Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Edukacja ekologiczna

Zachęcamy do obejrzenia poniższego materiału filmowego i zapoznania się z informatorem na temat segregowania śmieci:

 

 

 Zasady prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych

1.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych podlegają:
1) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale
2) szkło
3) popiół
4) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory
7) odpady budowlane i rozbiórkowe
8) przeterminowane leki i chemikalia
9) odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych
 .

3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki
1) kolor zielony – dla szkła
2) kolor żółty – dla metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, papieru i tektury
3) w czarnych pojemnikach –odpady zmieszane
4) w brązowych - odpady ulegające biodegradacji
5) stalowy/metalowy – popiół.

4. Wyselekcjonowane odpady będą odbierane z nieruchomości według ustalonych harmonogramów z przedsiębiorcą wybranym w postępowaniu przetargowym, przeprowadzonym przez gminę.

5. W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej oraz na terenach ogródków działkowych dopuszcza się unieszkodliwianie frakcji, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych poprzez kompostowanie pod warunkiem nie stwarzania uciążliwości dla ludzi.

6. Ogranicza się ilość odpadów odbieranych z nieruchomości dla następujących odpadów:
a) opony - maksymalnie 8 sztuk podczas jednego odbioru z gospodarstwa domowego, pochodzące z rowerów, motorowerów, motocykli, wózków oraz pojazdów o masie do 3,5 tony, niepochodzących z działalności gospodarczej
b) odpady remontowo-budowlane – maksymalnie 500 litrów rocznie z gospodarstwa domowego, w przypadku budynków wielorodzinnych ograniczenie oblicza się łącznie dla całego budynku jako iloczyn ilości mieszkań w budynku oraz limitu 500 litrów na gospodarstwo domowe
c) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone – odpady pochodzące z koszenia traw oraz przycinki i wycinki drzew i krzewów z terenów zabudowy wielorodzinnej będą przyjmowane wyłącznie w PSZOK, bez limitów.

7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych. 

 8. Zastrzega się możliwość kontroli prowadzenia prawidłowej segregacji zgodnej z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie gmin.

 

 

Wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbiór według harmonogramów

Gruz  - odbierany są na zgłoszenie, z pojemnika zamówionego u podmiotu odbierającego odpady, wybranego przez gminę. Obowiązuje limit 500l /rok/ gospodarstwo domowe

W przypadku budynków wielorodzinnych ograniczenie oblicza się łącznie dla całego budynku jako iloczyn ilości mieszkań w budynku oraz limitu 500 litrów na gospodarstwo domowe

 

Dlaczego warto segregować odpady 

Segregując odpady zmniejszamy ich szkodliwość i ilość na składowisku I to nie jest jedynie sprawa zalegających ton odpadów na dzikich wysypiskach śmieci. Ich rosnące góry to przykry widok. Odczuć możemy natomiast, że dzięki segregacji czystsze jest powietrze. Dlaczego? Ponieważ wytwarzanie szkła ze stłuczki szklanej wymaga mniejszych nakładów energii. Piękniejsze są lasy, bo mniej drzew jest wycinanych, jeżeli część papieru wyprodukujemy z makulatury. Zdrowsza jest gleba, mniej odpadów na wysypiskach, to mniej trujących związków w przyrodzie.


Każdy, kto segreguje odpady, przyczynia się do tego, że nasze surowce naturalne tak szybko się nie wyczerpią. Dzięki ponownemu wykorzystaniu surowca pochodzącego z odpadów, zasoby pierwotne są mniej eksploatowane i tym samym starczą ludzkości na dłużej. Koszty produkcji rzeczy, które powstają z odpadów są niższe, bo pomniejszone o wysokie koszty wydobycia surowców naturalnych. Pewnie, że wszystkiego z odpadów nie da się wyprodukować, ale jednak wiele można. Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców naszej gminy. Sama świadomość nie wystarczy, należy przejść do czynów.

 

 

 

 

 

 

bip

um

um

mbti um