci

 21 grudnia o godz. 17.00 przed SDH Bartek prezydent miasta Romna Wojcieszek uroczyście zapalił światełka na choince. W nastrój świąteczny wprowadził wszystkich Zespół z Miejskiego Centrum Kultury – śpiewaniem kolęd. Na wspólne śpiewanie przybyli m.in. zastępcy prezydenta, radni miejscy, urzędnicy skarżyskiego magistratu oraz mieszkańcy Skarżyska. Dźwięki kolęd przyciągnięły, niczym magnes, skarżyszczan krzatających się w świątecznym ferworze zakupów. Wspólne śpiewanie wszystkim bardzosię spodobało. Po raz pierwszy w ten sposób władze miasta zaingurowały okres świąteczny w Skarżysku, ale na pewno nie ostatni.

Sesja budżetowa

20 grudnia o godz. 13.00 w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się sesja Rady Miasta. Głównym punktem obrad sesji będzie uchwalenie budżetu na 2008 rok.

Porządek obrad
XVIII sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej

1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 29.11.2007
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Uchwalenie budżetu miasta na 2008 rok.
- przedstawienie projektu budżetu miasta na 2008 rok
- przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą
- dyskusja
- podjęcie uchwały
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
* Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok
* Ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych.
* Nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Miasta Skarżysko-Kamienna.
8. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta

Podsumowaliśmy nasze imprezy

 9 grudnia 2007 r. spotkaliśmy się wszyscy w Miejskim Centrum Kultury na imprezie podsumowującej programy realizowane w 2007 r. przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Skarżysku–Kamiennej.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób pracujących w ramach prowadzonych przez nas przedsięwzięć oraz różnym źródłom finansowania , nie tylko pochodzącymi ze środków gminnych, w bieżącym roku możliwa była realizacja bardzo wielu różnorodnych działań skierowanych do dzieci i młodzieży.

W bieżącym roku realizowano następujące programy:
1 W ramach programu „Mocny fundament” wybrano dwóch najlepszych sportowców oraz dwóch najlepszych naukowców.
W dniu 22.11.2007 po rozpatrzeniu wniosków o przyznanie skarżyskich stypendiów „Mocny Fundament” za wybitne osiągnięcia naukowe w szkole podstawowej i gimnazjum oraz za wybitne osiągnięcia sportowe w szkole podstawowej i gimnazjum, Komisja w składzie:
przewodniczący : Grzegorz Małkus – Zastępca Prezydenta Miasta

członkowie:
Zdzisław Ślusarczyk – przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji
Bogusław Ciok – zastępca przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miasta
Krzysztof Myszka - naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta
Katarzyna Bilska – inspektor Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta
przyznała następujące stypendia:

za wybitne osiągnięcia naukowe w szkole podstawowej uczniowi SP nr 13 – Maksymilianowi Sorbian

za wybitne osiągnięcia sportowe w szkole podstawowej:uczniowi SP nr 5 Błażejowi Odzimkowskiemu

za wybitne osiągnięcia naukowe w szkole gimnazjalnej uczennicy Gimnazjum nr 2 Agnieszce Miedzińskiej

za wybitne osiągnięcia sportowe w szkole gimnazjalnej uczniowi Gimnazjum nr 1 Kamilowi Kozłowskiemu

Każdy z uczniów otrzymuje jednorazowe stypendium w kwocie 2000 zł brutto, które zostanie wypłacone w kasie Urzędu Miasta w Skarżysku–Kamiennej

2. Program „Inwestuj w przyszłość” współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji.W ramach programu zorganizowano bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla 150 dzieci znajdujących się w trudniejszej sytuacji finansowej, uruchomiono bezpłatną kafejkę internetową czynną w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej nr 7, zorganizowano także dla świetlic środowiskowych bezpłatne wycieczki w okresie wakacji letnich. Łącznie na program pozyskano 45 896 zł. Uczestnicy bezpłatnych zajęć z jęz. angielskiego którzy najlepiej zdali końcowy test, zostają nagrodzenie nagrodami indywidualnymi w postaci MP3 .

Prezentacja budżetu na 2008 rok

13 grudnia o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się prezentacja budżetu na 2008 rok.

Projekt budżetu jest do wglądu w Biurze Samorządowym skarżyskiego Urzędu Miasta, a także na stronach www.umskarzysko.bip.doc.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przybycia w tym dniu na spotkanie i do dyskusji.

Uroczystość Dnia Wolontariusza i Autyzmu

10 grudnia o godzinie 10:00 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, Centrum Wolontariatu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy MOPS w Skarżysku-Kamiennej oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 organizują uroczystość Dnia Autyzmu i Wolonatariusza.

Na początek zaproszeni goście zapoznają się z dziesięcioma formami wolontariatu i działalności społecznej. Między innymi przedstawiony zostanie Program Aktywnej Rehabilitacji Autystów, który opiera się na zaangażowaniu wolontariuszy, wolontariat Dorosłych Bractwa Miłosierdzia, a także wolontariat młodzieżowy. Tradycyjnie wręczone zostaną wyróżnienia Wolontariusz Roku – dla najbardziej aktywnych wolontariuszy z całego miasta.

Natomiast w części artystycznej zaplanowano koncert utalentowanych, młodych osób z autyzmem – Pauliy Chodkowskiej i Jakuba Piszka pod kierownictwem Małgorzaty Piszek – artystki Teatru Wielkiego w Warszawie. Warto nadmienić, że Paulina w swoim artystycznym dorobku ma płytę nagraną wspólnie z Andrzejem Krzywym – liderem zespołu De Mono. Uroczystość zaszczycą swoją osobą przedstawiciele samorządowych władz lokalnych i wojewódzkich, między innymi Marszałek Adam Jarubas, prezydent Skarżyska-Kamiennej Roman Wopjcieszek. Swoją obecność potwierdziła także Iwona Guzowska – posłanka na Sejm RP, wielokrotna Mistrzyni Świata i Europy w kick-boxingu i boksie, działaczka społeczna. O oprawę muzyczną uroczystości zadba zespół ARKO – pod dyrekcją Jolanty Pietrali, z akompaniamentem Moniki Walczak. Podczas trwania uroczystości będzie można zapoznać się z działalnością organizacji i instytucji zatrudniających wolontariuszy, w tym także członków Partnerstwa Lokalnego Powiatu Skarżyskiego.

Serdecznie zapraszamy !

Konkurs ekologiczny

 7 grudnia o godz. 16.00 w sklepie BATMAR, a o 16.30 w sklepie ANDI w Skarżysku-Kamiennej prezydenci będą zachęcać skarżyszczan do pakowania swoich zakupów w torby wielokrotnego użytku. Klienci będą dostawać torby bawełniane przygotowane przez Urząd Miasta.
Akcja w sklepach ma zapoczątkować duże przedsięwzięcie ekologiczne. Już zostały rozpisane konkursy plastyczne wśród dzieci. Konkurs plastyczny pod hasłem „W plastik pakujesz – środowisko degradujesz, w folię zawijasz – przyrodę zabijasz” ma na celu propagowanie rozwiązań proekologicznych polegających na zastąpieniu jednorazowych toreb foliowych (zrywek) stosowanych powszechnie do pakowania zakupionych produktów, torbami wielorazowego użytku np. bawełnianymi lub papierowymi. W konkursie tym przewidziane są atrakcyjne nagrody dla autorów najlepszych prac. Termin dostarczenia prac upływa 15 stycznia 2008 r. Zasady konkursu określone są w regulaminie konkursu. W przypadku pytań i wątpliwości pełniejszą informacje otrzymają Państwo w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 pok. nr 73 lub pod numerem telefonu (0-41) 25-20-170.

REGULAMIN EKOLOGICZNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO w PRZEDSZKOLACH
"W plastik pakujesz – środowisko degradujesz,
w folię zawijasz – przyrodę zabijasz”

ORGANIZATORZY
1.Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej. 2.Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania.
3.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb konkursu. Dane osób uczestniczących w konkursie będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133 poz. 883) dla celów przeprowadzenia konkursu.

CELE
Konkurs ma na celu uświadomienie dzieciom oraz dorosłym mieszkańcom miasta na czy polega szkodliwość stosowania reklamówek foliowych, które rozkładając się przez kilkaset lat, powodują ogromne zagrożenie dla środowiska. Konkurs ma również na celu propagowanie rozwiązań proekologicznych poprzez zastąpienie jednorazowych toreb foliowych tzw. „zrywek” torbami wielorazowego użytku np. torbami bawełnianymi lub papierowymi.

UCZESTNICY
W konkursie mogą brać udział wyłącznie dzieci przedszkolne uczęszczające do placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

TEMAT
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prac plastycznych dowolną techniką. Prace powinny być artystyczną wypowiedzią zachęcającą mieszkańców Skarżyska-Kamiennej do rezygnacji z używania toreb foliowych i zastąpienie ich torbami ekologicznymi np. bawełnianymi lub papierowymi.

PRACE KONKURSOWE
1.Do konkursu może być zgłoszona jedna praca wspólna z każdej grupy przedszkolnej.
2.Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci biorące udział w konkursie.
3.Forma pracy: plakat lub praca przestrzenna.
4.Wykonanie plakatu lub pracy przestrzennej techniką dowolną.
5. Format plakatu A3 lub większy.
6.Każda praca zgłoszona do konkursu musi być opisana tzn. posiadać określenie grupy przedszkolnej oraz nazwę i adres placówki.
7.Prace konkursowe należy dostarczyć na adres: Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna Pokój nr 73 tel. (0-41) 25-20-170
8.Ostateczny termin dostarczenia prac - 15 stycznia 2008 r. do godz. 12.00

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1.Dostarczone prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatorów.
NAGRODY
1.W konkursie nagrodzone zostaną trzy prace.
2.Nagroda przyznana zostanie trzem grupom przedszkolnym, których prace zostaną wytypowane przez komisję konkursową.
3.Nagrodami w konkursie będą ekologiczne pomoce dydaktyczne po ok. 500 zł.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Organizator konkursu nie zapewniają zwrotu nadesłanych na konkurs prac.
2.Informacje o zasadach konkursu będą umieszczone na stronie internetowej: www.um.skarzysko.pl

REGULAMIN EKOLOGICZNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH
„W plastik pakujesz – środowisko degradujesz,
w folię zawijasz – przyrodę zabijasz”

ORGANIZATORZY
1.Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej. 2.Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania.
3.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb konkursu. Dane osób uczestniczących w konkursie będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) dla celów przeprowadzenia konkursu.

CELE
Konkurs ma na celu uświadomienie uczniom oraz dorosłym mieszkańcom miasta na czy polega szkodliwość stosowania reklamówek foliowych, które rozkładając się przez kilkaset lat, powodują ogromne zagrożenie dla środowiska. Konkurs ma również na celu propagowanie rozwiązań proekologicznych poprzez zastąpienie jednorazowych toreb foliowych tzw. „zrywek” torbami wielorazowego użytku np. torbami bawełnianymi lub papierowymi.
UCZESTNICY
1.W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych uczęszczający do placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. 2.Konkurs odbędzie się z podziałem na 3 grupy wiekowe:
Grupa I – klasy 1-3 szkół podstawowych
Grupa II – klasy 4-6 szkół podstawowych
Grupa III – 1-3 gimnazjum
TEMAT
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prac plastycznych dowolną techniką. Prace powinny być artystyczną wypowiedzią zachęcającą mieszkańców Skarżyska-Kamiennej do rezygnacji z używania toreb foliowych i zastąpienie ich torbami ekologicznymi np. bawełnianymi lub papierowymi.
PRACE KONKURSOWE
1.Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczniów biorących udział w konkursie.
2.Forma pracy – plakat.
3.Wykonanie plakatu techniką dowolną.
4.Format plakatu A3 lub większy.
5.Każda praca zgłoszona do konkursu musi być opisana tzn. posiadać imię i nazwisko autora pracy, klasę, którą reprezentuje oraz nazwę i adres szkoły.
ZGŁOSZENIE PRAC KONKURSOWYCH
1.Do konkursu mogą być zgłoszone maksymalnie 3 najlepsze prace z każdej placówki oświatowej wybrane przez szkolną komisję, która przeprowadzi wewnętrzne eliminacje mające na celu ich wybór.
2.Wybrane w wewnętrznych eliminacjach prace będą oceniane w kolejnym etapie konkursu przez komisję konkursową.
3.Ostateczny termin dostarczenia prac – 15 stycznia 2008 r. do godz. 12.00
4..Prace konkursowe należy dostarczyć na adres: Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna Pokój nr 73 tel. (0-41) 25-20-170
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1..Dostarczone prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatorów.
NAGRODY
1. Grupa I – klasy 1-3 szkół podstawowych: 1 miejsce – odtwarzacz DVD lub fotograficzny aparat cyfrowy 2 miejsce – radiomagnetofon lub odtwarzacz DVD lub wieża 3 miejsce – odtwarzacz MP-4
2.Grupa II – klasy 4-6 szkół podstawowych: 1 miejsce – odtwarzacz DVD lub fotograficzny aparat cyfrowy 2 miejsce – radiomagnetofon lub odtwarzacz DVD lub wieża 3 miejsce – odtwarzacz MP-4
3.Grupa III – klasy 1-3 gimnazjum 1 miejsce – odtwarzacz DVD lub fotograficzny aparat cyfrowy 2 miejsce – radiomagnetofon lub odtwarzacz DVD lub wieża 3 miejsce – odtwarzacz MP-4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Organizator konkursu nie zapewnia zwrotu nadesłanych na konkurs prac.
2.Informacje o czasie trwania i zasadach konkursu będą umieszczone na stronie internetowej: www.um.skarzysko.pl

Testujemy nowy autobus

Być może już w przyszłym roku pojawią się na ulicach Skarżyska krótkie, 8,5 metrowe Jelcze Libero. Wszystko zależy od możliwości finansowych oraz od tego, jak wypadnie test tego pojazdu, który będą prowadzone przez skarżyski MKS. Charakterystyczny, bo w złotym kolorze autobus będzie woził pasażerów na liniach miejskich do poniedziałku 26 listopada. Test pojazdu potrwa przez cały tydzień. Fachowcy z branży komunikacji miejskiej widzą przyszłość w niskopojemnych, energooszczędnych autobusach. Szczególnie w miastach małych, takich jak Skarżysko. Standartem staje się także konieczność posiadania autobusów niskopodłogowych, przystosowanych do wsiadania osób niepełnosprawnych i przewożenia pasażerów na wózkach inwalidzkich. Z punktu widzenia spółki MKS sprawą najważniejszą jest konieczność odnowienia przestarzałego (a przez to drogiego w eksploatacji, awaryjnego i nieekonomicznego) taboru. Średnia wieku autobusów w skarżyskiej spółce przekroczyła bowiem 17 lat.

Trzeba podkreślić, że Jelcz Libero jest bardzo komfortowym autobusem. Jego największym atutem jest niska podłoga umożliwiająca łatwe wsiadanie i wysiadanie osobom niepełnosprawnym i starszym oraz pasażerom z wózkami dziecięcymi. Może się w nim jednorazowo zmieścić 60 pasażerów, w tym 16 - 20 na miejscach siedzących. Pojazd napędzany jest bardzo ekologicznym silnikiem Euro 4, dzięki któremu jest on bardzo przyjazny dla środowiska. Nie bez znaczenia jest małe spalanie paliwa. W cyklu miejskim nie powinno ono przekroczyć 20 litrów oleju napędowego na 100 km. Od obecnie jeżdżących po skarżyskich ulicach autobusów, Jelcz Libero, różni się nie tylko wielkością, ale i kształtem. Pojazd ma bowiem nowoczesne, ostre linie nadwozia, z charakterystycznymi elementami typowymi dla autobusów Jelcz (widoczny „uśmiech” z przodu pojazdu). Dlaczego Jelcz Libero? Celem twórców autobusu Libero jest przede wszystkim dotarcie do mniejszych miast, których dotąd nie było stać na poważniejszą wymianę taboru oraz uzupełnienie luki rynkowej w segmencie miejskich minibusów. Dotychczas, przedsiębiorstwa poszukujące autobusów tej klasy, skazane były na wybór pomiędzy kilkoma modelami opartymi na przedniosilnikowych podwoziach ciężarówek (Jelcz Vero, Kapena City). Jednak w przypadku komunikacji miejskiej, tego typu konstrukcje nie zawsze się sprawdzają. Przede wszystkim, trudno je dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych – uzyskanie niskiej podłogi jest możliwe zazwyczaj tylko na niewielkiej powierzchni tylnego zwisu. Umieszczenie silnika z przodu znacznie ogranicza możliwości aranżacji przestrzeni w tej części autobusu, w tym np. umieszczenie w pełni funkcjonalnego przedniego wejścia. Pod tym względem, wprowadzenie na rynek modelu Libero wydaje się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Jednak Jelcz nie zamierza poprzestać na rynku polskim. Autobus ten był bowiem prezentowany – obok znanych już w Wielkiej Brytanii Autosanów Eagle – podczas targów EuroBusExpo w Birmingham, na tegorocznych Targach TRANSEXPO w Kielcach, na szwedzkich, węgierskich i słowackich drogach. Opis: Mały, niskopodłogowy autobus miejski M083C „Libero” – tę premierową konstrukcję Jelcza wyróżniono na Targach TRANSEXPO Kielce 2006. Pojazd został zbudowany we współpracy z Autosanem, gdzie powstała kostrukcja modułów podwozia. Do napędu posłużyła jednostka Cummins ISBe4 160B Euro-4 o mocy 160KM. Pojazd o długości 8500 mm, szerokości 2400 mm i wysokości 2630 mm pomieścić może 60 pasażerów, w tym 16 do 20 na miejscach siedzących. Silnik Libero umieszczony został wzdłużnie z tyłu pojazdu, dzięki czemu wygospodarowano niską podłogę. Do autobusu prowadzą dwie pary drzwi sterowanych pneumatycznie i otwieranych dośrodka, rozmieszczonych w układzie 1-2-0. Wizualne innowacje powstały na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jelcz Libero otrzymał nowoczesną stylistykę ściany przedniej, która otrzymała nazwę „uśmiechniętej twarzy”.

Złote gody

 21 listopada w skarżyskim Urzędzie Stanu Cywilnego 29 par małżeńskich otrzyma medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale przyznane przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wręczy jubilatom prezydent Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek. Odznaczone pary to: 1.Helena i Józef Boroń 2.Helena i Eugeniusz Bracha 3.Alina i Wacław Falasa 4.Irena i Henryk Gajewscy 5.Stefania i Edward Kłos 6.Janina i Edward Kwiecień 7.Kazimiera i Franciszek Kropatwa 8.Irena i Czesław Mirosławscy 9.Wanda i Julian Napora 10.Apolonia i Bogdan Winiarscy 11. Łucja i Jan Jaworscy 12.Krystyna i Janusz Szewczyk 13. Henryka i Tadeusz Sadura 14.Marianna i Zygmunt Szymala 15.Janina i Waldemar Fudalej 16.Otylia i Jerzy Bilscy 17.Leokadia i Józef Rozwadowscy 18.Barbara i Artur Serdak 19.Wiesława i Kazimierz Samek 20.Helena i Stanisław Jaromin 21.Janina i Henryk Białek 22.Marianna i Metodian Wieczorek 23.Irena i Władysław Zacharscy 24.Janina i Jan Franczyk 25.Rozalia i Tadeusz Borek 26.Rozalia i Eugeniusz Kaczmarczyk 27.Teresa i Władysław Zawada 28.Jadwiga i Marian Sochaccy 29.Halina i Mieczysław Sadkowscy

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.