Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz w sobotę w godzinach od 8:00 do 12:00

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zapewnia zbieranie od mieszkańców gminy takich odpadów jak:

a) przeterminowane leki i chemikalia,
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e) zużyte opony,
f) odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
g) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
h) odpady komunalne określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1454 ze zm.): papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne.

 

 

Punkt nie przyjmuje odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, tj. firm, instytucji, ogródków działkowych

Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów:

- punkt nie przyjmuje konarów i grubych gałęzi których długość przekracza 1 metr,

- odpady nie mogą zawierać: zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie),  resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego, pozostałości po spaleniu,

- dostarczenie odpadów pochodzących z koszenia obszarów zielonych, podcinki lub wycinki drzew lub krzewów z terenów pozostających we władaniu wspólnot mieszkaniowych/ Spółdzielni Mieszkaniowej przez zarządców budynków wielorodzinnych należy poprzedzić telefonicznym zgłoszeniem do operatora PSZOK, z wyprzedzeniem (co najmniej 1-dniowym), podając lokalizację terenu skąd pochodzi odpad oraz nazwę pomiotu który dostarczy odpady

Masa odpadów przyjmowanych w PSZOK jest limitowana. Limity dotyczą:

- odpadów remontowych i budowlanych pochodzące z gospodarstw domowych (m.in. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, materiały ceramiczne i elementów wyposażenia, zmieszane odpady budowlane, tynki, tapety, wata szklana, papa, styropian budowlany) - łącznie maksymalnie 1 Mg odpadów w roku z jednego gospodarstwa domowego

- zużytych opon pochodzących z rowerów, motorowerów, motocykli, wózków oraz pojazdów o masie do 3,5 tony - maksymalnie 20 sztuk w ciągu roku dostarczone z jednego gospodarstwa domowego.

 

Sposób przyjęcia odpadów w PSZOK:

- zgłoszenie pracownikowi punktu rodzaju dostarczanych odpadów

- sprawdzenie rodzaju dostarczonych odpadów i ich ważenie

- zarejestrowanie przyjętych odpadów w ewidencji z uwzględnieniem następujących danych: data przyjęcia odpadów, kod i waga odpadów, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby dostarczającej odpady (na podstawie dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy), adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,

- rozładunek odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK,

- w przypadku dostarczania odpadów przez przedstawiciela zarządcy nieruchomości w imieniu mieszkańców budynku wielorodzinnego należy określić: datę przyjęcia odpadów, kod i wagę odpadów oraz adres nieruchomości i oznaczenie zarządcy nieruchomości

- odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach, posiadających czytelną etykietę umożliwiającą ich identyfikację,

- osoba dostarczająca odpady do PSZOK jest zobowiązana do: podania danych, o których mowa w pkt. c, rozładunku odpadów we własnym zakresie, dostarczania odpadów posegregowanych w sposób umożliwiający ich selektywne przyjęcie do PSZOK, niezmieszanych, niezanieczyszczonych, przestrzegania zaleceń obsługi punktu, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym zakazu palenia i używania innych źródeł ognia oraz zachowania zasad przemieszczania się wynikającego z oznaczeń.

 

Aktualizacja: 02.09.2019r.

bip
 

um

um

mbti um