Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej (PSZOK) działa przy ul. Asfaltowej 1, na działce Nr 1/447

PSZOK jest prowadzony, na zlecenie gminy przez Spółkę Miejskie Usługi Komunalne

(tel.: 41 25 12 106).

 

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz w sobotę w godzinach od 8:00 do 12:00.

Do PSZOKu można dostarczać:

przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony,
odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem i odpadów
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
odpady komunalne określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1454 ze zm.): papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne.

Sposób przyjęcia odpadów w PSZOK:
- zgłoszenie pracownikowi punktu rodzaju dostarczanych odpadów,
- sprawdzenie rodzaju dostarczonych odpadów i ich ważenie,
- zarejestrowanie przyjętych odpadów w ewidencji z uwzględnieniem następujących danych: data przyjęcia odpadów, kod i waga odpadów, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby dostarczającej odpady (na podstawie dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy), adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,
- rozładunek odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK,
- w przypadku dostarczania odpadów przez przedstawiciela zarządcy nieruchomości w imieniu mieszkańców budynku wielorodzinnego należy określić: datę przyjęcia odpadów, kod i wagę odpadów oraz adres nieruchomości i oznaczenie zarządcy nieruchomości
- odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach, posiadających czytelną etykietę umożliwiającą ich identyfikację,
- osoba dostarczająca odpady do PSZOK jest zobowiązana do podania adresu nieruchomości, skąd pochodzą odpady, rozładunku odpadów we własnym zakresie, dostarczania odpadów posegregowanych w sposób umożliwiający ich selektywne przyjęcie do PSZOK, niezmieszanych, niezanieczyszczonych, przestrzegania zaleceń obsługi punktu, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym zakazu palenia i używania innych
źródeł ognia oraz zachowania zasad przemieszczania się wynikającego z oznaczeń.

Punkt nie przyjmuje:

- odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, tj. firm, instytucji, ogródków działkowych,
- konarów i grubych gałęzi których długość przekracza 1 metr,
odpady nie mogą zawierać: zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego, pozostałości po spaleniu.


Ograniczenia ilościowe odpadów przyjmowanych przez PSZOK:
- odpady remontowe i budowlane pochodzące z gospodarstw domowych (m.in. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, materiały ceramiczne i elementów wyposażenia, zmieszane odpady budowlane, tynki, tapety, wata szklana, papa, styropian budowlany) - łącznie maksymalnie 1 Mg odpadów w roku z jednego gospodarstwa domowego,
- zużyte opony pochodzące z rowerów, motorowerów, motocykli, wózków oraz pojazdów o masie do 3,5 tony,
- maksymalnie 20 sztuk w ciągu roku dostarczone z jednego gospodarstwa domowego.

Dostarczenie odpadów pochodzących z koszenia obszarów zielonych, podcinki lub wycinki drzew lub krzewów z terenów pozostających we władaniu wspólnot mieszkaniowych/ Spółdzielni Mieszkaniowej przez zarządców budynków wielorodzinnych należy poprzedzić telefonicznym zgłoszeniem do operatora PSZOK, z wyprzedzeniem (co najmniej 1-dniowym), podając lokalizację terenu skąd pochodzi odpad oraz nazwę pomiotu który dostarczy odpady.

bip
 

um

um

mbti um