Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Miejsca zagospodarowania odpadów

Przedsiębiorcy, którzy realizują zadania odbioru z nieruchomości i zagospodarowania odpadów na terenie gminy, są zobowiązani do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, właściwych dla Rejonu 6, w którym znajduje się Gmina Skarżysko-Kamienna, zgodnie ze wskazaniem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami:

Rodzaj regionalnej instalacji

 

Funkcjonujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów w przypadku gdy regionalna instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn

 A.Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

Końskie

ul. Spacerowa,

Skarżysko-Kamienna

ul. Mościckiego 43

B.Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych

Końskie

ul. Spacerowa,

Włoszczowa

ul. Przedborska

C.Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów  komunalnych o pojemności pozwalającej  na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Końskie

ul. Spacerowa,

Włoszczowa

ul. Przedborska,

 

Janik

ul Borowska 1

bip
 

um

um

mbti um