Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Osiągnięte poziomy odzysku

 Jednym z najważniejszych celów wdrożonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminę art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 poz.391 tekst jednolity z późniejszymi zmianami ) oraz akty wykonawcze do ustawy.

  Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie gmina jest zobowiązana osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:
- recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo. W odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne)
   Obowiązkiem gminy jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
- do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

Na podstawie danych przekazanych w sprawozdaniach przez przedsiębiorców oraz stosownych rozporządzeń obliczono wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.
Poniżej osiągnięte przez gminę poziomy odzysku i recyklingu:

 

 

Rok

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
2012  16,32%  75,5%  71,73%
2013   3,00% 119,00%  74,00% 
2014 1,46% 55,08% 83,00%
2015 4,18% 150,03% 94,54%

 

 

 

bip

 

um

um

mbti um