OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr L/36/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 maja 2014 r. ogłasza:
I.    Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku (kamienicy) położonym przy ul. Obywatelskiej 7 w Skarżysku-Kamiennej wraz z udziałem 464/3965 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna numerem 202/1 (obręb 4 Kamienna, arkusz mapy nr 31) o powierzchni 0,0515 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00034355/2.
     Opis lokalu nr 5:
-    położony jest na II piętrze budynku;
-    powierzchnia lokalu:  39,00 m2;
-    skład lokalu: kuchnia, pokój, sanitariat i przedpokój, pomieszczenie przynależne w piwnicy o powierzchni 7,40 m2;
-    wyposażony jest w: przyłącze gazowe do budynku, instalację elektryczną, kanalizacji sanitarnej oraz ogrzewanie piecowe w złym stanie technicznym – do wymiany;
-    udział w nieruchomości wspólnej 464/3965 części.
Cena wywoławcza lokalu wynosi: 18 890,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
Wadium w wysokości:  2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
II.    Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku (kamienicy) położonym przy ul. Obywatelskiej 7 w Skarżysku-Kamiennej wraz z udziałem 505/3965 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów m. Skarżysko-Kamienna numerem 202/1 (obręb 4 Kamienna, arkusz mapy nr 31) o powierzchni 0,0515 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00034356/9.
Opis lokalu nr 6:
-    położony jest na II piętrze budynku;
-    powierzchnia lokalu:  43,30 m2;
-    skład lokalu: kuchnia, pokój, sanitariat i przedpokój, pomieszczenie przynależne w piwnicy o powierzchni 7,20 m2;
-    wyposażony jest w: przyłącze gazowe do budynku, instalację elektryczną, kanalizacji sanitarnej oraz ogrzewanie piecowe w złym stanie technicznym – do wymiany;
-    udział w nieruchomości wspólnej 505/3965 części.
Cena wywoławcza lokalu wynosi: 17 690,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
Wadium w wysokości:  2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
III.    Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku (kamienicy) położonym przy ul. Obywatelskiej 7 w Skarżysku-Kamiennej wraz z udziałem 385/3965 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów m. Skarżysko-Kamienna numerem 202/1 (obręb 4 Kamienna, arkusz mapy nr 31) o powierzchni 0,0515 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00034357/6.
Opis lokalu nr 7:
-    położony jest na II piętrze budynku;
-    powierzchnia lokalu:  32,20 m2;
-    skład lokalu: kuchnia, pokój, sanitariat i przedpokój, pomieszczenie przynależne w piwnicy o powierzchni 6,30 m2;
-    wyposażony jest w: przyłącze gazowe do budynku, instalację elektryczną, kanalizacji sanitarnej oraz ogrzewanie piecowe w złym stanie technicznym – do wymiany;
-    udział w nieruchomości wspólnej 385/3965 części.
Cena wywoławcza lokalu wynosi: 15 630,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych 00/100).
Wadium w wysokości:  2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
IV.    Zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. działka zabudowana nr ewid. 202/1 usytuowana jest na terenie mieszkaniowym o przewadze zabudowy jednorodzinnej.
V.    Poprzednie przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zostały przeprowadzone w dniach 8 grudnia 2014 r., 31 marca 2015 r. i 20 lipca 2015 r.
VI.    Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
VII.    Otwarcie przetargów nastąpi w sali nr 5 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, w dniu 8 stycznia 2016 r. w godzinach:
1.    9.00 – przetarg na sprzedaż lokalu nr 5,
2.    9.30 – przetarg na sprzedaż lokalu nr 6,
3.    10.00 – przetarg na sprzedaż lokalu nr 7.
VIII.    Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany przepisów powyższej ustawy, do ceny sprzedaży nieruchomości będzie doliczony podatek VAT.
IX.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1.    wpłacenie wadium w pieniądzu w odpowiedniej wysokości określonej w pkt. I, II lub III ze wskazaniem nieruchomości, na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 4 stycznia 2016 r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 4 stycznia 2016 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na konto Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna po dniu 4 stycznia 2016 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu,
2.    złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
3.    złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
4.    okazanie dowodu tożsamości,
5.    w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
6.    w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
7.    w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
X.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
XI.    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
XII.    Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
XIII.    Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
XIV.    Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
XV.    Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
XVI.    Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1380), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
XVII.    Zainteresowani wzięciem udziału w przetargach mogą oglądać lokale po uprzednim uzgodnieniu terminu z Referatem Administrowania Zasobami Komunalnymi tut. Urzędu pod nr tel.: (41) 25 20 531.
XVIII.    W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 78, tel. (41) 25-20-184.
    Skarżysko-Kamienna, dnia 30.11.2015 r.