Nasze Miasto

rozwoj-miasta

eko

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Pozbądź się azbestu! Gmina odbierze go od ciebie za darmo

20 lutego 2017r. w Skarżysku rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna”. Zachęcamy mieszkańców (osoby fizyczne) do składania wniosków do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamienna o sfinansowanie wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na posesjach na terenie naszej gminy.

Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że powzięty został zamiar zbycia nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Langiewicza (arkusz mapy nr 93, obręb 0013 Nowy Młyn) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej numerami: 4091/2 o powierzchni 0,0396 ha i 4094/2 o powierzchni 0,0203 ha (położenie nieruchomości w dacie wywłaszczenia: Skarżysko-Kamienna Pastwisko).

Czytaj więcej...

Badania ankietowe GUS

Urząd Statystyczny w Kielcach informuje o prowadzonych na terenie województwa świętokrzyskiego statystycznych badaniach ankietowych. Badania mają charakter reprezentacyjny i są nimi objęte losowo wybrane gospodarstwa domowe i rolne.

Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w 2017 roku

Prezydent miasta, na podstawie opinii komisji konkursowej, przyznał dotacje na zadania dotyczące: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej. 

Czytaj więcej...

Bezpłatne jabłka i marchew

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego” i Fundacji „Serce” informujemy, że 26 stycznia na parkingu przy Miejskim Centrum Kultury (ul. Słowackiego) odbędzie się bezpłatna dystrybucja marchwi i jabłek dla potrzebujących mieszkańców. Jabłka i marchew rozdawane będą od godziny 9.00 do 14.00.

Decyzja prezydenta miasta w sprawie podziału nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów

D E C Y Z J A

Na podstawie  art.  95 punkt 4, art. art. 96 ust. 1 oraz art. 97 ust. 3 punkt 1 i 97 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami ),  Rozporządzenia  Rady  Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości  ( Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 23 ze zmianami ), art. 4  ustawy z dnia  marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz. U.
z 2002 r. Nr 25 poz. 253) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19-07-2016 r. Pana Krzysztofa Strzelczyka reprezentującego Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach w sprawie podziału nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów

z a t w i e r d z a m   z   u r z ę d u

podział  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów, oznaczonej jako działka o nr 5/2 na arkuszu nr 79 mapy ewidencji gruntów i budynków ( obręb 0009 Zachodnie) o powierzchni 0,7530 ha. na:  

nr  5/3  o powierzchni    0,0477 ha

nr  5/4  o powierzchni    0,7053 ha

Czytaj więcej...

XXXIV sesja Rady Miasta

W środę, 25 stycznia o godzinie 9.00 w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się sesja Rady Miasta. 

Czytaj więcej...

bip

um

um

mbti um